Nytt forskningsskip og havmelding

I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

Nytt forskningsskip og havmelding

- Innsatsen for rene og bærekraftige hav må styrkes, sa statsminister Erna Solberg som i dag både lanserte en ny Stortingsmelding om hav og døpte det nye forskningsskipet Fridtjof Nansen. 

- En stor del av norsk sysselsetting og verdiskapning er knyttet til havet. Gjennom stortingsmeldingen intensiverer regjeringen arbeidet for å fremme norske havinteresser og bærekraftig bruk av ressursene i havet. Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å håndtere utfordringene vi står overfor og sikre god havforvaltning på globalt nivå. Vi vil ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Brende i en pressemelding fra regjeringen i dag.

Les Havmeldingen (24. mars 2017)
Se statsministeren døpe forskningsfartøyet Nansen (24. mars 2017)
Les ForUMs innspill til utarbeidelse av havmeldingen (november 2016)

Regjeringen vil bidra til bærekraftig havforvaltning i utviklingsland gjennom å øke tildelingen til Fisk for utvikling-programmet. Det nye forskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen, og intensivering av arbeidet mot ulovlig fiske og fiskerikriminalitet, er sentralt i dette arbeidet.

- Regjeringen vil også etablere et bistandsprogram på 100 millioner kroner for å styrke det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast, sier utenriksminister Børge Brende i pressemeldingen.

Forum for utvikling og miljø (ForUM, et nettverk av 50 norske organisasjoner), gratulerer regjeringen med det nye forskningsfartøyet og er positiv til at regjeringen sier den vil styrke satsningen på hav:

-Vi er glade for at regjeringen vil satse på rene og bærekraftige
hav, og ser fram til å lese havmeldingen, sier daglig leder Borghild
Tønnessen-Krokan. Bærekraftsmål 14, liv under vann, skal gjennomgås av
FNs High-Level Political Forum i juli, der ForUM deltar og for tiden
koordinerer innspill.

Plast er en stor og raskt økende global trussel mot livet i havet.
Det nye bistandsprogrammet vil omfatte innsatser rettet mot kildene til
plastavfallsproblemene og andre tiltak for å redusere marin
plastforsøpling. Økt kunnskap om hva plastforsøpling betyr for
økosystemene, matsikkerhet og mattrygghet, vil stå sentralt. Regjeringen
vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner og i tett partnerskap
med andre land.

Norge har vist at ansvarlig havforvaltning gir et godt grunnlag for varig verdiskapning, sriver regjeringen i pressemeldingen, og påpeker at Norges modell for helhetlig havforvaltning blir lagt merke til og er attraktiv for mange land.

- Det er viktig at vi nå for første gang har fått på plass en stortingsmelding om havets rolle i utenrikspolitikken. Klima- og miljøproblemene i havet kjenner ikke nasjonale grenser. Vi er avhengig å intensivere det internasjonale samarbeidet for å sikre bærekraftig havforvaltning. Jeg skal bidra til at hav kommer på flere agendaer og at Norge blir en pådriver for at verden styrker innsatsen for å sikre rene og sunne hav, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen fra regjeringen. 


Det nye Nansen-skipet

Det nye forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen er det tredje i rekken av forskningsfartøy i Nansen-programmet, et bistandsprogram Norge har finansiert og drevet i samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) gjennom mer enn førti år.

Fartøyet er bygget ved det spanske verftet Astilleros Gondan, er designet i Norge og har det beste av norsk, høyteknologisk utstyr om bord.

Siden 1975 har Nansen-programmet bistått en rekke kystnasjoner med innsats for kartlegging og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.


-Norge er internasjonalt anerkjent for god fiskeriforvaltning og havforskning. Dette ønsker andre land å få del i, og lære av. Det er derfor naturlig for oss at havforskning og fiskeriforvaltning inngår som vesentlige deler av vår bistand. Dette nye forskningsfartøyet er et tydelig bevis på det, sa statsminister Erna Solberg da hun døpte forskningsfartøyet 24. mars.-Generaldirektøren for FAO, Jose Graziano da Silva, og fiskeriministrene fra Ghana og Namibia var til stede, i tillegg til havforskningsdirektører og fiskeridirektører fra en rekke afrikanske og asiatiske land som deltar i Nansenprogrammet.

Bistandsprogrammet som administreres av FAO har som formål å bistå utviklingsland med å kartlegge egne fiskeribestander og utvikle en økosystembasert fiskeriforvaltning. Det nye fartøyet erstatter to foregående forskningsfartøy med samme navn. Disse har bistått over 60 utviklingsland siden 1975, og bidratt til å bedre en rekke lands matsikkerhet gjennom å utvikle en mer bærekraftig fiskeriforvaltning. 


Første tokt går ut fra Casablanca i Marokko i mai. Det nye fartøyet vil også gi økte muligheter for klima- og miljørelatert havforskning.

(Kilder: regjeringen.no og Havforskningsinstituttet)