Innhold som omhandler emnet «Finansiering for utvikling»

Sammen for effektiv bistand

Regjeringer lover å styrke sivilsamfunnets rolle som utviklingsaktør. Det skjedde under et toppmøte om globalt partnerskap for effektivt utviklingssamarbeid. ForUM deltok.

Hvordan kan Norfund bli best i Norden?

Hvordan jobber de nordiske utviklingsfinansinstitusjonene for å oppnå utviklingseffekt? Og hva kan de gjøre for å øke sitt bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål? Kom på rapportlansering! 

300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

Børge Brende, presidenten i Afrikabanken, FNs SDG-ansvarlige og ForUM er blant innlederne på et seminar mandag om hvordan næringslivet o.a kan bidra til bærekraftsmålene. Vertskap er UD, NHO, Yara og ForUM.

Innspill til UD før ECOSOC-møte om Finansiering for utvikling

I forbindelse med neste ukes ECOSOC-møte i New York 18-20 april 2016 om oppfølging av FFD,
etter vårmøtene i Verdensbanken og IMF, foreligger et zero draft til outcome document.Disse anbefalingene til oppfølging av FFD fra Forum for utvikling og miljø er dels, men ikke utelukkende, en respons på dette:

Panamapapers dårlig nytt for de lyssky

Panamapapers er viktig, de viser hvordan milliarder skjules, sier ForUM, som foreslår bedre land-for-land-rapportering, offentlig eierskapsregister og globalt skatteorgan for mer finansiell åpenhet.

Hemmelig om åpenhetstiltak

Land-for-land-rapportering er effektivt mot skattesnyteri. I et høringsnotat foreslår imidlertid Finansdepartementet at denne rapporteringen unntas offentlighet. -Ironisk, mener ForUM som i høringssvar i dag foreslår offentlig tilgjengelig rapportering.

Høringsinnspill for åpen land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er et viktig verktøy mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som tapper rike og fattige land for milliarder som kunne finansiert bærekraftig utvikling. I sitt høringssvar til Finansdepartementet sendt i dag anbefaler ForUM at land-for-land rapporteringen blir gjort tilgjengelig for offentligheten. 

Brev til umin fra nordiske NGOer om FNs GS' rapport om post-2015-oppfølging

Innen 15. november vil FNs medlemsland gi innspill til FNs generalsekretærs rapport om gjennomføring av post-2015-agendaen (agenda 2030). Vedlagt brev fra sivilsamfunnsplattformer i Sverige, Danmark, Finland og Norge (ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner), som samler flere hundre nordiske organisasjoner. Brevet er sendt til disse landenes regjeringer.

I brevet understreker vi betydningen av blant annet åpenhet, rapportering, disaggregerte data, tett oppfølging, samstemthet, inkludering, bredt samarbeid og tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

I lys av dette ser vi med sterk uro på forslag til dramatiske kutt i den langsiktige bistanden. Vi har forståelse for de vanskelige prioriteringene som skal gjøres. Likevel vil vi understreke at man ikke løser flyktningkrisen gjennom å redusere kraftig støtten til viktige tiltak for bedre å forstå, forebygge og redusere konflikt, fattigdom og katastrofer som folk flykter fra. Fra flere av våre medlemmer har det blant annet kommet en rekke forslag som både vil kunne gi miljøgevinst og milliardinntekter, for eksempel i form av grønne skatter og avgifter, istedenfor å ta fra de som har minst.


[OK]

FNs bærekraftsmål - gjennomføring på bakken

Hvordan skal FNs bærekraftsmål nås? Kom på møtet fredag kl 13 og hør statsminister Erna Solberg, Hilde Frafjord Johnson, Fafo-forskere, FN-sambandet, UNICEF, LNU og Forum for Utvikling og Miljøs Borghild T. Krokan snakke om hva som trengs for å lykkes.

FNs bærekraftsmål vedtas

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. I morgen vedtas verdens ledere FNs nye bærekraftsmål som erstatter tusenårsmålene. 

Ber Norge støtte nytt gjeldsforslag

Norge bør stemme ja til en FN-resolusjon i dag om en ny gjeldshåndteringsmekanisme, mener ForUM. Changemaker, Kirkens Nødhjelp og SLUG overleverte over 1000 underskrifter til UD for forslaget denne uka. 

Enighet om finansieringsavtale i Addis Abeba

Onsdag kveld ble det enighet om avtale om finansiering for utvikling. -Viktig for sluttforhandlingene om bærekraftsmålene neste uke, men dessverre ble det ikke globalt skatteorgan, sier ForUM.

