Menneskerettigheter overses i forvaltningen av Oljefondet

Menneskerettigheter overses i forvaltningen av Oljefondet

Stortinget må få på plass et system for å hindre at det norske folks sparepenger blir investert i selskaper som krenker grunnleggende menneskerettigheter.

«Respekt for alle menneskerettighetene må være et grunnleggende prinsipp for Oljefondets aktive eierskap», sier daglig leder Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske utvikling, miljø og fredsorganisasjoner.

Oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland, SpU) har utviklet såkalte forventingsdokumenter på seks områder. Disse er sentrale i det aktive eierskapet Oljefondet er pålagt å utøve. De gir tydelige signaler overfor selskapene, og samfunnet om ikke-finansielle premisser for investeringen. Når det gjelder menneskerettighetene har imidlertid fondet så langt valgt å begrense forventningene til kun å omfatte barns rettigheter. Det er for snevert: Urfolks rettigheter, arbeidstakerrettigheter og kvinners rettigheter er ofte berørt av flernasjonale selskapers virksomhet. Etter en rekke dokumenterte krenkelser av alle typer menneskerettighetsbrudd knyttet til selskaper som SPU har investert i, krever ForUMs medlemsorganisasjoner et tilsvarende dokument for hele spekteret av menneskerettigheter:

«I Latin-Amerika har Oljefondet investert milliarder av kroner i selskaper som bryter urfolks rettigheter. Dette har ført til et høyt konfliktnivåkonflikter mellom selskapene og lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse» sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

- Må ta ansvar for investeringene

«Stortinget må nå ta ansvar og sørge for at Oljefondet ikke investerer i selskaper som gjentatte ganger bryter menneskerettighetene, og at menneskerettighetsbrudd tas opp i eierskapsdialogen Norges Bank har med selskaper. Oljefondet vårt skal være til gagn for framtidige generasjoner og for befolkningen som berøres av investeringene. For at dette skal skje, må Stortinget gi klar beskjed om at de forventer at menneskerettighetsbrudd ikke godtas», sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Oljefondets forvaltere rapporterer at de har oppnådd mye med sitt forventningsdokument på barns rettigheter. Menneskerettighetene som et udelelig normsett ble lagt til grunn da Stortinget i 2004 vedtok de etiske retningslinjene for fondet. Det er derfor uakseptabelt at fondet begrenser sin innsats på menneskerettighetsområdet, mener ForUM. Mange store investeringsfond har etablert gode systemer og metoder for å respektere disse. Også Folketrygdfondet, som forvalter Statens Pensjonsfond Norge, har utviklet en veileder om menneskerettigheter som fondet bruker aktivt i sitt eierskapsarbeid. Mye tyder imidlertid på at Oljefondet ikke har maktet å følge med på utviklingen av internasjonale standarder og praksiser.

Derfor bør Oljefondet pålegges å utvikle et forventningsdokument på menneskerettigheter, og det må også settes en klar tidsfrist for når dokumentet skal ferdigstilles.

«Det er 13 år siden partileder Siv Jensen sa at vi ikke lenger kan leve med at Norge kjemper for menneskerettighetene samtidig som vi gjennom Oljefondets investeringer bryter de samme menneskerettighetene.Vi håper Siv Jensen nå benytter sin posisjon som finansminister til å sørge for Oljefondet respekterer universelt anerkjente menneskerettigheter» sier Andrew Preston i ForUM.


Relevante emner