Uenighet om forslag til nyordning i klimaforhandlingene

Uenighet om forslag til nyordning i klimaforhandlingene

Et forslag til ny ansvarsordning skapte stor debatt under klimaforhandlingene, rapporterer ForUMs klimarådgiver i fra Bonn denne uken.

Brasil lanserte torsdag 23. oktober et forslag til nyordning døpt «konsentriske sirkler for oppgradering av lands status» (concentric circles of graduation). Målet er å erstatte de etter hvert så støvete, bastante merkelappene «utviklingsland» versus «utviklet land» med et graderingssystem som tillater nyanser mellom de to. Løsningen foreslår en ny ansvarsfordeling for reduksjon av klimagassutslipp.

Klimakonvensjonen har siden starten i 1992, grupperte alle verdens land i "rike land" eller "utviklingsland" (også kalt Annex1 og ikke-Annex1). Merkelappene grupperer henholdsvis ressurssvake versus ressurssterke land ut i fra deres tilstand anno 1992. Siden har disse kategoriene blitt stående uendret. Dette til tross for at mange ikke-Annex1-land i dag har fått betraktelig bedre økonomi og sosiale forhold siden starten. Mens noen Annex1-land har gått tilbake på utviklingsstigen.

Progressiv ordning

Brasil foreslår en dynamisk ordning hvor land som forbedrer sin økonomiske og sosiale situasjon, i takt med utviklingen vil rykke opp på en skala av utviklingstrinn. Motsatt vil land med forverret situasjon rykke ned. 

Dette innebærer at land med forbedret økonomi og sosial situasjon vil også bli pålagt mer ansvar i det internasjonale samfunnet.

Hvis dette systemet innføres vil forhandlingene i Klimakonvensjonen blir betydelig lettere.

Motstand

Den nye ordningen møter motstand. Hovedsakelig fra de såkalte «Like-Minded group of Developing Countries». Disse består i første rekke av Kina, Sudan, Cuba, Bolivia og Argentina, og utgjør en sterk og innflytelsesrik gruppe. LMDC er kjent for å holde hardt på den opprinnelige inndelingen fra 1992. 

De insisterer på at ingen utviklingsland skal være forpliktet til å redusere sine klimagassutslipp. Problemet er at land som Kuwait og Kina slipper utslippskutt, til tross for at de har blant verdens høyeste utslipp per person. De mener at industrilandene skal bære alle kostnadene for utslippsreduksjon. Hvis det nye "konsentrisk sirkel"-forslaget blir innført, vil disse landene måtte ta sin del av prislappen.

Industrilandene er naturlig nok lite begeistret for å måtte ta hele regningen for de siste 150 år med utslipp, for å nå klimamålene.

Fortsetter forhandlingene

Klimaforhandlingene i Bonn fortsetter til lørdag kveld, og blir tatt opp igjen i Lima i desember. ForUM følger med. Om ikke lenge vil ForUM komme med et felles innspill til hva Norge burde mene og gjøre i Lima.

Følg med for flere oppdateringer fra Bonn.


Relevante emner