Demokrati og åpenhet satt på dagsorden

Demokrati og åpenhet satt på dagsorden

- Fordelingsmeldingen gir viktige føringer for en norsk utviklingspolitikk som vektlegger åpenhet og rettferdig fordeling. Den tar et etterlengtet oppgjør med «trickle down»-tesen, mener ForUM om stortingsmeldingen som ble presentert fredag.

Pressemelding fra ForUM, 5. april 2013

ForUM mener det er svært positivt at regjeringen nå vektlegger at fattigdomsreduksjon handler om mer enn vekst og tar et kraftig oppgjør med «trickle down»-tesen.

– Det er positivt at det varsles om en «kraftsamlende innsats» for å fremme demokrati og redusere ulikhet, og at dette kobles så tydelig til åpenhet og innsyn. Det er også viktig at meldingen konkret foreslår økt støtte til sivilsamfunnsaktører som kan stille myndighetene til ansvar, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

ForUM ønsker velkommen blant annet initiativene for å fremme åpenhetsgarantier for utvinningsselskaper og reforhandling av naturressurskontrakter i utviklingsland.

Savner større fokus på forhold mellom land
- Regjeringens melding peker primært på hva som kan gjøres gjennom bistandsmidler for å bekjempe forskjellen mellom fattig og rik innad i land. Det er imidlertid oftest andre forhold som har større konsekvenser for fordeling enn selve bistanden. Derfor hadde vi store forventninger til at denne meldingen skulle ha et fokus også på forhold mellom land, sier Preston.

- For eksempel kunne meldingen gått inn for at Norge innfører en finanstransaksjonsskatt noe som ville bidra til global omfordeling.  Man trenger ikke å vente på internasjonal oppslutning om dette, mener han.

ForUM savner også et punkt om rettferdig fordeling i klimasammenheng i meldingen, ettersom et hovedkrav i klimaforhandlingene er at man skal tilstrebe en mer rettferdig byrdefordeling.

Etterlyser krav til norske investeringer
Preston påpeker at dersom Norge ønsker å vise vei for en aktiv og rettferdig fordelingspolitikk, må det stilles mer forpliktende krav til norske investeringer i utviklingsland. Dette gjelder både Statens Pensjonsfond Utland og statsfinansierte selskaper og fond.

- Meldingen har mye god analyse av hvordan mangel på åpenhet, kapitalflukt og skatteparadis negativt påvirker fordeling. Denne analysen burde munnet ut i mer eksplisitte tiltak for hvordan Norge som stor internasjonal investor direkte og aktivt selv kan medvirke til bedre fordeling gjennom aktivt eierskap, sier Preston.

ForUM forventer at varslede tiltak som land-for-landrapportering konkretiseres og bidrar vesentlig til økt innsyn og åpenhet om hvordan norske selskaper påvirker kapitalstrømmer mellom rike og fattige land.

Les også: ForUMs innspill til fordelingsmeldingen