ForUM i Montreal: - Vi forventer en ny og ambisiøs naturavtale

Ingrid Rostad, fagrådgiver for natur i Forum for utvikling og miljø (ForUM) er på plass i Montreal.

ForUM i Montreal: - Vi forventer en ny og ambisiøs naturavtale

ForUMs fagrådgiver på natur, Ingrid Rostad, har reist til Montreal i Canada for å delta i FNs naturtoppmøte (COP15). I de nærmeste ukene samles verdens ledere for å forhandle frem en ny naturavtale. Ingrid jobber sammen med norsk og internasjonalt sivilsamfunn som holder øye med forhandlingene og jobber for en sterk naturavtale. Før hun reiste, spurte vi Ingrid om hennes forventninger til forhandlingene og den nye naturavtalen.

Hva håper du skal skje i Montreal?

Vi både håper og forventer at vi reiser hjem fra Montreal med en ny og ambisiøs naturavtale. Dessverre vet vi at det gjenstår mye arbeid, så vi forventer lange dager med harde forhandlinger for å få på plass det ambisjonsnivået både vi og naturen trenger.

Hvordan kan Norge spille en konstruktiv rolle i forhandlingene?

Norge kan bidra gjennom å holde fast ved sine høye ambisjoner gjennom forhandlingene, både når det kommer til kvalitet og kvantitet av vern og rettighetsperspektivet. I tillegg kan Norge bruke sin posisjon som en av de partene som bidrar mest økonomisk til å bevare naturmangfold til å mobilisere andre til å øke sine bidrag. Dette vil være helt avgjørende for å sikre framdrift og forpliktelser i avtalen.

Hvorfor er det viktig at sivilsamfunn er inkludert i forhandlingene?

Sivilsamfunnsaktører er en veldig mangfoldig gruppe, som på ulike vis bidrar til både forhandlingene og gjennomføringen av internasjonale avtaler. Mange av de mest naturmangfoldsrike områdene i verden er urfolksområder, derfor har urfolk og lokalsamfunn en spesielt viktig rolle både som forvaltere og rettighetshavere. Vi vet at andre marginaliserte grupper, som kvinner og unge, også har behov for et særlig vern i internasjonale avtaler. Samtidig bidrar disse gruppene med sentrale perspektiver, og viktig kunnskap om hvordan vi kan ivareta naturen som også styrker forhandlingene.

I tillegg er det et mangfold av organisasjoner som har spisskompetanse på faglige spørsmål, som pollinerende insekt eller utrydningstruede dyrearter, og bidrar med solid fagkunnskap på sine felt som gjør avtalen bedre. Det handler ikke bare om at det er prinsipielt viktig for demokratiet at sivilsamfunnet deltar, det er avgjørende for at avtalen blir så god som mulig.

Og når avtalen er i boks, vil alle disse aktørene være helt instrumentelle i å få ambisjonene over fra papiret til virkeligheten.

Hva må den nye naturavtalen inneholde?

Den nye naturavtalen må inneholde klare forpliktelser fra partene. Særlig er det viktig at vi får et mål om at minst 30% av naturen skal bevares eller vernes, og at dette vernet er både sterkt nok og representativt. Videre må avtalen tydelig anerkjenne viktigheten av at menneskerettighetene og urfolks rettigheter ivaretas gjennomgående i alle tiltak.

Den nye naturavtalen må også være tydelig på hva de store driverne av naturkrisa er: nemlig menneskenes overforbruk av naturressurser og areal og et alt for stort økologisk fotavtrykk.


Naturtoppmøtet 2022 (COP15)

FNs konferanse for biologisk mangfold 2022 finner sted i Montreal i Canada, 7. desember til 19. desember. Den viktigste saken på årets naturtoppmøte er forhandlingene om en ny naturavtale, som skal stanse naturkrisa.

Mer informasjon om COP15 her.

Les mer om naturavtalen: På vei mot en ny global naturavtale