ForUM-publikasjoner

query:articleType:publication OR kicker:Publikasjon

2018

New report maps the SDG work of CSO Coalitions

How has national civil society coalitions in Africa, Latin America, Asia and Europe been  involved in implementing the Sustainable Development Goals? See findings and recommendations in the new report "National Civil Society Coalitions on the Sustainable Development Goals: A Mapping" by Together 2030 and ForUM, to be launched at UN HLPF in 2018.

2017

2015

Development Beyond Aid

How can policy coherence for development be strengthened? This report - written by Irja Vormedal and Leiv Lunde from Fridtjof Nansens Institute (FNI) and commissioned by Forum for Development and Environment - provides an overview and recommendations.

2018

NORWAY’S FAIR SHARE OF MEETING THE PARIS AGREEMENT

Rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris agreement» presenterer en utredning av hva som er Norges rettferdige andel av de globale utslippskuttene som er nødvendige for å begrense global oppvarming til 1,5°C over førindustrielt nivå og nå SDG 13. I tillegg beregner rapporten Norges rettferdige andel av kostnadene for at utviklingsland skal få tilpasse seg til et endret klima, som Parisavtalen forplikter oss å bidra til.

Innspill 6/6: Umiddelbart behov for mer og bedre finansiering

Tre år etter FNs medlemsland vedtok bærekraftsmålene, Addis Abeba Action Agenda og Paris-avtalen, er det lite som tyder på at verden er på vei til å nå målene raskt nok. 

Under FNs generalforsamling i 2019 skal verden opp til tentamen, med første gjennomgang av bærekraftsmålene og Addis Ababa Action Agenda på statsledernivå siden målene ble vedtatt. Vi er ikke i nærheten av å få på plass løsningene for finansiering. Norge har viktige erfaringer og er anerkjent når det gjelder utviklingsfinansiering. Nå må et rettferdig globalt skattesystem, kampen mot nye gjeldskriser og en kritisk tilnærming til offentlig-privat samarbeid (OPS) være nøkkelingrediensene i Norges oppskrift på å finansiere bærekraftsmålene.

2017

17 mål - én framtid

Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030: Les anbefalingene fra Forum for utvikling og miljø og rundt 50 andre organisasjoner.

God helse innen 2030?

Med bærekraftsmål 3 har landene blitt enige om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder innen 2030. God helse er viktig for å nå de andre målene, og motsatt. Denne publikasjonen viser hvordan Norge har prioritert og kan prioritere for å styrke helsesatsingen - med anbefalinger for hvert delmål. 

The promise of sustainable investing - the case of the Norwegial Oil fund

Oljefondet vokser stadig, og har med sine investeringer mulighet til å påvirke en rekke økonomiske sektorer. I en rapport på bestilling fra Redd Barna, Fellesråd for Afrika, Amnesty International, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, FIVAS, Handel og kontor og Forum for utvikling og miljø, gir Re-define råd til hvordan Oljefondet kan oppnå en høyere etisk standard i sine investeringer.

Counting what counts

Hvordan gjør man i dag rede for klimafinansiering globalt, og hvordan kan vi skape et bedre klimarapporteringssystem for framtiden? Kirkens Nødhjelp, WWF Verdens Naturfond, Regnskogfondet og Forum for utvikling og miljø gir i denne analysen av norsk klimafinansiering og det internasjonale rapportteringssystemet detaljerte forslag til hvordan det globale klimarapporteringssystemet kan bli mer rettferdig og presist.

2018

Sammen for bærekraftsmålene

Together 2030 og Forum for utvikling og miljø har kartlagt nasjonale sivilsamfunnssamarbeid for bærekraftsmålene. Kartleggingsrapporten viser hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden organiserer seg for å promotere og følge opp bærekraftsmålene og 2030-agendaen på nasjonalt nivå.

Innspill 1/6: Gå mot strømmen

Bærekraftsmål 7 sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest. Det skriver Naturvernforbundet, FIVAS, Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond, Spire og Forum for utvikling og miljø i sitt innspill til hva Norge bør gjøre i 2018 for at mål 7 skal nås.

Innspill 2/6: Bærekraften begynner i byene

I 2030 vil 60% av verdens befolkning bo i byer og urbane bosettinger. Byene er også hjem for et rikt biomangfold. Bærekraftsmål 11 slår fast at byer innen 2030 skal være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I dette politikknotatet gir Spire, LHL Internasjonal, Sabima, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø innspill til hva Norge kan gjøre for at byer i Norge og i Sør skal være tilgjengelige og bidra til klimakutt og økt bimangfold.

