Historien om en handlingsplan

Klimamarsj i New York. Foto: ForUM

Historien om en handlingsplan

Endelig skal Norge få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene! Dette er en stor seier for ForUM-fellesskapet, som har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015. Dette er historien om en handlingsplan.

2015: Bærekraftsmålene vedtas, Statsministeren og utenriksministeren siterer Elvis – men danser ikke

Oktober 2015, en måned etter bærekraftsmålene ble vedtatt i FN, siterte statsminister Erna Solberg og daværende utenriksminister Børge Brende, Elvis i en kronikk: De ba om mindre snakk og mer handling, for å oppnå bærekraftsmålene. Tidligere samme uke hadde ForUM etterlyst handling, i form av en samstemt norsk handlingsplan for bærekraftsmålene.

Det skal gå fem år fra Elvis-sitatet til regjeringen tør å by opp til dans. For fem år og utallige politiske innspill, møter, leserinnlegg, publikasjoner, seminarer og debatter senere – kom endelig beskjeden: Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig! På Regjeringen.no kunne vi 29. april lese et sitat fra Norges kommunal-, moderniserings- og bærekraftsminister Astrup: Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan.

Sammen med våre rundt 50 medlemsorganisasjoner har ForUM jobbet for en nasjonal plan for hvordan Norge skal bidra til at målene nås. Når organisasjonene står samlet, samarbeider, deler erfaringer og presser på, får man gjennomslag!

Dette er den lange historien om en handlingsplan og et gjennomslag for ForUM-felleskapet.


Historien om en handlingsplan

September 2015 vedtas FNs bærekraftsmål i FN. ForUM-fellesskapet har fulgt forhandlingene tett, og mener de nye målene er historiske.

Januar 2016 utnevnes Erna Solberg og Ghanas president som ledere av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Sammen skal de styrke den samlede innsatsen for å nå målene innen 2030. ForUM gratulerer statsministeren med vervet og ber henne følge opp med en norsk handlingsplan. ForUM krever en handlingsplan i møter med politikere og i politiske innspill, som til Norges deltakelse på FNs om finansiering av FNs bærekraftsmål i 2016.


2017

Høyre programfester handlingsplan, mars
Høyre vil ha handlingsplan for bærekraftsmålene. Høyres partiprogram 2017-2021 vedtas, og sier at: "Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene".

Stortinget ber om handlingsplan, juni
Stortinget ber om en bærekraftsplan. Stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» (utviklingsmeldingen) ble lansert i slutten av april 2017. I innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite ber Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti om " en plan for hvordan Norge vil gjennomføre FNs bærekraftsmål, nasjonalt og internasjonalt."

ForUM og 45 organisasjoner ber statsministeren om handlingsplan, juni
ForUM og 45 andre organisasjoner sender brev til Erna Solberg og ber om en langsiktig handlingsplan med tydelige prioriteringer og «underveismål», slik at man jevnlig kan måle om man er på rett spor.

ForUM ber om at berørte aktører får en plass ved bordet, for å sikre eierskap, forankring og engasjement hos sivilsamfunnsorganisasjoner, urfolk, minoriteter, barn og unge, næringsliv, forskere, fagforeninger. Her ber også ForUM om en bedre rapportering på Norges arbeid med bærekraftsmålene, og et sektorovergripende perspektiv for å sikre samstemt norsk politikk for bærekraftsmålene – altså at planen sikrer å unngå at Norge gir men en hånd i bærekraftsarbeidet mens man tar med den andre.

ForUM leverer også ForUM-fellesskapets innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene til Solberg i et møte i statsministerens bolig.

Organisasjoner og opposisjon ber om utviklingsminister, oktober
Organisasjoner og opposisjon mener utviklingspolitikken har havnet i skyggen av utenrikspolitikken og ber om en egen utviklingsminister. En egen utviklingsminister vil være grunnleggende for å følge opp arbeidet med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene og for å sikre en samstemt norsk utviklingspolitikk, mente ForUM.

Statsbudsjettet, november
ForUM kritiserer regjeringens årlige rapportering på Norges arbeid med bærekraftsmålene over statsbudsjettet for å være selektiv, inkonsekvent og i stor grad kopiert fra forrige års budsjettrapportering. Dette synliggjør behovet for en handlingsplan for FNs bærekraftsmål, da det vil gi regjeringen konkrete målsettinger å rapportere på, mente ForUM.2018

Ny regjering for bærekraftsmålene? Januar
Januar 2018 ble Venstre med i Regjering og i den nye regjeringsplattformen, Jeløyaplattformen, er bærekraft og bærekraftsmålene både en grunnmur og en rød tråd. Det er positivt at den nye regjeringen legger stor vekt på bærekraft, men ikke like klart hvordan regjeringen konkret vil legge opp arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, sa ForUM og etterlyste en handlingsplan.

