Internasjonalt samarbeid

Verden over er et uavhengig sivilsamfunn viktig for å fremme menneskerettigheter og inkluderende, fredelige og bærekraftige samfunn. ForUM samarbeider med gode, representative globale sivilsamfunnsorganisasjoner og -koalisjoner med felles mål, og som har dokumentert evne og kapasitet til å skape positiv endring.


Nyhetssaker om vårt internasjonale samarbeid kan du lese her.


ForUMs internasjonale samarbeid i 2017 og 2018:

I 2017 og 2018 videreførte ForUM samarbeidet særlig med følgende tre internasjonale sivilsamfunnskoalisjoner som ForUM også støttet faglig og økonomisk i 2017: 

  • Together 2030, som koordinerer arbeid med FNs bærekraftsmål
  • Climate Action Network, som koordinerer arbeid med FNs klimaforhandlinger, der ForUM bl.a. har støttet klimaarbeid i Sør-Afrika og Marokko, og 
  • Control Arms som koordinerer arbeid med FNs Arms Trade Treaty som er viktig for å redusere væpnet vold og korrupsjon som hindrer at bærekraftsmålene nås.

Disse tre nettverkene deler informasjon med hundrevis av organisasjoner over hele verden og sikrer koordinering av felles innsats, også i utviklingsland. Dette skjer blant annet - men ikke utelukkende - i tilknytning til FN-toppmøter der viktige avgjørelser for vår felles framtid fattes, og der ForUM-sekretariatet også deltar. 

Together 2030

Sivilsamfunnet bidrar til SDGene som pådrivere og partnere. Samtidig er sivilsamfunnet mange steder under press, og mange trues til taushet. Skal vi nå bærekraftsmålene trengs samarbeid på tvers av land og sektorer - også i og mellom sivilsamfunn. I 2017 videreførte Forum for utvikling og miljø samarbeidet med og støtten til den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030. Together 2030 er et globalt sivilsamfunnsinitiativ hvis målsetting er å skape og dele kunnskap om hvordan FNs bærekraftsmål kan nås. Over fem hundre sivilsamfunnsorganisasjoner fra rundt 100 land – i hovedsak utviklingsland – er med, inkludert norske ForUM. Medlemmene mottar oppdateringer og analyser fra sekretariatet, samtidig som de bidrar til dem. Det gjør det lettere for sivilsamfunnsorganisasjoner i både utviklingsland og i-land å fremme bærekraftig utvikling hjemme.

I 2017 samarbeidet ForUM med Together 2030 om å kartlegge nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner og å finne ut hvordan disse er involvert i arbeidet med å implementere SDGene, og hvordan arbeidet kan styrkes. ForUM finansierte også denne kartleggingen. Undersøkelsen samlet informasjon fra 34 respondenter: Eksisterende nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Asia, Oseania, Latin-Amerika og Europa som arbeider med å implementere SDGene på nasjonalt nivå. Spørreundersøkelsen viser at det er et stort behov for sivilsamfunnsinvolvering i SDG-implementering, og at det er en sterk interesse for dette. I forbindelse med FNs politiske høynivåforum (HLPF) som gjennomgår bærekraftsmålene, hadde også ForUM dialog med Together 2030 og koalisjonspartnere for analyse, innspill og god involvering av sivilsamfunn.

Climate Action Network

I flere år har ForUM samarbeidet med relevante klimaorganisasjoner internasjonalt, også i utviklingsland. ForUM har blant annet støttet politikkutforming og påvirkningsarbeid slik at lokale og nasjonale aktører har kunnet bidra med anbefalinger overfor myndigheter. ForUM fortsatte i 2017 å støtte Climate Action Network (CAN), et nettverk med over 1100 sivilsamfunnsorganisasjoner i 120 land. Støtten gikk til å kunne ansette en person for å koordinere CAN Sør-Afrika (SACAN), som har over 70 nasjonale og lokale medlemsorganisasjoner, og for å koordinere CAN Arab World (CANAW), basert i Marokko med medlemmer i 14 land. Samarbeidet gikk på å støtte opp under politikkutforming og påvirkningsarbeid på lokalt, regionalt, og globalt nivå, slik at lokale aktører fikk bidra med policyanbefalinger overfor nasjonale myndigheter, og til klimaforhandlingene. SACAN har blant annet bidratt til Sør-Afrikas nasjonale utviklingsplan, og har i 2018 fått en plass i Sør Afrikas miljødepartements arbeidsgruppe for «analysis of projected national greenhouse gas emissions pathways». CANAW, som er nystartet, har i 2018 fått et styre med representanter fra 7 land som er jevnt fordelt mellom kvinner og menn, og som alle deltok på COP23 i Bonn og holdt en aktiv dialog med regjeringene fra regionen.

ForUM støttet også deltakelse fra det afrikanske ungdomsnettverket Youth Initiative on Climate Change (AYICC) under COP23 i desember, hvilket gjorde det mulig for AYICC å ha en representant i den kenyanske delegasjonen.