Innspill 3/6: Den nødvendige omstillingen

Ifølge bærekraftsmål 12 må de rike landene gå foran for å oppnå bærekraftig produksjon og forbruk i verden innen 2030. Spire, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Forum for utvikling og miljø gir konkrete forslag til hva Norge kan gjøre nå for å bidra til å nå bærekraftsmål 12 og for å dytte norsk økonomi i en mer sirkulær retning.

Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Med bærekraftsmål 15 har landene blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer. Det skriver Sabima, Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø i politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå bærekraftsmål 15. 

2016

Sytten mål. En framtid.

Denne rapporten er basert på innspill fra sivilsamfunnet til norske myndigheter og tar for seg hvordan Norge kan nå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

En femtedel av oljefondet i skatteparadiser

I prosessen med å utforme politisk innspill til Stortinget i forbindelse med Meld. St. 23 om forvaltningen av statens Pensjonsfond, har ForUM bedt tenketanken Re-Define om å utarbeide en rapport om Oljefondets bruk av skatteparadiser. Re-Define viser i sin rapport at en femtedel av Oljefondets investeringer gjør seg direkte eller indirekte bruk av skatteparadiser.

2010

2011

Small, but lethal – Small arms ammunition and the arms trade treaty

Each year, 12 billion bullets are produced, two bullets per person in the world. Unrestricted access to ammunition fuels conflicts and crime across the globe. Often referred to as the “weapon of mass destruction of the poor”, hundreds of thousands of people are killed by small arms every year. Many more are injured, traumatized and forced to flee. Today, the international trade in conventional weapons – including small arms and ammunition - is poorly regulated. At the United Nations in 2009, after years of discussions, the vast majority of governments agreed a timetable to establish a “strong and robust” Arms Trade Treaty (ATT) with the “highest common standards” to control international transfers of conventional arms, to be negotiated in 2012. To help inform decisions on how to regulate the international trade in small arms ammunition through the Arms Trade Treaty, Forum for Environment and Development (ForUM) and Norwegian Church Aid commissioned this report from Peace Research Institute Oslo (PRIO). The reportis written by Hilde Wallacher and Alexander Harang.

2015

Ny rapport: Hvordan kan næringslivet bidra til utvikling?

Det må stilles strengere krav til næringslivet når verdens ledere i år skal bestemme hvordan finansiering for å utrydde global fattigdom og bremse klimaendringene skal foregå. En ny rapport skrevet av det nederlandske forskningssenteret SOMO på oppdrag fra ForUM foreslår hvordan dette kan gjøres. ForUM lanserte rapporten i FN i New York 10. april 2015. Den diskuteres på ForUMs årsmøte 23.april med statssekretær Morten Høglund som har mottatt rapporten.

2014

2011

2014

2007

2006

2008

Foto: Eurritimia / FlickrCC

Verdensbanken og klima

Hvilken rolle spiller Verdenbanken når klimakrisen skal løses? Rapport fra Forum for Utvikling og Miljø, Utviklingsfondet og Centre for Environmental Policy and Advocacy i Malawi.

2010

Foto: International Rivers

De regionale utviklingsbankene

Norge gir årlig flere hundre millioner kroner til regionalbankene i Afrika, Asia og Latin-Amerika, som i økende grad støtter store infrastrukturprosjekter, kraftverk og lignende. Ny rapport beskriver virksomheten.

2012

Bistand som metter

Matgruppa i ForUM har i samarbeid med FIAN-Norge laget denne rapporten om norsk landsbruksbistand 2006-2010.

Foto: UNEP/RiccardoGangleMauForest

Enhancing the IMF's focus on growth and poverty

Det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon, ifølge en rapport om IMFs arbeid med fattigdomsreduksjon. Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp har tatt initiativ til rapporten.

2013

Foto: Flickr/UNCTAD

Toppmøteturisme eller reell påvirkning

Rio+20 konkluderte med at det sivile samfunnets rolle i FN-prosesser på miljø og utvikling må styrkes. Hva skal til for reell påvirkning? Har sivilsamfunnet en rolle å spille? Er FN bortkastet tid?

Foto: ForUM

CSR-temahefte

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar.

2005