FN støtter Ruggies retningslinjer for selskaper

FNs Human Rights Council har nå vedtatt nye retningslinjer for å sikre at selskaper ikke krenker menneskerettigheten. Forslaget til nye retningslinjer er fremmet av FNs spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, John Ruggie, som har vært helt sentral i dette arbeidet.

- Dette skjer etter snart seks års forskning, pilotprosjekter med multinasjonale selskaper, kartlegging av mer enn 40 jurisdiksjoner og 47 konsultasjoner i alle verdensdeler. Det at John Ruggie har jobbet for å inkludere et mangfold av aktører og på denne måten fått bred støtte er bra, sier Siri Luthen rådgiver i ForUM.

Ruggies arbeid skisserer hvordan stater og bedrifter bør iverksette rammeverket "Protect, Respect og Remedy" for bedre å styre næringslivet og menneskerettighetsutfordringer. Ifølge Ruggie er disse tre grunnprinsipper, både hver for seg og samlet sett, avgjørende for å lykkes. Protect innebærer at det er statens ansvar å beskytte innbyggere mot overgrep fra selskaper. Respect betyr at selskaper skal unngå å begå menneskerettighetsbrudd. Remedy skal føre til at menneskerettighetsbrudd begått av selskaper skal sanksjoneres.

- Dette er et steg i riktig retning for å ansvarliggjøre næringslivet og for å sikre ivaretakelse og respekt for menneskerettighetene, i mangel på internasjonalt regelverk som regulerer selskaper og samfunnsansvar, sier Siri Luthen.

 

Bakgrunn og mer informasjon om John Ruggies arbeid:

John Ruggies hjemmeside

På oppdrag for Forum for utvikling og miljø har Johanne Stendal Eide laget en kort oppsummering av Ruggies arbeid og analysert styrker og svakheter ved hans forslag til retningslinjer.

Kapittelet om menneskerettigheter i OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv er i tråd med John Ruggies arbeid.