17 mål, én framtid

17 mål, én framtid

Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030: Les anbefalingene som Forum for utvikling og miljø med rundt 50 norske organisasjoner ga regjeringen før FNs toppmøte starter mandag. 

Denne uken skal FN gjennomgå 17 bærekraftsmål for å avskaffe ekstrem fattigdom på en miljøvennlig måte. Statssekretær Laila Bokhari fra Utenriksdepartementet ankommer FN-hovedkvarteret i New York  mandag 17 juli. Sammen med 6.000 delegater fra 193 land er Bokhari i New York på politisk høynivåmøte (High-Level Political Forum, HLPF) for gjøre opp status for hvor langt verden er kommet med å nå bærekraftmålene.

De ambisiøse målene ble vedtatt i 2015 og skal nås av alle land innen 2030. 

Forum for utvikling og miljø (et nettverk av 50 norske organisasjoner) er på FN-toppmøtet og overrekker en ny rapport til regjeringen med innspill til hvordan alle de 17 målene kan nås. Rapporten er utarbeidet sammen med en rekke norske organisasjoner.

Les forordet under:

Forord

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen har blitt halvert. Færre blir smittet av farlige sykdommer. Flere jenter går på skole. Det er økende oppslutning om fornybar energi. Dette gir håp og viser at det nytter å arbeide for en bedre verden.

Samtidig står både mennesker og miljø overfor svært alvorlige trusler.

Rekordmange mennesker flyktet i 2016 fra hjemmene sine som følge av krig, vold, undertrykkelse, ekstremisme, klimaendringer, fattigdom og naturkatastrofer. Forskjellen mellom mennesker som lever i fattigdom og rikdom er fremdeles enorm, og øker stadig. Naturen vi er avhengige av, ødelegges. Fortsetter vi som nå, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050 og regnskogen vil forsvinne. Og, ikke minst: Klimaet endrer seg raskere enn antatt og truer tilgangen til mat og vann – ja, hele vårt livsgrunnlag.

For å stanse klimaendringene og ta vare på miljøet må vi omstille oss, kutte utslipp av klimagasser raskt og komme ned til null utslipp på få tiår. Dette vet politikerne godt. Likevel er det et stort sprik mellom hva de sier og hva de gjør, også i Norge.

I 2015 ble verdens ledere enige om tre meget viktige avtaler for jordas framtid: Klimaavtalen i Paris, FNs bærekraftsmål, og avtalen om Finansiering for utvikling. Alle land har forpliktet seg til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Holder vi det vi har lovet, har vi snudd utviklingen i en bærekraftig retning.

Tross disse avtalene, i 2016 ble det tydeligere at verden er splittet. Demokratiet er under press, og ekstremisme og populisme er på frammarsj. Det kommer til å bli krevende å begrense den globale oppvarmingen til halvannen til to grader, ikke minst dersom USAs nye president holder valgløftene sine.

Vår generasjon er den første som kan utrydde ekstrem fattigdom, og den siste som kan stanse livstruende klimaendringer. Det krever politisk vilje, tillitsskapende arbeid, kunnskap, mobilisering og samarbeid på tvers av fag og sektorer. Ingen av oss kan klare dette alene.

Dette vil Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner, jobbe for i fellesskap. Sammen har vi fulgt arbeidet med bærekraftsmålene, og samlet har vi kompetanse på alle de 17 målene. I år er det 30 år siden Brundtlandkommisjonens rapport Vår felles framtid, satte “bærekraftig utvikling” på verdens agenda. Vår felles framtid er også Forums felles fortid: Vår forløper, Felles- kampanjen for jordas miljø og utvikling, ble opprettet samme år, for å skape folkelig engasjement for Brundtlandkommisjonens anbefalinger.

Bærekraftig utvikling innebærer å imøtekomme dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Hvor står dette arbeidet i dag? Hvor godt er arven etter Brundtlandkommisjonen forvaltet? Hva kan gjøres?

Her følger de årlige, tverrfaglige anbefalingene fra 50 norske organisasjoner til hvordan bærekraftsmålene kan nås av og i Norge. I redaksjonen har sittet representanter for WWF Verdens naturfond, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), FORUT (Solidaritetsaksjon for utvikling), SLUG (Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk), og Forum (Forum for utvikling og miljø).

I tillegg har mange flere organisasjoner bidratt. Anbefalingene deles med norske myndigheter før gjennomgangen av bærekraftsmålene i FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLFP) i New York i juli 2017, og før G20-toppmøtet samme måned, derNorge deltar som gjesteland.
 

God lesning og lykke til!

Borghild Tønnessen-Krokan
Daglig leder
Forum for utvikling og miljø