Utviklingsministerposten gjeninnføres og norsk utviklingsarbeid trappes opp. Under ForUMs Utviklingspolitisk spørretime meddeler Solberg-regjeringens nye og første utviklingsminister, Nikolai Astrup, blant annet at regjeringen oppretter et samstemthetsforum, og inviterer sivilsamfunnet med. Men fortsatt er det lite vilje til å følge opp arbeidet med en norsk handlingsplan.

FNs årlige høynivåmøte om bærekraftsmålene, juli
FNs toppmøte om bærekraftsmålene viser at verden ikke er i rute med FNs bærekraftsmål. «Skal Norge bidra til å nå målene, må omfattende grep tas både i og utenfor Norges grenser. Det er ikke mulig å nå målene uten en plan, og det haster», sa daværende daglig leder i ForUM, Borghild Tønnessen-krokan.

Statsbudsjettet, oktober
ForUM kritiserer igjen bærekraftsmål-rapporteringen for å være lite konkret og selektiv, og mener behovet for en plan er prekært. ForUM løfter igjen dette i høringene til statsbudsjettet.

Inngår samarbeid med nordisk sivilsamfunn, desember
ForUM har inngått et samarbeid med nordisk sivilsamfunn. Norge har mye å lære av våre naboland i arbeidet med implementering av bærekraftsmålene. Rundebordet «Veien mot en handlingsplan for bærekraftsmålene – erfaringer fra svensk, dansk og finsk sivilsamfunn» avholdes i Oslo.


2019

Statsministeren utfordres, januar
Statsministeren utfordres av NTB: Hva skjer med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene? Statssekretær ved Statsministerens kontor svarer unnvikende. ForUM og flere organisasjoner mener Solbergs troverdighet som pådriver for bærekraftsmålene er svekket.

Ny regjering – ingen plan, januar
Ny regjering med Høyre, FrP, Venstre og KrF, men fortsatt ingen handlingsplan. KrFs Dag-Inge Ulstein blir ny utviklingsminister. ForUM kritiserer den nye Granavolden-erklæringen: Vi har målene, men mangler stadig en plan. Nå må regjeringen også måle seg selv.

Nettserien MISSION IMPACT lanseres, april
Innen 2030 skal verden utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell? Siden 2017 har ForUM-fellesskapet samarbeidet med Hacienda Film og Differ Media om å lage en ungdomsserie om FNs bærekraftsmål. Nettserien MISSION IMPACT lanseres 2. april 2019 i et storstilt samarbeid med ForUMs medlemmer. Serien blir omtalt som årets viktigste nettserie, og engasjerer et nytt og ungt publikum i arbeidet for bærekraftsmålene.

Gjennom serien blir deltaker Penelope Lea særlig engasjert i arbeidet for en handlingsplan for bærekraftsmålene. Hun snakker om en handlingsplan i samtaler med Erna Solberg, med Erik Solheim, Kjell Magne Bondevik, på klimastreiker, på skolen og i media. Lea nomineres blant annet til D2s unge ledestjerner. «Hun er 14-åringen som kan si sånt som at hun «alltid har vært opptatt av klimabistand». Hun er 14-åringen som mest av alt ønsker seg en «nasjonal plan på bærekraft».» kan vi lese i D2s intervju med Lea.

Ny giv for nasjonal handlingsplan i ForUM-fellesskapet, våren 2019
I april arrangerer ForUM bærekraftskonferanse. Erfaringer fra Tyskland, Danmark viser at Norge ikke er best i klassen når det gjelder bærekraftsmålene.

I mai kommer et felles opprop for handlingsplan: ForUM og 28 andre organisasjoner ber Solberg ta bærekraftsballen i en kronikk.

I juni vedtar ForUMs styre en ny posisjon for nasjonal handlingsplan. Posisjonen konkretiserer hvilken prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, samt innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.

FNs høynivåmøte, juli
FNs årlige høynivåmøte om bærekraftsmålene. Verden er fortsatt ikke i rute, vi har ingen norsk handlingsplan, men vi gir ikke opp!

Statsbudsjettet, oktober
Nok et statsbudsjett uten substansiell rapportering på Norges arbeid med bærekraftsmålene. Svak rapportering gjør ingen klokere, skriver ForUM i Bistandsaktuelt. Budsjettet er også uambisiøst når det gjelder klima og bærekraft generelt, mener ForUM som i høringene løfter behovet for en handlingsplan. Et lite lyspunkt i budsjettet er imidlertid at Statistisk Sentralbyrå fikk klarsignal til å samle og tilgjengeliggjøre norsk statistikk om bærekraftsmålene på én nasjonal plattform. Dette vil gi mer åpenhet om Norges arbeid med målene, sier ForUM.

