Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene utsettes eller avholdes digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende.

Oppdatert 07.01.2022

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2021

Årets to viktigste internasjonale klimatoppmøter er det årlige The First Sessional Meeting også kalt SB-møtene, som holdes i Bonn fra 6.–16. juni og The Second Sessional Meeting, COP27, som holdes i Sharm el-Sheikh fra 7.–18. november 2022. Klimagruppa starter med arbeidet opp imot begge toppmøtene i januar. Til klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 utarbeidet klimagruppa et posisjonsnotat. Posisjonsnotatet ble overlevert den norske delegasjonen før konferansen. Etter konferansen utarbeidet gruppa en rapport som vil være utgangspunktet for posisjonsnotatene for klimakonferansene i 2022.

Det er også andre toppmøter som er relevante for klimasaken. UNEA Nairobi som holdes i perioden 28. februar–2. mars har "Nature for Climate"som en av fire hovedtema. I juni holdes den 3. internasjonale klimakonferansen om klimaendringene. Temaet for konferansen er "Advancing Mitigation and Adaptation Actions for Climate Change"og skal være en internasjonal platform for unge forskere, akademikere, lokalsamfunn, privat sektor, miljøeksperter og NGOere. Her er også en liste over klimakonferanser i 2022. Listen er ikke uttømmende.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 og februar 2022

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) har blitt delt i to sesjoner, hvor den første ble avholdt digitalt 22. og 23. februar 2021. Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kan avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Les mer om UNEA 5.1 her! Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Dato for den andre sesjonen av miljøforsamlingen er satt, og den planlegges avholdt i FNs miljøprogram sitt hovedkontor i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. Det vil avholdes forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar 2022 samme sted. Det planlegges for et hybrid møte i februar 2022, og signalene nå er at det vil være omfattende begrensninger på antall deltagere.

Hovedtemaet "Strengthening Actions for Nature" ligger fast. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad følger dette arbeidet særlig tett framover som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni 2020 og deltok aktivt i arbeidet med sivilsamfunnskonsultasjonen i forkant av byråmøtet i FNs miljøforsamling i juni 2021 og en mer omfattende konsultasjon i september 2021. ForUM var også til stede for å koordinere sivilsamfunnet på ministerkonferansen mot marin forsøpling.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs naturforhandlinger: delt i to, første del digital andre del fysisk

Naturforhandlingene skulle nå for lengst vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturtoppmøte i Kunming, Kina 15.-28. oktober 2020. Dette toppmøtet har blitt utsatt flere ganger på grunn av covid-19, og i midten av august 2021 kom beskjeden om at toppmøtet er delt i to deler. Den første delen fant sted digitalt 11.-15. oktober 2021, og ForUM var representert av Stefan Norris fra Sabima i delegasjonen. Den andre delen skulle finne sted i Kunming, Kina 25. april- 8. mai 2022. Som følge av utsettelser av mellomforhandlingene er det nå ukjent når toppmøtet vil finne sted.

Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer ble også utsatt og ble gjennomført digitalt, men med omfattende begrensninger på hva som kunne diskuteres i august og september 2021. Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i 2020, men dette møtet (SBSTTA-24) ble også utsatt flere ganger. Det samme skjedde med møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3). Begge møtene ble gjennomført digitalt i andre kvartal 2021, men det var omfattende kritikk av gjennomføringen og både stater og sivilt samfunn. Som følge av problemene knyttet til digitale forhandlinger ble det besluttet at alle de tre forhandlingsmøtene skulle gjenopptas i fysiske møter over en periode på tre uker i januar 2022 i Genève. Som følge av økning i smitte og reiserestriksjoner knyttet til omikron-varianten er disse møtene utsatt til perioden 12.-30. mars

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Internasjonale konferanser om mat og matsystemer

Vi avventer fremdeles informasjon om det skal holdes et nytt mattoppmøte i 2022 eller ikke. Den 26. januar holdes CFS (Committee on World Food Security), High Level Panel at the Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin. Du kan lese mer om konferansen Du kan lese mer om konferansen her. CFS vil ha sitt 50. panelmøte i oktober 2022. Her er en oversikt over FAOs møter og konferanser i 2022. Vi kommer tilbake med eksakt dato for denne når dato foreligger.

Se oversikt over andre internasjonale konferanser og møter i 2022! Listen er ikke uttømmende. Det kan videre være interessant å ta en titt på programmet til Food20- conference som utnevner seg selv til å være verdens ledende matkonferanse. Klimatoppmøtet som foregår fra 7. til 18 november i Sharm el Sheik i Egypt er også relevant for dere som arbeider med mat i organisasjonene.

ForUM deltok i 2021 på verdenstoppmøtet om matsystemer. ForUMs Innspill til den norske delegasjonen kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs forhandlinger om mat for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF 2021 ble arrangert digitalt 6. – 15. juli 2021. ForUM hadde to delegasjonsplasser. Temaet for HLPF 2021 var “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development”.

Programmet la vekt på den internasjonale responsen på covid-19 og hvordan man kan komme tilbake på rett spor for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Norge la frem sin Voluntary National Review (VNR) på årets HLPF. Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten. I tillegg til å sitte i delegasjonen, deltok ForUM i flere arrangementer i regi av sivilsamfunnet under årets HLPF. Les mer om ForUM på årets HLPF her.

Neste HLPF blir arrangert i juli 2022 og vil rette et spesielt søkelys på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 14 (Livet under vann), SDG 15 (Livet på land) og SDG 17 (Partnerskap for å nå målene).

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Sondre Matias Nave, sondre@forumfor.no

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt fra 12.-15. april. Ifølge ECOSOC blir møte en “hybrid”, med både digital og fysisk deltakelse. Nøyaktig hvordan deltakelsen vil foregå for sivilsamfunn er fortsatt usikkert. ForUM oppdaterer informasjon så fort vi vet mer.

Fjorårets møte var svært begrenset, og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummeringsbolk siste dag. Konferansens sluttdokument fikk mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak. Les rapporten her.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble avholdt mellom 5.-11. april. Høstmøtene ble avholdt i Washington D.C. 11.-17. oktober.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020 ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det blir likevel et digitalt møte, de nye datoene er 3.-8. oktober. Informasjon om møtet finnes Informasjon om møtet finnes her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Diego Alexander Foss, diego@forumfor.no

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeidet sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

Neste statspartsmøte vil bli 22-26. august 2022. Mer informasjon finner du her.

WTO Public Forum

Arrangementet ble avlyst i 2020, men vil avholdes mellom 28. September og 1. oktober i år. Arrangement blir en hybrid, hvor frist for registrering for fysisk deltakelse er 6. september. Frist for å registrere digital deltakelse er 27. September. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.