Konflikt stopper utvikling

«Et sårbart område eller stat preget av «svak kapasitet til å utføre grunnleggende styresettfunksjoner» og «manglende evne til å utvikle gjensidige konstruktive relasjoner med samfunnet. En sårbar stat er også «mer sårbar for indre og ytre sjokk som økonomiske kriser og naturkatastrofer» heter det i OECDs definisjon. Bildet viser barnesoldater i Sør-Sudan.

Konflikt stopper utvikling

Hvordan nå bærekraftsmålene i sårbare stater som er preget av krise og konflikt? ForUM og FN-organisasjonene inviterer utenriksministeren, KrF-lederen, FN og sivilsamfunn til debatt.

Siden 1990 har fattigdommen blitt halvert. Men den positive utviklingen trues nå av kriser og konflikt og sårbare stater. FN-organisasjonene i Norge og ForUM inviterer derfor til debatt om hvordan verden kan nå bærekraftsmålene i møte med krise og konflikt.

Når: 15.08.16 14:00 - 15:00
Arrangør: Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) og FN-organisasjonene i Norge
Sted: The Green Knowledge Center (Grid-Arendal), Teaterplassen 3 - 1. estasje – Arendal
By: Arendal

Verdens positive utvikling trues av kriser og konflikt. Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) og FN-organisasjonene i Norge utfordrer utenriksminister Børge Brende, generalsekretær i KrF Hilde Frafjord Johnson, fungerende generalsekretær i Røde Kors Tørris Jæger og direktør for kriseforebygging i UNDP Izumi Nakamitsu på hvordan nå bærekraftsmålene i møte med sårbare stater og økt antall konflikter og kriser. 

Siden 1990 har utviklingen i de fleste land gått i riktig retning. Men den positive utviklingen trues nå av kriser og konflikt og sårbare stater. FN-organisasjonene i Norge og ForUM inviterer derfor til debatt om hvordan verden kan nå bærekraftsmålene i møte med krise og konflikt.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn fram mot 2030.

Bærekraftsmål 16 skal "fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig

utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivå."

Innledere

Børge Brende, utenriksminister

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i Krf

Tørris Jæger, fungerende generalsekretær i Røde Kors

Izumi Nakamitsu, direktør for kriseforebygging i FNs utviklingsprogram UNDP

Borghild Tønnessen-Krokan, påtroppende daglig leder, Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)

Ordstyrer: Rune Arctander, FN-sambandet


Regjeringen ønsker en omfattende kursendring i norsk bistand, mot sårbare stater. Nord-Afrika, Sahel og Midtøsten blir nye satsingsområder, varslet utenriksminister Børge Brende tidligere i år. Regjeringen ønsker å spisse bistanden for å bidra til stabilisering og forebygge terrorisme, krig og flyktningstrømmer.

– Vi må arbeide for at statene i disse prøvede regionene ikke bryter sammen og ender i krig, konflikt og forsterker migrasjonsbølgene. Vi vil styrke freds- og forsoningsarbeid i disse statene. Kapasitetsbygging,
helse og utdanning vil være satsingsområder, sa Brende på et åpent møte om utenrikspolitikk i februar 2016.Sårbarhetsindeks

Sårbarhetsindeksen - Fragile States Index -  skal måle de forholdene som betyr mest for stabiliteten i et land. Indikatorene dekker en blanding av sosiale, politiske og militære forhold. Jo høyere skåre på indikatorene, desto mer utsatt, sårbart og risikofylt er et land:

 1. Høyt befolkningspress? Befolkningsvekst, naturkatastrofer, “ungdomsbølge” ...
 2. Mange flyktninger og internt fordrevne, som stresser de offentlige ressursene?
 3. Strid mellom grupper – kommer noen gruppeinteresser langt bedre ut enn andre som følge av diskriminering av etnisk eller religiøs art?
 4. Hjerneflukt? Utvandring av humankapital og viktig kompetanse?
 5. Ubalansert økononomisk vekst og fordeling?
 6. Økonomiske nedgangstider og fattigdom?
 7. Har staten og de styrende legitimitet? Korrupsjon? Maktkamper mellom rivaliserende eliter?
 8. Offentlige tjenester – klarer det offentlige å levere viktige tjenester – sikkerhet, helse, utdanning, infrastruktur
 9. I hvilken grad blir menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper etterlevd?
 10. Klarer staten å opprettholde monopol på tvangsmakt? Opprør eller militante protester? Borgerkrig?
 11. Hvor samstemte eller fragmenterte er elitene? Foregår det valgfusk?
 12. Innblanding fra utlandet? Internasjonal operasjon, sanksjoner ?

(Kilder: Fragile States Index, NUPI)