Nytt politisk innspill, november
Sammen Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Spire, FORUT, UNICEF Norge, Norges Kristne Råd, FN-sambandet, Atlas-alliansen, Caritas Norge, Attac, Fairtrade Norge, KFUK-KFUM Global, Sex og Politikk og LNU utvikler ForUM et politisk innspill til en samstemt handlingsplan for bærekraftsmålene.2020

FrP ut av regjering, og ny minister med ansvar for Norges arbeid med bærekraftsmålene
Etter nok en fornyelse av regjeringskonstellasjonene, kommer nok en rokkering av ministere. Solberg-regjeringens første utviklingsminister, Nikolai Astrup, blir nå kommunal- og moderniseringsminister med ansvar for Norges arbeid med bærekraftsmålene. Sammen med FNs-sambandet og RORG-samarbeidet ønsker ForUM den nye ministeren velkommen, og skriver i Bistandsaktuelt at vi håper dette vil bety at det nå kommer en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene.

ForUM og Penelope Lea sender brev til stortingets 169 folkevalgte og ber om en handlingsplan
Klimaaktivist og MISSION IMPACT-deltaker Penelope Lea sender brev til de 169 folkevalgte på Stortinget og ber om med en handlingsplan for hvordan Norge skal nå målene innen 2030. Kjære folkevalgte, vi trenger dere som aldri før, skriver Lea til stortingspolitikerne. ForUM sender også brev og legger ved organisasjonenes politiske innspill til en samstemt handlingsplan for bærekraftsmålene til de folkevalgte.

SSB lanserer sin statistikkportal
I april lanserer SSB sin statistikkportal. -Dette betyr at en viktig del av grunnlaget er lagt for en kraftig kvalitetsheving på Norges arbeid med bærekraftsmålene, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen. Til Bistandsaktuelt skriver hun at dette er et riktig steg i arbeidet, og at neste steg må være en nasjonal handlingsplan.


Handlingsplanen kommer!

29. april 2020: Bærekraftsminister Astrup meddeler at det kommer en norsk handlingsplan!

Under årets ForUM-arrangement «Utviklingspolitisk spørretime» med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein - cirka samtidig som ForUMs daglig leder Kathrine Sund-Henriksen spør ministeren om når det vil komme en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål - tikker det inn en epost med en link til en sak i Dagsavisen: «Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig». Noen timer senere legger Regjeringen ut en melding om at det kommer en ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.

ForUM-fellesskapet jubler!

- Dette er en veldig god nyhet! Dette er noe vi og våre medlemsorganisasjoner har etterspurt i mange år! FNs bærekraftsmål er veldig ambisiøse, og er umulig å nå uten en god plan. Dette kan vi nå få, sier en fornøyd daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.

På ForUMs epostlister florerer gratulasjonene, fra ForUMs sekretaritat til medlemmene, fra medlemmene til sekretariatet, mellom medlemmer, til og fra gamle ForUM-ansatte, venner og kjente sender SMSer, vi skåler på Teams. Dette er virkelig en seier som tilhører mange.


Fortsettelse følger...

Samtidig vet vi at det er nå det harde arbeidet begynner. ForUM poengterer at denne planen må endre Norge. Og skal det skje, kreves et enda større engasjement fra ForUM, våre medlemmer, fra Stortingspolitikerne, partiene, mannen og kvinnen i gata, næringslivet, akademia, fagforeningene og interesseorganiasjonene.

For Norge henger langt etter i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Vårt globale fotavtrykk er fortsatt enormt. Vi er langt unna å forbruke bærekraftig, slik mål 12 sier vi skal gjøre innen 2030. Og eksemplene på ustemt politikk er mange. For eksempel har Norge programmer for å bevare natur som regnskog, men investerer fortsatt Oljefondet i regnskogødeleggende næringer.

ForUM vil jobbe hardt for at handlingsplanen særlig forholder seg til slike dilemmaer, og at den prioriterer innsatsen rundt målene Norge henger etter på.


Vil du vite mer om dette arbeidet? Eller vil din organisasjon bli medlem i ForUM? Ta kontakt med Kathrine Sund-Henriksen på Kathrine@forumfor.no


Hva mener ForUM om Norges arbeid med bærekraftsmålene?

ForUMs posisjonsnotat, 2019:
En nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Posisjon på hva slags prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.

Samstemthetsbriefene 03:
EN SAMSTEMT HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTSMÅLENE: Innspill til hvordan Norge kan styrke samstemthet gjennom en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

Innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene 2019:
ForUMs 5 innspill til bærekraftsmålene som skulle behandles av FNs høynivåmøte 2019: Bærekraftsmål 4 (utdanning), mål 8 (anstendig arbeid), mål 10 (redusere ulikhet), mål 16 (fred og inkludering) og 13 (stanse farlige klimaendringer)

Innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene 2018:
ForUMs 6 innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene som skulle behandles av FNs høynivåmøte i 2018, bærekraftsmål 7 (ren energi), 15 (liv på land), 12 (bærekraftig forbruk og produksjon), 11 (byer), 6 (vann og sanitær), 17 (samarbeid for å nå målene).

Innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene 2017:
17 mål. Én framtid. Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030 (2017). ForUM-fellesskapets anbefalinger til Norges arbeid med alle FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål (2017)

Innspill til Norges arbeid med bærekraftsmålene 2016
17 mål. Én framtid. Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030: ForUM-fellesskapets anbefalinger til Norges arbeid med alle FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål.