Bærekraftsuka 2023: SAMARBEID FOR BÆREKRAFT

Tema for årets bærekraftsuke er “samarbeid for bærekraft”.

Bærekraftsuka 2023: SAMARBEID FOR BÆREKRAFT

Hvert år arrangerer ForUM bærekraftsuka for å spre bevissthet om FNs bærekraftsmål. Tema for årets bærekraftsuke er "samarbeid for bærekraft" og fokuset er på mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Kun tolv prosent av bærekraftsmålene er i rute for 2030. Covid-19 pandemien, klimakrisen, gjeldskrisen og krigen i Ukraina har satt utviklingen tilbake i mange land. Flere land bruker nå mer penger på å betjene gjeld enn å tilby innbyggerne grunnleggende tjenester, og gjeldskrisen begrenser mulighetene for mange land til å investere i bærekraftig utvikling.

Norge er blant landene som bruker størst andel av inntekten til utviklingssamarbeid, men rangerer på 154. plass av 166 land i SDG Index sin spillover-rangering, altså negativt påvirkning på andre lands bærekraft.

Vi når ikke målene innen 2030. Nettopp derfor er bærekraftskampen og samarbeidet for bærekraft, viktigere enn noen gang. Under årets bærekraftsuke ser vi både bakover, framover, innover og utover i kampen for en mer bærekraftig verden.

Norsk sivilsamfunnssamarbeid gjennom 30 år

I 2023 fyller ForUM-nettverket 30 år. Jubileumet feires under bærekraftsuka, og gir rom for å tenke større og mer strategisk – og for å lære av historien og av hverandre.

ForUM ble formelt opprettet i 1993 av organisasjoner som hadde vært aktive i Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling. Felleskampanjen ble i sin tid initiert for å skape folkelig oppmerksomhet rundt Brundtland-rapporten “Vår felles framtid” om bærekraftig utvikling, og omfavnet de fleste miljø- og solidaritetsorganisasjonene i Norge.

«Beslutningstagerne har forstått at miljø- og solidaritetsorganisasjonene er en uunnværlig deltager i arbeidet mot utviklingskrisen. Samtidig har organisasjonene sett behovet for økt informasjon om nødvendigheten av internasjonale forhandlinger og forpliktelser. Dette er utgangspunktet for etableringen av ForUM», stod det i det aller første informasjonsheftet om ForUM, utarbeidet våren 1993.

Hovedmålet var å overvåke oppfølgingen av FNs toppmøte om miljø og utvikling, den såkalte Rio-konferansen, i 1992.

Siden har nettverket jobbet med et bredt spekter av tematikker og fulgt en rekke internasjonale prosesser. I dag består ForUM av rundt 60 norske miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner, og arbeidet fokuserer på disse områdene:

  • Bærekraftsmålene
  • Rettferdig, tilstrekkelig og bærekraftig finansiering for utvikling
  • Trygt handlingsrom for sivilsamfunn og meningsfull deltakelse
  • Klimarettferdighet
  • Ansvarlig næringsliv
  • Ansvarlige investeringer
  • Naturmangfold
  • Bærekraftige matsystemer

Jubileumsfeiringen finner sted på Litteraturhuset 9. november, med samtaler om samarbeid for bærekraft, hvor veien går videre, og lansering av antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden. Gjennom 26 ulike bidrag kaster antologien et nytt lys over bærekraftskampen og norske organisasjoners rolle i den.

Les mer om jubileumsarrangementet her

Det globale samarbeidet

Samarbeid på tvers av landegrenser er helt avgjørende i bærekraftsarbeidet. ForUM er en del av det globale sivilsamfunnet, og jobber sammen med mange organisasjoner innenfor de ulike tematikkene våre. Gjennom samarbeid, og spesielt med sivilsamfunn i Sør, lærer vi mye. Et konkret eksempel på dette er samarbeidet med Africa Network for Enviroment and Economic Justice (ANEEJ).

Mellom 30. oktober og 3. november var ANEEJ på besøk i Oslo, for å snakke om følgene av miljøødeleggelsene i Nigerdeltaet – og det norske oljefondets ansvar. ForUMs arbeidsgruppe for Norge som investor jobber for at Statens pensjonsfond utland (SPU) og andre norske investorer praktiserer åpenhet og prioriterer hensynet til menneskerettigheter og miljø i sin virksomhet. ForUM var sammen med Framtiden i våre hender og ActionAid med på å koordinere besøket.