Control Arms

Vold og krig hindrer utvikling og oppnåelse av bærekraftsmålene. Siden 2010 har ForUM vært styremedlem i den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms som ble Nobelprisnominert som initiativtaker og pådriver for FNs våpenhandelkonvensjon Arms Trade Treaty (ATT). Her har ForUM samarbeidet tett med sivilsamfunn og eksperter fra Afrika, Latin-Amerika, Karibia, Nord-Amerika, Europa, Asia, Midtøsten og Oseania for å styrke kontrollen med våpenhandelen, inkludert i forbindelse med FNs statspartsmøte for ATT i september, der ForUM deltok. 

 Med støtte fra ForUM ble en rapport fra Control Arms og Oxfam om sammenhengen mellom bærekraftsmålene og Arms Trade Treaty utarbeidet og lansert under FNs generalforsamlings 1. komite i et godt besøkt seminar (side-event) arrangert av Trinidad og Tobagos FN-delegasjon, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) og Control Arms-koalisjonen. Argentinas FN-delegasjon, UNODA og Small Arms Survey innledet også under lanseringsmøtet i FN. Rapporten «Goals not guns: How the Sustainable Development Goals and the Arms Trade Treaty are interlinked» er en del av ATT Monitor, et prosjekt fra Control Arms der en rekke forskere også bidrar. Rapporten belyser hvordan krig og uansvarlig våpenhandel hindrer bærekraftig utvikling på en rekke måter. Det bidrar til fattigdom, sult, korrupsjon, ulikhet i og mellom land, utrygghet, svekket tilgang på helsetjenester og utdanning, og skader mennesker og infrastruktur. En sterk implementering av FN-avtalen Arms Trade Treaty er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål, ifølge rapportforfatterne.

Control Arms utviklet også en database som sporer og analyserer hvordan SDGene relateres til ATT, med støtte fra ForUM. ForUM finansierte i tillegg en internasjonal kampanje om hvordan mennesker lider som følge av uansvarlig våpenhandel, som førte til oppslag i en rekke internasjonale medier. 

Les om ForUMs internasjonale samarbeid i 2016:

ForUM deltar aktivt i internasjonale sivilsamfunnsnettverk med sikte på informasjonsutveksling, samarbeid om utvikling av felles politikk og koordinert påvirkningsarbeid. De viktigste har i 2016 vært: Together 2030, Climate Action Network International (CAN), OECD Watch, European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), Treaty Alliance og Control Arms Coalition. 

ForUM gir også finansiell støtte, vanligvis gjennom de samme nettverkene, til aktiviteter som tilrettelegger for og styrker sør-representanters deltagelse i internasjonalt påvirkningsarbeid.

ForUM forlenget sin tidligere avtale med Climate Action Network (CAN) i to nye år for å styrke arbeidet til to av CANs regionale noder i Sør-Afrika (SACAN) og den arabiske verden (CANAW), det sistnevnte basert i Marokko. Samarbeidet gikk på å støtte opp under politikkutforming og påvirkningsarbeid på lokalt og regionalt nivå slik at lokale aktører fikk bidra med policyanbefalinger overfor myndigheter.

ForUM inngikk en ny to-årlig avtale med Control Arms Coalition med støtte til #ArmsFreeAfrica-kampanjen i 2016. Kampanjen kommer i kjølvannet av den nye internasjonale våpenhandelsavtalen (ATT) som trådte i kraft i desember 2014 og har som mål å få minst 30 afrikanske land å ratifisere avtalen innen slutten av 2016. Blant aktivitetene i 2016 var en “side-event” arrangert i tett samarbeid med nettverkets afrikanske medlemmer på FNs generalforsamlings 1. komité.

ForUM bidro til at representanter fra tre sør-organisasjoner fikk delta på OECDs Global Forum on Responsible Business Conduct i Paris i juni (gjennom OECD Watch-nettverket). Disse fikk være med å påvirke policydiskusjonene som foregikk bak lukkede dører.

To representanter for sør-organisasjoner deltok på FNs High-Level Political Forum i New York i juli, bl.a. på en “side event” i regi av Together 2030.

ForUM støttet også fem ungdomsaktivister fra Zimbabwe som deltok på den andre African Youth Conference on Climate Change (AfriYOCC) som ble avholdt i Nairobi i oktober (som forberedelse til klimatoppmøtet COP22).

English: Global CSO Partnership in 2016

Internasjonalt samarbeid i 2015

ForUM deltar aktivt i internasjonale sivilsamfunnsnettverk med sikte på informasjonsutveksling og samarbeid om felles politikk og koordinert påvirkningsarbeid. De viktigste har i 2015 vært: Control Arms Coalition, OECD Watch, CAN International and CAN Europe, European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), Eurodad og Beyond 2015.

ForUM har også gitt finansiell støtte til aktiviteter rettet mot å styrke sør-representanters deltagelse i internasjonalt policy- og påvirkningsarbeid. ForUM har også lagt til rette for møter mellom Sør-representanter og norske delegasjoner i forbindelse med internasjonale møter.

