Nytt dialogforum for samstemthet

Fra venstre: Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM), Aslak Brun (UD), Laila Bokhari (UD), Lars Andreas Lunde (KLD). 

Nytt dialogforum for samstemthet

Statssekretær i utenriksdepartementet, Laila Bokhari bekreftet i dag at UD til høsten vil invitere til et dialogforum om samstemt politikk for utvikling.

– Dette er et godt initiativ for å få en mer samstemt politikk for utvikling. Det er nyttig for å nå FNs bærekraftsmål, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) om innledet på et møte i UD med politisk ledelse om FNs bærekraftsmål.

ForUM har i flere år tatt til orde for mer samstemt politikk for utvikling.

- Politikken må trekke i samme retning for en bærekraftig utvikling, slik at man ikke gir med den ene hånden og tar med den andre, og i verste fall undergraver viktig norsk politikk. Det er jo ikke bra eller effektivt, understreket Tønnessen-  Krokan i sitt innlegg på vegne av norsk sivilsamfunn.

Bokhari lanserte dialogforumet på et møte i UD den 22.juni i forkant av FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene (HLPF) i juli som skal gjennomgå bærekraftsmålene. På møtet i UD i dag var både sivilsamfunn, utdanningsinstitusjoner og næringsliv invitert. Det var et godt oppmøte også fra politisk ledelse med både Statssekretær Brage Baklien fra Finansdepartementet og Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet tilstede. Baklien viste til at Finansdepartementet har en nøkkelrolle når det gjelder å oppnå bærekraftig økonomi og full sysselsetting i henhold til agenda 2030, der blant andre frihandel og et godt skattesystem er viktige suksessfaktorer. Lunde refererte til Parisavtalen som viktigste verktøy for å oppnå bærekraftsmålene på klima.

Tønnessen-Krokan tok i sitt innlegg utgangspunkt i de syv bærekraftsmålene som skal opp på HLPF i år mål 1, 2, 3, 5, 9, 14 og 17 . Hun løftet også behovet for å lage en plan for å nå målene og viste blant annet til at flertallet i Stortingets utenrikskomite gikk inn for i forbindelse med utviklingsmeldingen Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» som nylig ble debattert på Stortinget.

Statusrapporten for 2016 om hvordan Norge ligger an i forhold til bærekraftsmålene vil bli lansert første uken av juli ifølge Bokhari og hun nevnte at den blant annet viser hvordan det er økende engasjement blant flere aktører i Norge rundt bærekarftsmålene. 

Dette engasjementet var også synlig på møtet som ble avsluttet med innspill og spørsmål fra salen, hvor både sivilsamfunn og næringslivet var tydelig til stede. Bokhari kunne blant annet svare på utviklingsfondets spørsmål om satsing på sammenhengen mellom helse, ernæring og landbruk at statssekretær Tone Skogen ser på dette nå. Hun lovte også Sex og politikk at hun skulle delta aktivt under HLPF for å løfte fokus på helse og likestilling, og Atlas alliansen og SOS-barnebyer at hun vil fokusere på de mest marginaliserte. Til slutt lovte hun Forum for utvikling og miljø at hun skal være en sterk stemme i FN for norsk åpenhet om skatt, og også vise til verdien av å samarbeide med sivilsamfunn og næringsliv for å nå bærekraftsmålene.

Forum for utvikling og miljø deltar i den norske offisielle delegasjonen under FN høynivåmøte i New York i sommer med rådgiverne Markus Nilsen Rotevatn og Silje Hagerup som da kan følge opp disse løftene fra statssekretæren.

                                                                                                                                                       

Finans

17.1 Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter

17.2 Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor utviklingslandene, blant annet forpliktelsen som mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20 prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene; ytere av ODA oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20 prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede landene

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder

17.4 Bistå utviklingslandene i å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette eller omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte som reduserer gjeldsrelatert nød

17.5 Vedta og gjennomføre investeringsfremmende ordninger for de minst utviklede landene

Teknologi
17.6
Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom bedre samordning av eksisterende ordninger, særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for tilgjengeliggjøring av teknologi

17.7 Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på gunstige vilkår, blant annet på konsesjonelle og preferensielle vilkår, etter gjensidige avtaler

17.8 Fullt ut igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017, og øke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Kapasitetsbygging

17.9 Øke den internasjonale støtten til gjennomføring av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom samarbeid mellom nord og sør, sør og sør og triangulært

Handel
17.10
Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde

17.11 Betydelig øke utviklingslandenes eksport, særlig med sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av verdens eksport innen 2020

17.12 I praksis gi alle de minst utviklede landene betimelig og varig avgifts- og kvotefri markedsadgang, i samsvar med beslutninger i Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sikre at det anvendes klare og enkle preferanseopprinnelsesregler på importvarer fra de minst utviklede landene, og bidra til å lette markedsadgangen

Systemiske spørsmål

Politisk og institusjonell samstemthet

17.13 Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant annet gjennom politisk samordning og samstemthet

17.14 Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling

17.15 Respektere hvert lands politiske handlingsrom og lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre egen politikk for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

Partnerskap mellom flere interessenter

17.16 Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling, som følges opp av partnerskap mellom flere interessenter med sikte på å mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, når bærekraftsmålene

17.17 Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

Data, overvåkning og ansvarlighet

17.18 Innen 2020 øke støtten til kapasitetsoppbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre tilgangen på pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre kjennetegn som er relevante i nasjonal sammenheng

17.19 Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer for å utarbeide metoder for å måle den framgangen som gjøres i retning av bærekraftig utvikling, og som utfyller bruttonasjonalproduktet, samt støtte utviklingslandenes kapasitetsoppbygging på statistikkområdet

Kilde: Utenriksdepartementet