Miljøbevegelsen med redningspakke for naturen

Andenes. Foto: Jessica Pamp

Miljøbevegelsen med redningspakke for naturen

Sju norske miljøorganisasjoner lanserer over 300 forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal reversere tapet av natur og nå målene i naturavtalen. Anbefalingene ble i dag overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Felles pressemelding fra Birdlife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond.

– Dette er et omfattende og grundig samarbeidsprosjekt og det mest gjennomførte produktet som en samlet norsk miljøbevegelse har levert fra seg noen gang. Vi mener at denne redningspakken må legges til grunn for regjeringens arbeid med implementeringen av naturavtalen i Norge – et arbeid som bør markere startskuddet for en ny norsk naturpolitikk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Står på politisk vilje

Det er miljøorganisasjonene BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond som står bak anbefalingene som er samlet i veilederen “For naturen”. Den inneholder over 300 forslag til endringer som må skje i norsk politikk og forvaltning for at Norge skal klare å nå de 23 målene i naturavtalen innen 2030.

– Det er ingen tvil om at vi står i en akutt naturkrise, og at det er helt nødvendig med en ny og sektorovergripende politikk for å få oss ut av den. Veilederen vår skisserer en slik politikk. Den tar for seg alt fra de omfattende systemendringene som må på plass de neste årene, til mindre tiltak som kan gjennomføres her og nå, sier Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge.

– Vi har ikke råd til å gjenta gamle feil. Ingen av naturløftene som ble gitt i Aichi i 2010 ble innfridd, og det tok seks år å lage en stortingsmelding om hvordan man skulle følge opp daværende naturavtale i Norge. Ting må gjøres annerledes denne gangen. Finner vi politisk vilje til å ta grepene vi foreslår, vil målene i den nye naturavtalen bli nådd, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

30 prosent vern

Målene om 30 prosent vern og 30 prosent naturrestaurering står sentralt i naturavtalen. Miljøbevegelsen mener at Norge bør være sitt ansvar bevisst og verne samt restaurere minst 30 prosent av sin natur, selv om målene er globale.

– Det er åpenbart at et naturrikt land som Norge, med ansvar for både europeisk villmark, Arktis og store havområder, må sørge for representativt vern av minst 30 prosent av hav og land, og restaurere minst 30 prosent av ødelagt natur innen 2030. Det er også viktig at det blir forbudt å omgjøre vernet når det først er vedtatt. Om ikke Norge kan gå foran, hvem kan da? spør Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Etterlyser klarere rammer for kommunalt selvstyre

Det er i dag for stor avstand mellom nasjonale miljømål og praktisk, kommunal arealforvaltning, noe som også ble understreket av OECDs gjennomgang av Norges miljøresultater. Derfor har miljøorganisasjonene konkrete anbefalinger til hvordan rammene for det lokale selvstyre kan styrkes.

– Kommunene har handlingsrom og lovverk de kan bruke for å ta bedre vare på naturen, men vi må gjøre det forpliktende for myndighetene å sikre at naturavtalens mål oppnås. Vi må justere lovverk og virkemidler som går fra “kan” til “må”, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Blant miljøbevegelsens forslag adresseres også:

  1. behovet for mye bedre naturkartlegging, uavhengige konsekvensutredninger og innføring av miljøkvalitetsnormer som prinsipp og med reelle konsekvenser
  2. behovet for strengere miljøhensyn for fiskeri, skogbruk, jordbruk og oppdrett, både knyttet til avrenning, forgiftning og ødeleggelse av leveområder, sammen med mer kontroll
  3. behovet for mye mer naturbistand, sammen med aktiv bruk av Oljefondets viktige rolle som standardsetter overfor store selskaper i verden
  4. behovet for endring av en rekke lover slik at de er i tråd med naturavtalen og legger til rette for arealnøytralitet og mer natur framfor bit-for-bit nedbygging
  5. behovet for en helhetlig plan for sirkulær økonomi i tillegg til reell forbruksreduksjon

– Det må umiddelbar og dyptinngripende handling til for å stanse naturkrisen. Naturavtalen sier at naturen skal innarbeides i alle samfunnssektorer. Alle ledd av forvaltningen har derfor en nøkkelrolle i å sikre at natur og menneskerettigheter settes først. Naturen kan ikke reddes uten at endringene vi gjør er baserte på rettferdighet og solidaritet. Dette må regjeringen levere - og det haster, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

– Vi ser fram til en stortingsmelding som tør å vise vei til ekte omstilling av Norge, med naturen og klimaet som rammen for all politikk, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Miljøbevegelsens veileder “For naturen” ble overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide på et eget lanseringsarrangement fredag 9. juni 2023.

IMG_0491_ForNaturen_Foto-ForumForUtviklingOgMiljo_NinaKrizan.JPG#asset:10271

Lederne i de sju miljøorganisasjonene bak veilederen sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.Se opptak fra lanseringen 9. juni!Les veilederen "For naturen" her


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167
Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440

Lansering av "For naturen"

"For naturen" ble lansert 9. juni foran en full sal på Litteraturhuset i Oslo.

Se opptak fra lanseringen her: Lansering av "For naturen".

"For naturen"

19. desember 2022 fikk verden på plass en global naturavtale som skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030. FNs naturavtale markerer et veiskille for verdens natur, og det ambisiøse rammeverket er noe alle land, inkludert Norge, må følge opp.

«For naturen» er en redningspakke for naturen, og det største produktet en omfattende miljøbevegelse noen gang har samarbeidet om å levere, med enighet om over 300 konkrete forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal nå målene i naturavtalen, og stanse og reversere tapet av natur.

Oppfølgingen av naturavtalen vil kreve en vesentlig omlegging av all naturforvaltning i Norge, da vi skal verne 30 prosent av hav- og landområdene våre, restaurere 30 prosent av våre ødelagte naturområder og bruke all natur på en helt annen måte enn før. Tiltakene som presenteres i «For naturen» er en totalpakke av konkrete anbefalinger til tiltak for gjennomføringen av alle naturavtalens 23 delmål. Det vil sette oss i stand til å ivareta norsk natur på både kort og lang sikt.

I Norge i dag er det ikke en realitet at naturhensyn skal komme først, selv om vi tilsynelatende har lovgivning som skal beskytte og ivareta naturhensyn i de fleste beslutningsgrunnlag. Derfor etterlyser vi en fullstendig gjennomgang av norsk lovgivning for å sikre at den er i tråd med naturavtalens målsettinger, og presenterer i «For naturen» rundt 20 konkrete forslag til lovendringer som vil styrke naturens rettssikkerhet.

«For naturen» inkluderer i tillegg resultater fra to utredninger, fra henholdsvis advokatfirmaet Holth & Winge, og forsker Gro Sandkjær Hanssen. Den første tar for seg hvilke endringer vi må gjøre i norsk lovgivning for at den skal være i tråd med naturavtalen, mens den andre foretar en maktanalyse av den norske arealforvaltningen, og sier noe om hvilke strukturendringer som må til for at kontroll- og beslutningssystem skal spille på lag med naturen.