Støtte til OECD Watch delfinansierte det internasjonale medlemsmøtet i Kambodsja i mars. OECD Watch jobber for å støtte opp under sivilt samfunns aktiviteter rettet mot OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og har 80 medlemsorganisasjoner i 45 land. De internasjonale møtene utvikler planer for påvirkningsarbeid og har som mål å utvide og videreutvikle organisasjoner og nå ut til flere samarbeidspartnere.

ForUM inngikk en ny ettårig avtale med den indiske miljø- og rettighetsorganisasjonen Cividep. Dette var en oppfølging av en workshop i 2014 for indiske sivilsamfunnsorganisasjoner om de ulike klagemekanismene som er tilgjengelige for indiske organisasjoner. I 2015 gikk støtten til å styrke kapasiteten til tre grupper grasrotaktivister slik at de vil kunne ta i bruk klagemekanismene. Gruppene arbeider med lokalsamfunn berørt av utvinning av bauxitt (Orissa), utvinning av uran (Chhattisgarh) og med teplantasjearbeidere (Assam). Som en del av samarbeidet ble det utarbeidet en rapport om leverandørkjeder hos teplantasjene i Assam. Lokalsamfunnene som er målgruppen for samarbeidet tilhører noen av de fattigste delene av India, hvor det bor flere urbefolkningsgrupper.

ForUMs avtale med Climate Action Network (CAN) for å støtte styrkingen av CAN i Sør fortsatte i 2015. Støtten har som formål å bidra til at sivilsamfunn i Sør-Afrika, Sørøst-Asia og Stillehavet får styrket sine evner til å utforme politikk og påvirke nasjonale beslutningstakere på en mer effektiv måte enn i dag. Fire representanter deltok på klimatoppmøte i Paris i desember. En av disse var leder for en større ungdomsdelegasjon fra Malaysia.

Etter at den nye internasjonale våpenhandelsavtalen (ATT) trådte i kraft i desember 2014 gikk samarbeidsavtalen med Control Arms Coalition over til å fokusere på universalisering av avtalen og styrking av nettverk i sør på nasjonalt plan.

ForUM bidro til at representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner i sør fikk delta på toppmøte om finansiering for utvikling (FFD3) i Addis Abeba i juli, klimatoppmøtet COP21 i Paris i desember og på African Youth Conference on Climate Change (AfriYOCC) i Victoria Falls i oktober.


Gjennomgang av ForUMs sør-samarbeid 2011-2016

I april 2016 publiserte en ekstern konsulent for ForUM rapporten «ForUM’s international engagement 2011-2015 and the way forward». Det er en samlerapport for ForUMs Sørsamarbeid fra 2011 fram til tidlig 2016. Formålet med rapporten var å synliggjøre og dokumentere det betydelige arbeidet som har blitt gjort med relativt begrensede midler gjennom disse årene. Skrivebordsstudien analyserer mål, metoder og resultater av Sørsamarbeidet. Det pekes på at hensynet til å fremme svake grupper spesielt, og lavinntektsland generelt er gjennomgripende i mye av ForUMs arbeid, og at arbeidet med å dokumentere og debattere effekten av norske investeringer i utviklingsland bidrar til at sivilsamfunnsaktører i sør får bedre muligheter til å ta opp slike saker i sine hjemland.

  «ForUM’s international engagement 2011-2015 and the way forward» er skrevet av den uavhengige konsulenten Gry Ina Tinde som har lang fartstid innen bistandsfaglig arbeid fra blant annet FN og Røde Kors samt departementer. Gjennomgangen viser til hvordan samarbeidet med ForUM gjør det mulig for Sør-organisasjoner og deres representanter å fremme sine synspunkter og erfaringer for norske beslutningstakere og myndighetsrepresentanter, og at i dialogen med ForUM påvirkes også tenkningen omkring utviklingspolitiske temaer, og de planer som legges for å fremme bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. 

Rapporten dokumenterer også hvordan samarbeidet med ForUM har gjort det mulig for sør-representanter å forberede seg og ha en meningsfull deltagelse på viktige internasjonale møter og konferanser. Rapporten konkluderer med at ForUMs mål og aktiviteter er underbygget med dialog og innspill fra profesjonelle organisasjoner og individer i Sør, og at hensynet til utviklingsland og svakerestilte grupper alltid er til stede i analyse og påvirkningsarbeid. 

Together 2030 Mapping Cso Coalitions 2017 And 2018

Med støtte fra ForUM kartla Together 2030 hvordan sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa arbeidet med bærekraftsmålene. ForUM har støttet Together 2030 faglig og økonomisk siden bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015.

Control Arms Aktivister

Control Arms-partnere fra Papua Ny-Guinea, Jamaica og Jemen ber FN-delegater fra over hundre land på Arms Trade Treaty-møte i Genève om å stanse uansvarlig våpenhandel som fører til enorme menneskelige lidelser. Forum er styremedlem i den internasjonale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, og har støttet Control Arms faglig og økonomisk siden 2010. 

African Climate Youth Platform

De fattigste bidrar minst til klimaendringer men rammes hardest. ForUM støttet i 2015, 2016 og 2017 klima-arbeidet til afrikanske ungdommer samt internasjonale Climate Action Network.