To av tre velgere ønsker sterkere tiltak for å stanse naturkrisa

To av tre velgere ønsker sterkere tiltak for å stanse naturkrisa

Majoriteten av velgerne ønsker sterkere tiltak for å stanse naturkrisa, viser tall fra en undersøkelse gjort av Kantar på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Ifølge FNs Naturpanel står vi overfor naturødeleggelser uten sidestykke. Én million plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet, og områdene som ikke har blitt betydelig endret av menneskelig aktivitet blir stadig mindre. FNs generalsekretær ba i vår alle land om å ta omfattende grep for naturen.

Også i Norge er tapet av natur stort. Ifølge SSB har andelen av Norge som er dekket av motorvei økt med 25 % de siste ti årene. Rapporten “Naturens tilstand 2020” viser også at Norge ikke nådde ett eneste av FNs 20 naturmål innen 2020. I henhold til FNs naturavtale skulle minst 10 % av kyst- og havområdene være bevart. I Norge er kun 3 % av havområdene vernet. Ingrid Rostad, fagrådgiver for natur i ForUM, mener den forrige regjeringen ikke tok naturkrisa på alvor, og mener undersøkelsen viser at velgerne nå ønsker en mer ambisiøs naturpolitikk.

På spørsmål om Norge bør begrense nedbygging av natur og restaurere mer natur enn vi bygger ned, sa 67 % av respondentene seg helt eller ganske enig. 60 % av respondentene mener også at naturhensyn bør kunne vektlegges over andre hensyn i kommunenes utbyggingsplaner.

– Dette viser at velgerne forventer sterkere tiltak for å stanse naturkrisa. Skal den nye regjeringen vise at de tar velgerne og naturkrisa på alvor, må dette reflekteres i regjeringserklæringen, sier Ingrid Rostad, fagrådgiver for natur i ForUM.

Behov for en ny type arealforvaltning

ForUM mener det er behov for et skifte i arealforvaltning. Organisasjonen ber partiene som skal forhandle om en ny regjeringsplattform om å gjøre Norge arealpositivt – altså føre en politikk som øker mengden norsk natur heller enn å bygge den ned. Arealpositivitet kan nås gjennom å verne verdifull natur, begrense nedbygging av natur og restaurere mer ødelagt og skadet natur. Videre mener ForUM at det er behov for å styrke kartleggingen av norsk natur, og at naturhensyn må tillegges langt større vekt når nye utbyggingsplaner skal vedtas.

Rostad mener at tallene fra undersøkelsen viser at ForUM har støtte for sine forslag fra et flertall av velgerne for disse kravene, også blant de som stemte på Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

– Heldigvis er det ikke for sent. Vi kan stanse naturkrisa, men det krever rask og omfattende politisk handling. Dette må vi se i en ny regjeringserklæring, sier Rostad.

Om undersøkelsen

På oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) har Kantar gjort en undersøkelse om befolkningens holdning til norsk naturpolitikk. Undersøkelsen hadde 1000 respondenter og ble gjennomført mellom 08. og 14. september.

Relevant kunnskapsgrunnlag

• Rapport om naturens tilstand skrevet av Sabima, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø: Naturens tilstand 2020 - vurdering av Norges innsats for å nå verdens naturmål

• Gjennomgang fra Nordlandsforskning om implementering av bærekraftsmålene i Plan- og bygningsloven: Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging


Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Leder politikk / Seniorrådgiver
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440