Ønsker stortingsmeldingen velkommen

Ønsker stortingsmeldingen velkommen

Les ForUMs respons til sentrale punkter i stortingsmeldingen om menneskerettigheter. 

Meldingen understreker at menneskerettighetshensyn skal integreres i alle deler av norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Se hele meldingen

Sivilsamfunnets betydning

ForUM er spesielt fornøyd med at stortingsmeldingen vektlegger viktigheten av å støtte et aktivt og uavhengig sivilsamfunn.

Meldingen vektlegger også sivilsamfunnets viktige rolle som pådriver og kontrollfunksjon overfor et lands myndigheter.

Dette er viktig for å ha en god, informert debatt om norsk utviklingspolitikk.

Næringslivet og menneskerettigheter

ForUM ønsker at regjeringen stiller klarere krav til næringsslivet.

Slik det står nå er formuleringene i tråd med Regjeringens tilnærming på dette feltet, nemlig forventinger fremfor krav ovenfor næringslivet. Dette mener ForUM er uheldig og vi håper at handlingsplanen som ventes over jul har sterkere språk og stiller klare krav til næringslivet. Det er positivt at regjeringen legger opp til en samstemt og helhetlig tilnærming til UN Guiding principles, og at statlig eide selskaper er inkludert i stortingsmeldingen med vektlegging av eierskapsdialog. 

Dessverre er ikke Statens pensjonsfond utland omfattet av meldingen, og det vises til den årlige stortingsmeldingen om SPU. Dette er synd, men vi håper at handlingsplanen for UNGP også inkluderer krav til SPU.

Klima og miljøpolitikk

ForUM mener det er positivt at meldingen klart anerkjenner menneskerettighetenes sentrale betydninger for klima- og miljøpolitikk, og at Regjeringens strategi for matsikkerhet i et klimaperspektiv skal videreføres.

Likeledes er det bra at menneskerettighetshensyn knyttes tett til det internasjonale klimaarbeidet.

Bærekraftsmålene

ForUM har som mål at menneskerettighetene reflekteres tydelig i bærekraftsmålene.

I meldingen sier Regjeringen at bærekraftsmålene, i tillegg til å omfatte de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling – den miljømessige, den sosiale og den økonomiske – også må integrere menneskerettigheter, godt styresett, demokrati og rettsstat. Målet er at menneskerettighetene reflekteres tydelig i bærekraftsmålene, både som egne delmål og som virkemidler for å sikre fremgang på områder som utdanning, helse, likestilling og bærekraftig energi for alle.

- Dette mener vi er viktig, og vi vil støtte regjeringen i dette arbeidet.

- Det er også bra at de skriver at: «Kvinners og barns rettigheter samt retten til utdanning, helse, vann og mat er sentralt for å oppnå en bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst og utvikling. Prinsippene om medbestemmelse, ikke-diskriminering og ansvarlighet er særlig viktige i denne sammenhengen.»


Relevante emner