Oljefondet enda et skritt i riktig retning

Oljefondet enda et skritt i riktig retning

Finanskomitéen åpner endelig for retningslinjer for statsobligasjoner, og ber oljefondet om et forventningsdokument om åpenhet i forhold til skatt!

På mandag kom finanskomiteens innstilling til forvaltning av statens pensjonsfond utland. Forum-nettverket fikk gjennomslag for flere saker vi har arbeidet for i mange år!

- Dette er to store seire som fører oljefondet videre i en enda mer etisk og ansvarlig retning. Oljefondet vil med dette gå foran, ta ansvar og vise retning i dagens globale finanssystem. ForUM er svært fornøyde med at en enstemmig finanskomité ser hvor viktig det norske oljefondet er internasjonalt og forstår hvilken effekt oljefondet har som ledestjerne for andre store globale investorer. Skritt for skritt tar dette verden i en bedre retning, sier en fornøyd seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø, Kirsten Sandberg Natvig.

Det er også noen delseire i komiteens innstilling i følge Natvik; imøteser bankens vurderinger av å registrere eiendom i et datterselskap i Norge som alternativ til Luxemburg/London/Delaware (”skatteparadiser”). Komiteen sier også at Etikkrådet kan anbefale utelukkelse av selskaper som er funnet å bruke skatteparadiser i ulovlig øyemed. Og sist, men ikke minst, ber komiteen Finansdepartementet komme tilbake til neste år med mer informasjon om hvordan oljefondet kan investere i infrastruktur.

Dette sier komiteen:

”Komiteen mener det bør vurderes retningslinjer for fondets investeringer i statsobligasjoner som et verktøy for Norges Bank i vurderingen av finansiell risiko. Komiteen anmoder regjeringen om å be Norges Bank gjøre nærmere rede for sitt arbeid med godkjenning av investeringer i statsobligasjoner, herunder vurderinger av landrisiko og oppfølgingen av mandatbestemmelsen om å ta hensyn til statsfinansiell styrke. Som en del av dette bes Norges Bank utdype hvordan det tas hensyn til åpenhet og ansvarlighet i offentlige budsjettprosesser hos utstederlandene og risiko knyttet til illegitim gjeld, herunder hvorvidt rammeverk utviklet i IMF og OECD vil kunne være egnet i den forbindelse. Regjeringen bes om å komme tilbake med sine vurderinger i forbindelse med neste års fondsmelding. Komiteen viser videre til de siste års utvikling av denne type retningslinjer som et resultat av finanskrisen og den påfølgende gjeldskrisen i Europa. Komiteen påpeker samtidig at en ikke ønsker at slike retningslinjer skal føre til at fondet oppfattes som et utenrikspolitisk virkemiddel, og at objektive kriterier derfor legges til grunn.”

Les mer:

Finanskomiteens innstilling

Kirsten Sandberg Natvigs kronikk om oljefondet og skatteparadis (Aftenposten 26.5.2016)

ForUMs forslag til merknader i saken

Les også disse sakene fra Attac:

http://attac.no/2016/05/31/forsiktige-formulinger-sterke-signaler-oljefondet-pa-vei-skatteparadis

http://attac.no/2016/05/31/forventninger-eller-krav

http://attac.no/2016/05/31/oljefondet-baerekraftig-utvikling-mandatet-ma-endres/