Toppmøte to år inn i FNs bærekraftsagenda

Toppmøte to år inn i FNs bærekraftsagenda

Mandag 10. juli sparket FN i gang det andre høynivåmøte om bærekraftig utvikling. Beskjeden fra António Guterres, FNs nye generalsekretær, er at vi nærmer oss, men mye gjenstår.

  Hele verden samlet

  Over 3000 delegater fra FNs 193 medlemsland, sivilsamfunn, næringsliv og akademikere deltar på 36 fellesmøter og rundt 150 «side events» i FNs hovekvarter i New York fra 10. til 19. juli. Målet med møtet er å gjøre opp status for hvordan vi ligger an to år inn i FNs bærekraftsagenda. Samtidig skal strategiene for videre innsats legges. Flere av landene til stede skal legge frem sine nasjonale rapporter for hvordan de de ligger an, slik Norge gjorde i 2016.

  FNs generalsekretær rapporterer

  Allerede første dag, ble det slått fast i generalsekretærens årlige rapport, at den globale fattigdommen er halvert siden 2000. Flere land har beveget seg ut av «fattig land» - klassifiseringen og inn i mellominntektsklassen. Disse landene utrykker samtidig frykt for å falle tilbake ettersom bistand og utviklingsinnsats styres i stor grad mot de som er klassifiert minst utviklede. Flere har påpekt at selv om man ser fremskritt på felt som f.eks. utdanning og helse, faller ofte marginaliserte grupper utenfor og det er store geografiske variasjoner.

  Barnedødeligheten i Afrika sør for Sahara er dobbelt så høy som det globale gjennomsnittet og til tross for økt tilgang til utdanning, blir fortsatt utsatte barn utelatt. Dette gjelder særlig barn med funksjonsnedsettelser, urfolk og barn på flukt. For at Bærekraftsmålenes overordnede prinsipp om «no one left behind» skal være gjeldende må verden finne løsninger på dette. Universell helsetilgang er en kritisk utfordring og et grunnleggende behov for utvikling på andre områderfor en rekke land.

  Samtidig som de aller fleste land fortsetter å forplikte seg til Paris-avtalen, rapporterer FNs generalsekretær at vi i 2016 nådde et rekordhøyt nivå på 400ppm Co2 i atmosfæren, og at dødsfall knyttet til naturkatastrofer fortsetter å øke til tross for politiske vedtak om større fokus på klimatilpasning.

  En arena for høyttenkning

  Dette møtet er ikke som andre FN-møter. Med en bred forsamling av myndigheter, sivilsamfunn, akademikere og næringsliv bør alt ligge til rette for at høynivåmøtet blir en arena til å sikte høyt ved å tenke høyt. Åpningsmøtene har båret preg av nysgjerrige medlemsland, offensive innledere og ambisiøse møteledere. Dette åpner for å utvide mulighetsrommet for hva FN med sine medlemsland kan få til i årene som kommer. Norge bør gripe muligheten og gå offensivt ut på spørsmål om universell helsetilgang, utdanning for alle og ikke minst tiltak for å sikre finansiering av disse tiltakene.

  Etter bidrag fra de 50 medlemsorganisasjonene, leverte Forum for Utvikling og Miljø et omfattende innspill til norske myndigheter i forkant av møtet. Forums rådgivere Silje Hagerup og Markus Nilsen Rotevatn er til stede på High Level Political Forum. Begge er med i den norske delegasjonen, og bruker høynivåmøtet blant annet til å jobbe med en rekke internasjonale nettverk av sivilsamfunn.

  Kontakt gjerne Silje og Markus på silje@forumfor.no eller markus@forumfor.no.