Slik vil partiene nå bærekraftsmålene

Slik vil partiene nå bærekraftsmålene

Nå har alle partiene på Stortinget sine utkast til Stortingsvalgprogram klare. ForUM ba i 2016 alle partiene prioritere FNs bærekraftsmål. Se hva partiene sier om bærekraftsmålene.

 

Å samarbeide for fredelig, inkluderende og bærekraftig utvikling samt monitorere framgang har ikke akkurat blitt mindre viktig det siste året. Nå har alle partiene på Stortinget sine utkast til stortingsvalgprogram 2017-2021 klare for behandling på partienes landsmøter utover våren, før Stortingsvalget 11. september i år (se flere detaljer på rorg.no og partienes hjemmesider). Forum for utvikling og miljø fryder seg over mye god lesning:

-Vi er glade for at nesten alle partiene har gode uttalelser om bærekraftsmålene i utkastene til partiprogram. Det bekrefter at det bred partipolitisk støtte for å innfri bærekraftsmålene. Dette har vi jobbet hardt for. Nå må ord omdannes til handling slik at vår generasjon kan avskaffe farrigdom på en bærekraftig måte og stanse klimaendringer innen 2030. Sammen med våre medlemsorganisasjoner og andre gode krefter vil vi fortsette å gi forslag, tverrfaglige analyser og bidra til at dette kan gjøres på en god, helhetlig måte, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et partipolitisk uavhengig nettverk av 50 norske organisasjoner som koordinerer arbeid med bærekraftsmålene, har gjennom en rekke møter, seminarer, høringsinnspill, partiprograminnspill og publikasjoner de siste årene bedt både regjeringen og opposisjonen om å prioritere bærekraftsmålene høyt, både hjemme og ute, med konkrete anbefalinger til alle mål.

ForUM har også foreslått en plan for hvordan målene skal nås i Norge, og i tillegg bidra ute. ForUM er derfor glad for at regjeringspartiet Høyre nå vil arbeide for dette, og at en ny Stortingsmelding som lanseres 31. mars omtaler hvordan Norge skal bidra gjennom utenriks- og utviklingspolitikk. Organisasjonen har lenge foreslått at Stortinget, sivilsamfunn og andre sektorer inkluderes i dette.

Dette sier partiene om bærekraftsmålene:

Høyre: Vil ".... arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det i Høyres utkast til partiprogram.

Kristelig Folkeparti (KrF): "FNs nye bærekraftsmål frem mot 2030 tar for seg viktige mål for bedre sosial og økonomisk utvikling og er forpliktende for alle medlemslandene", skriver KrF i kapittelet om verdibasert utenrikspolitikk i sitt 2. programutkast .

KrF vil bl.a. "at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for norsk utviklingspolitikk" . KrF vil også "ha en egen stortingsmelding om hvordan FNs bærekraftsmål skal gjennomføres, deriblant målet om økt likestilling".


Venstre
: I 2. programutkast står det at: "FNs bærekraftsmål er en internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene forplikter også Norge. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold." 

Venstre mener at "FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, må også være styrende for Norge."  

Arbeiderpartiet: I Aps programutkast, som ble lagt fram denne uka, skriver Ap at:

"Den globale enigheten om FNs bærekraftmål, målene for finansiering for utvikling og klimaavtalen i
Paris, utgjør en plattform for vår utviklingspolitikk
."


SV
:  I SVs programutkast står det at SV "...ønsker en ny kurs i utenriks- og forsvarspolitikken som styrker tiltak mot global ulikhet, som styrer etter FNs bærekraftsmål og som jobber for fred og demokratiutvikling heller enn flere militære
intervensjoner
."

SV vil dessuten "at FNs bærekraftsmål legges til grunn for norsk utviklingspolitikk og vår egen nasjonale politikk".


Miljøpartiet De Grønne (MDG)
skriver i sitt programutkast at:

"De Grønne går til valg på et paradigmeskifte i norsk miljøpolitikk. I mange generasjoner har naturens tålegrenser blitt oversett og forsømt. Nå trenger verden målrettet og handlekraftig politikk som viser omsorg for fremtidige generasjoner. Vi vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk forankret i vitenskapelig dokumentasjon om klodens tilstand og føre var-prinsippet. Vi vil ta de reelle konsekvensene av Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål. Vi trenger en systematisk omstilling som iverksetter tiltak på alle områder der livsmiljøet er truet."


Senterpartiet: I sitt programutkastskriver SP at "oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i
stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann" 

Senterpartiet påpeker at "Bistand er fortsatt viktig for mange land, og uten fortsatt høy bistand vil verden ikke lykkes med å nå bærekraftsmålene."


FrP:
I utkastet til partiprogram fra denne uken omtales ikke bærekraftsmålene.