Oljefondet vil unnslippe OECDs retningslinjer

Oljefondet vil unnslippe OECDs retningslinjer

Dette kommer frem i et brev fra Norges Bank til OECD. Eksperter er overrasket, og mener holdningen svekker Oljefondets omdømme.

Som klager i saken mot Norges Banks investering i stålselskapet Posco, har ForUM bedt om innsyn i brevet som ble sendt til OECD 21. juni. Saken fikk stor oppmerksomhet blant OECDs medlemsland under møter i OECDs investeringskomité forrige uke.

 - Dette er et grovt eksempel på at Norges Bank som forvaltere av Oljefondet forsøker å undergrave Norges internasjonale forpliktelser, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

Saken har blitt bredt omtalt i mediene i juli. Se blant annet NRK - Oljefondet ber OECD om å slippe etiske retningslinjer - og NTB - Oljefondet vil unnslippe etiske retningslinjer.        

Feil tolkning
Norges Bank viser til Posco-saken, hvor de i mai i år fikk sterk kritikk av OECDs norske kontaktpunkt for manglende eierskapsoppfølging når de kritiske forholdene rundt selskapet ble kjent. Kontaktpunktet konkluderte med at banken brøt OECDs retningslinjer og saken fikk medieoppmerksomhet i Norge og internasjonalt.

I brevet til OECD, undertegnet sentralbanksjef Øystein Olsen og administrerende direktør Yngve Slyngstad, legger Norges Bank fram sin egen fortolkning av retningslinjene. De ber om å få en bekreftelse at de som minoritetsaksjonærer kan slippe unna OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

- En slik tolkning har det norske kontaktpunktet kontant tilbakevist. Ved å sende et slikt brev til OECD bruker Norges Bank en klassisk splitt-og-hersk-teknikk. I praksis konkluderer Norges Bank med at den ikke er underlagt etiske retningslinjer, verken de norske eller OECDs, påpeker Preston.

Kommentar fra Framtiden i våre hender: Trist og pinlig fra Norges Bank

Ingen støtte
Siden 2004 har Oljefondets investeringer vært underlagt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Dette framgår blant annet av mandatet Stortinget i sin tid ga Norges Bank som forvalter. Under møtet i OECD fikk Norges Bank ingen støtte for sin innskrenkede tolkning av retningslinjene.

- Verken medlemslandene, næringslivsrepresentantene, internasjonal fagbevegelse eller sivilsamfunnets representanter uttrykte noen tvil om at retningslinjene omfatter finanssektoren og minoritetsaksjonærer, når de har mulighet til å påvirke selskapets atferd. Som verdens største statlige investeringsfond har Oljefondet helt klart en slik mulighet, sier ForUMs fagrådgiver Gunhild Ørstavik, som selv var tilstede på OECD-møtene i Paris forrige uke.

Les også:
OECD hardt ut mot Oljefondet og Norges Bank
Ukultur i Norges Bank

Argumenter som kom frem under OECD-møtene i forhold til Norges Bank vs. OECD, finanssektoren og minoritetsaksjeeiere:

· Det er bred konsensus i de forskjellige organene innenfor OECD om at retningslinjene gjelder for finanssektoren og for minoritetseiere.

· Den enkelte investors innflytelse i det aktuelle selskapet er det sentrale spørsmålet. SP-U, verdens største statlige investeringsfond har utvilsomt stor innflytelse uavhengig av størrelsen på den enkelte aksjepost. 

· Det var enighet om at OECDs skal utrede hvordan retningslinjene skal gjøres gjeldende overfor sentralbanker og statseide investeringsfond. Dette vil kunne tydeliggjøre det etiske ansvaret som hviler på eierne og forvalterne av Oljefondet. Det er åpenbart at vi ikke kan ha overnasjonale regler som regjeringene selv skal være unntatt når de opptrer som investorer -mens private aktører forventes å forholde seg til dem.


Relevante emner