Klagesaken mot Norges Bank: En oppsummering

Klagesaken mot Norges Bank: En oppsummering

Norges ansvar som internasjonal investor er det all grunn til å debattere. Her får du en nyttig oppsummering av OECD-klagesaken mot Norges Bank og Oljefondets investeringer i stålselskapet Posco.

I 2012 klaget ForUM inn Norges Bank, som forvalter Oljefondet, til det norske OECD-kontaktpunktet for investeringen i Posco. Selskapet er anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene i sin virksomhet i India. Oljefondets investeringer ligger på over 1.4 milliarder kroner.

Dommen fra kontaktpunktet, som kom 27. mai 2013, er hard. Hendelser i ettertid viser også at saken er langt fra over. Her gir vi en kjapp oppsummering av temaet, med aktuelle linker der du vil lese mer.

Indisk TV rapporterte i mars 2013 om store demonstrasjoner i delstaten Odisha. Mange var opprørte over byggingen av en gigantfabrikk i regi av stålselskapet Posco. Selskapet står ansvarlig for grove menneskerettsbrudd. Oljefondet har investert over 1.4 milliarder kroner i selskapet.

Dette har skjedd:

 • I 2012 ble Norges Bank klaget inn av ForUM-fellesskapet til det norske OECD-kontaktpunktet for investeringen i Posco. Selskapet var anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene i sin virksomhet i India. Dette var første gang Oljefondet har blitt klaget inn til OECD. – Oljefondet fremstiller seg som ledende på ansvarlige investeringer. Vi vil vite hvordan de kan være inne i et så omstridt selskap som Posco, og hvordan de har brukt sitt aktive eierskap for å forhindre brudd på menneskerettigheter, sier Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i ForUM, til NRK.
 • Klagen mot selskapet og investorene er utarbeidet sammen med koreanske, indiske og nederlandske kollegaer. Den var knyttet til miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd i forbindelse med etablering av et stålverk i delstaten Orissa i India. Den voldelige konflikten med berørte urfolk og småbønder har pågått i 7 år og ført til en rekke overgrep. Det siste halve året har konflikten eskalert og det er mye som tyder på at POSCO aktivt har støttet voldsutøvelsen. 
 • Siden 2004 har Oljefondets investeringer vært underlagt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Dette framgår blant annet av mandatet Stortinget i sin tid ga Norges Bank som forvalter.
 • Norges Bank nektet å svare på hvordan de utøver sitt aktive eierskap overfor problematiske selskap, noe den norske offentligheten vet lite om. Norges Bank på sin side mener at de som minoritetsaksjonær ikke er underlagt disse retningslinjene.
 • I sin omfattende slutterklæring 27. mai 2013 konkluderer kontaktpunktet med at Norges Bank, som forvalter av SP-U har brutt OECDs retningslinjer når det gjelder den innskrenkende fortolkningen av menneskerettigheter den legger til grunn og manglende vilje til samarbeid med kontaktpunktet. Norges Bank kritiseres også for manglende åpenhet om sin strategi for eierskapsutøvelse.
 • Kontaktpunktet understreker at en slik oppførsel er særlig beklagende for et statlig forvaltningsorgan. Det etterlyses blant annet en strategi for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet er inne i.
 • Som svar på slutterklæringen sendte Norges Bank et brev til OECD den 21. juni 2013. Her skriver Norges Bank at de er uenige i det norske kontaktpunktet sin konklusjon og anbefaler OECDs Investeringskomité å bidra til en klargjøring om at retningslinjene ikke gjelder minoritetsaksjonærers forhold til selskapene de har investert i.
 • ForUM fikk innsyn i brevet, og saken fikk stor medieoppmerksomhet. Blant annet uttalte jusprofessor Hans Petter Graver at «etter mitt syn nekter Norges Bank med dette brevet å underkaste seg det som er det eneste internasjonale instrumentet for samfunnsansvar som har en troverdig gjennomføringsmekanisme». Og Fremtiden i våre hender kalte Norges Banks oppførsel \"trist og pinlig\", i et innlegg på NRK Ytring
 • I et notat til OECDs Working Party on Responsible Business Conduct og til OECDs Investeringsavdeling har kontaktpunktet redegjort  for anvendelsen av OECDs retningslinjer på Norges Bank. Notatet ble sendt 12. september 2013. Les notatet her.
 • Norske myndigheter har også nylig sendt brev til OECDs investeringskomité, hvor de på bakgrunn av klagesaken ber OECD klargjøre hvordan retningslinjene for flernasjonale selskaper skal anvendes for fond som Statens pensjonsfond. Les her.
 • 4. oktober 2013 frykter spesialrapportører i FN grove menneskerettighetsbrudd i byggingen av en stålfabrikk i India der Oljefondet er medeier, og krever full stans, i følge NRK.
 • I november 2013 refser OECD Oljefondet for manglende åpenhet og samarbeid, og kommer med en rapport der det heter at Oljefondet bryter retningslinjene for ansvarlig næringsliv. Nå har både FN og OECD påpekt at også Oljefondet må følge retningslinjene for ansvarlig næringsliv
 •  Jusprofessor Hans Petter Graver, som er satt til å passe på at etikkreglene i Oljefondet følges, uttaler til NRK 1. november 2013 at norske myndigheter undergraver FNs og OECDs etikkarbeid for næringslivet.
 • Etikkrådet går 17. desember 2013 ut og sier at de den 8. mai 2012 anmodet Finansdepartementet om å utelukke Posco fra Oljefondets investeringer, ettersom POSCO hadde en kontrollerende eierandel i Daewoo, som var anmodet utelukket etter kontroversielle investeringer i Myanmar. Det kom fram at Oljefondet hadde oversett advarsler om overgrep i årevis.

Alt i alt illustrerer klagesaken at det er mye å ta tak i rundt Norges Banks forvaltning av Oljefondet og de etiske retningslinjene. ForUM prioriterer saken videre og vil komme med nye oppdateringer.

Les mer om ForUMs CSR-arbeid.


Relevante emner