Blar opp for mødre- og barnehelse

Den globale finansieringsfasiliteten for mødre- og barnehelse (GFF) ble lansert under FN-toppmøtet om Finansiering for utvikling (FfD) i Addis Abeba mandag. Norge bidrar med hele 3,6 milliarder kroner fram til 2020.

Finance for Development Outcome Doc

The new outcome document to be adopted at the Financing for Development Summit in Addis Abeba 13-16 July was circulated yesterday. ForUM will shortly publish a response to it. Initial reaction: Good ideas, bad plan. Good description of what needs to be done, but weak language lacking commitments. Disappointed that there's no mentioning of a global tax body despite supportive language in the text. 

ForUM's response to the SDG zero draft June 2015

Next week a new draft of the new sustainable development goals post-2015 to be adopted in September will be discussed at the UN, including declaration, revised targets, means of implementation and follow-up and review. ForUM has sent the following response to the Norwegian Delegation, discussed with the Ministry of Foreign Affairs last week: 

http://www.forumfor.no/assets/docs/ForUMs-response-to-the-Post2015-Zero-Draft-June-2015.pdf 

Tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i New York

Etter tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i FN-forhandlingene om finansiering for utvikling, har de nordiske NGO-plattformene kommet med et felles innspill til sine utenriksdepartement om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Innspill til hvordan nordiske land må handle

Etter tøffe motsetninger mellom Nor og Sør i FN-forhandlingene om finansiering for utvikling, har de nordiske NGO-plattformene kommet med et felles innspill til sine utenriksdepartement om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Hvordan nå FNs nye bærekraftsmål?

I år skal verdens ledere beslutte hvordan de skal bekjempe fattigdom og klimaendringer de neste 15 årene. Men hvordan skal de måles og finansieres? – Næringslivet bidrar, men det må stilles strengere krav, sa ForUMs Kristina Fröberg som talte under de norskledede forhandlingene i FN i New York i går om Finansiering for utvikling.

Zero draft lansert

Det første utkastet til resolusjonen om Finansiering for utvikling som skal vedtas i Addis Ababa i juli kom nå - etter lang utsettelse - fra norske Geir O. Pedersen og guyanske George Talbot, som leder FN-forhandlingene.

Norge har en nøkkelrolle i FfD-forhandlingene

Denne uken startet forhandlingene om Financing for Development i New York. Seniorrådgiver Kristina Fröberg er tilstede og spent på hvordan Norge bruker den unike rollen som ordstyrer i forhandlingene.

Action2015-kampanjen er lansert

Torsdag 16. januar lansertes kampanjen «Action2015» for ambisiøse nye FN-mål for bærekraftig utvikling fra 2015 til 2030. - Norge bør gå foran, sier ForUM som følger arbeidet tett.

For hver opparbeidet dollar taper de to

 - Det globale økonomiske systemet svikter utviklingsland, mener ForUM.  I 2015 skal FNs medlemsland forhandle om finansiering for utvikling. Da har de mulighet å snu disse tallene.

God start for Finansiering for Utvikling

- Finansiering for Utvikling er en test for det internasjonale samfunnet som vi ikke har råd til å feile, sa FNs Generalsekretær Ban Ki-moon til FNs medlemsland fredag kveld.

Finansiering for utvikling

- Bistandsmidler er ikke på langt nær nok til å finansiere utvikling, selv om alle land skulle ha bidratt med 0,7 prosent av BNP, sa Barry Herman fra New School på planleggingsmøte i Brussel for neste års Finansiering for Utvikling-konferanse i Addis Abeba. Gina Ekholt fra Slett U-landsgjelda fulgte møtet for ForUM.

Rapport fra vårmøter i Verdensbanken og IMF

Mens IMF først og fremst hadde fokus på krisen i Europa, diskuterte Verdensbanken utkast til ny strategi under vårmøtene. Et foreslått mål er at det innen 2030 kun skal finnes 3% ekstremt fattige i verden.

Demokrati og åpenhet satt på dagsorden

- Fordelingsmeldingen gir viktige føringer for en norsk utviklingspolitikk som vektlegger åpenhet og rettferdig fordeling. Den tar et etterlengtet oppgjør med «trickle down»-tesen, mener ForUM om stortingsmeldingen som ble presentert fredag.

IMF må gi mer informasjon

Det internasjonale pengefondet (IMF) reviderer sin politikk for innsyn og åpenhet. ForUM har spilt inn at særlig åpenhet rundt styremøtene må bli bedre.

Frankrike har innført Robin Hood-skatt!

1. august innførte Frankrike en avgift på 0,2 % når man handler aksjer på de 109 største franske selskapene. Skatten er ikke stor, men vil gi den franske statskassen 500 millioner Euro årlig. Unitaid, som bidrar til aids-forskning og medisinering, får deler av beløpet.