Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene utsettes eller avholdes digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende.

Oppdatert 20.05.2021

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2021

Klimatoppmøtet

Klimatoppmøtet (COP26) holdes mest sannsynlig fysisk 1. til 12. november 2021 i Glasgow. Klimatoppmøtet blir ekstra viktig etter over ett år med utsettelser. Verdens land henger langt etter med å redusere klimagassutslippene. Det haster med implementering av Parisavtalen og å styrke ambisjonene slik at de globale utslippene ikke vil overstige 1,5 graders målet.

Fra 31. mai til 17. juni holdes den årlige klimaendringskonferansen: Climate Change Conference – Sessions of the Subsidiary Bodies, i regi av UNFCCC. På grunn av pandemien blir årets konferanse digital og uformell, noe som betyr at det ikke skal fattes beslutninger, men at rapportene som utarbeides under konferansen legger til rette for senere beslutningstaking under COP26. Viktige saker som skal debatteres er blant annet klimafinansiering, artikkel 6 i Parisavtalen og felles tidsrammer.

UNFCCC har bestrebet seg på at så mange av møtene som mulig skal være åpne for publikum. Her kan du få et overblikk over agendaen. Flere av ForUMs medlemsorganisasjoner deltar på deler av eller hele konferansen. ForUM er representert i den norske delegasjonen.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs miljøforsamling (UNEA)

22. til 23. februar 2021 (UNEA 5.1) og 28. februar til 2. mars 2022 (UNEA 5.2)

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) har blitt delt i to sesjoner, hvor den første ble avholdt digitalt 22. og 23. februar 2021. Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kan avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Les mer om UNEA 5.1 her. Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Dato for den andre sesjonen av miljøforsamlingen er satt, og den planlegges avholdt i FNs miljøprogram sitt hovedkontor i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. Det vil avholdes forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar 2022 samme sted. Det planlegges fortsatt for et fysisk møte i februar 2022, men utviklingen av pandemien vil avgjøre om det vil være behov for begrensninger av deltagere eller hybride former.

Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature» ligger fast. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad følger dette arbeidet særlig tett framover som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni 2020 og vil delta aktivt i arbeidet med en ny sivilsamfunnskonsultasjon i forkant av byråmøtet i FNs miljøforsamling i juni og en mer omfattende konsultasjon i september 2021.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs naturforhandlinger

Utsatt til 11. til 24. oktober 2021

Naturforhandlingene skulle vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15. til 28. oktober 2020. Denne konferansen har blitt utsatt flere ganger på grunn av Covid-19. Nå har Kina, som vertskap, invitert til statspartsmøte i Kunming fra 11. til 24. oktober 2021. Mellomforhandlingene (OEWG-3), som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer, er også utsatt.. Disse er planlagt avholdt i august 2021. De siste oppdateringene fra de som leder prosessen tyder på at mellomforhandlingene blir forsinket, og Colombia vurderer digitale eller hybride løsninger.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold, vitenskapskomiteen, skulle opprinnelig møtes i mai i fjor, men dette møtet (SBSTTA-24) er også utsatt flere ganger. Det samme er møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3). Disse møtene avholdes digitalt i mai 2021, over en periode på flere uker. Det har vært mye kontrovers knyttet til de digitale forhandlingene, særlig siden sivilsamfunnsaktører opplever omfattende begrensninger av sin adgang til forhandlingene.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs toppmøte om matsystemer 2021 (organisert av FN, ikke FAO)

Verdenstoppmøtet om matsikkerhet

FN holder toppmøte om matsystemer i New York i september i år. Dagens matsystem er ikke bærekraftig og trenger en fornyelse. FN ønsker at toppmøtet skal være folkets møte. Derfor har de valgt en dialogbasert prosess, hvor aktører fra ulike deler av samfunnet, inkludert ForUM, holder dialogmøter og spiller inn forslag til løsninger. Regjeringen holder et eget nasjonalt dialogmøte den 15. juni, som du kan lese mer om her. Les mer om toppmøtet her.

Formøtet til mattoppmøtet skal holdes i Roma fra 26. til 28. juli 2021. Det er på dette møtet de viktigste avgjørelsene tas. Det er uvisst hvem som får delta fysisk. ForUM jobber opp mot møtet.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs toppmøte om matsystemer for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

I år arrangeres HLPF digitalt fra 6. til 15. juli. ForUM har to delegasjonsplasser. Temaet for HLPF 2021 er “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development”.

Programmet legger vekt på den internasjonale responsen på covid-19 og hvordan man kan komme tilbake på rett spor for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. I år er det også tematiske vurderinger av bærekraftsmål 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 og 17, i tillegg til sammenhengen mellom bærekraftsmålene. Norge skal legge frem sin Voluntary National Review (VNR) på årets HLPF. Sivilsamfunnet har fått bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Sondre Matias Nave, sondre@forumfor.no

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble nok en gang avholdt digitalt, med noe fysisk deltakelse fra representanter med tilhold i New York. For deltakere uten taletid var møtet kun tilgjengelig via UN-TV på ECOSOC sine nettsider.

Fjorårets møte var svært begrenset, og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummeringsbolk siste dag. Konferansens sluttdokument fikk mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak.

Også i år var møtet preget av store ord, men få konkrete tiltak. Sluttdokumentet fra forhandlingene inneholdt lite nytt, til skuffelse for internasjonalt sivilsamfunn. Du kan lese sluttdokumentet her og ForUMs reaksjoner her. Årets Financing for Sustainable development report er tilgjengelig her.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18. til 23. oktober i 2020, har blitt utsatt på nytt. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Nye datoer for møtet er nå 3. til 8. oktober 2021.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Diego Alexander Foss, diego@forumfor.no

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty blir avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeider sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

WTO Public Forum

WTO skal etter planen arrangere årets WTO Public Forum 28. til 30. september 2021.

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.