— Vi er her for å løfte fram stemmene til ofrene for Shell. Vi vet godt at NBIM er medskyldig i denne urettferdigheten i Nigerdeltaet. For 10 år siden forsikret de oss. Men etter 10 år kan vi se at det som har kommet ut av prosessen er fiasko, sa David Ugolor, leder for ANEEJ, under besøket.

Denne saken er enormt viktig i seg selv. Samtidig viser den store mangler ved det etiske rammeverket for SPU. Erfaringene fra ANEEJ vil derfor styrke vårt arbeid opp mot SPU framover.

Les mer om besøket fra ANEEJ her

Bærekraftsmålene og internasjonale prosesser

ForUM følger og deltar i flere internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang for bærekraftsmålene. Samtidig vet vi at disse kan være lukkede fora, som det er vanskelig å påvirke i. Bærekraftig utvikling forutsetter at kunnskap og erfaringer synligggjøres, deles og anvendes, og at vi jobber sammen.

Under bærekraftsuka vil vi rette søkelyset på dette gjennom blant annet et rundebord om bærekraftsmålene, flere seminarer rundt omkring i landet og ved å lansere håndboka Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser.

Håndboka er en del av et større prosjekt for å styrke sivilsamfunns meningsfulle deltagelse i internasjonale prosesser. Motivasjonen har vært et ønske om å gjøre norske sivilsamfunnsorganisasjoner, uansett størrelse, bedre rusta til å påvirke internasjonale prosesser mer effektivt. Et viktig grep har vært å samle, analysere og systematisere noe av den omfattende kunnskapen om påvirkning av internasjonale prosesser som har vært spredt på mange hoder i både sivilsamfunnet, embetsverket og i politikken. Lanseringen av håndboka finner sted i ForUM sine lokaler 16. november.

Les mer om lanseringen av håndboka her

Om samarbeid fra medlemsorganisasjoner

I tillegg til en rekke arrangementer har vi invitert flere ledere fra våre medlemsorganisasjoner til å dele sine tanker om samarbeidet på tvers av ForUM-nettverket. Et utvalg av sitatene under.

Signe Lindbråten, sjefsagent i Miljøagentene: - Miljøagentene verdsetter høyt samarbeidet med de andre organisasjonene og ForUM. Barn i Norge har en viktig rolle i klima- og miljøkampen, og det er flott å samarbeide med flinke voksne som sitter på mye kunnskap! Barnas klimapanel har blitt særlig godt kjent med ForUM på tur til FNs klimaforhandlinger, og det er bra at også voksne engasjerer seg.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna: – I Norge er vi så heldige å ha et omfattende, velfungerende og variert sivilsamfunn. Når sivilsamfunnet blir såpass stort er det spesielt verdifullt med en aktør som Forum for utvikling og miljø, hvor vidt forskjellige aktører kan møtes for å diskutere og utveksle erfaringer. For oss i Redd Barna har ForUMs koordinering av sivilsamfunns arbeid med utviklingsfinansiering vært viktig, og ForUM har generelt vært en nyttig møteplass for oss som jobber med bærekraftig utvikling.

Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA): - ForUM er svært viktig for oss i Besteforeldrenes klimaaksjon. Sammen, som et fellesskap, er vi mye sterkere enn om vi bare opererte som enkeltstående organisasjoner. Som deltaker i arbeidsgrupper får vi oppdatert informasjon, og blir del av en bevegelse. Vi setter stor pris på de mange seminarene og konferansene dere initierer. ForUM er svært flinke til å spre og dele informasjon, og gir oss alle en mulighet til å delta i internasjonale prosesser, enten fysisk eller gjennom de ulike innspills-prosessene dere organiserer. Uten ForUM hadde sivilsamfunns-Norge vært fattigere. Og staten hadde mistet en viktig sparringspartner og et kritisk korrektiv.

Karoline Andaour, generalsekretær i WWF: - Ingen kan fikse klima- og naturkrisen alene, den løser vi som samfunn kun ved å enes om både problemer og løsninger. Her er ForUM et viktig og samlende nettverk, som bidrar med bredde i arbeidet med noen av vår tids viktigste kamper, som stans av naturtap og gruvedrift på havbunnen. WWF gratulerer ForUM med 30 år og ser fram til videre godt samarbeid for klima og natur i de neste 30.

Følg med på sosiale medier for flere uttalelser de kommende dagene!


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101

Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden

Les mer om antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden.

Antologien koster 200 kr + porto, og kan bestilles ved å sende en e-post til ida.svendsen@forumfor.no.