​Frivillige retningslinjer for matsystemer og ernæring endelig vedtatt

Foto: Megan Thomas/Unsplash.

​Frivillige retningslinjer for matsystemer og ernæring endelig vedtatt

På Committee on Food Security sitt 47. møte 8.-11. februar ble endelig Voluntary Guidelines for Food Systems and Nutrition vedtatt, etter fire år med forhandlinger.

VGFSyN som de kalles, inneholder en rekke gode retningslinjer og anbefalinger som medlemslandene og relevante institusjoner kan bruke i sitt arbeid for å sikre befolkningen matsikkerhet og tilstrekkelig og god ernæring. Temaer som under- og feilernæring, overvekt og funksjonelle matsystemer diskuteres. Det er et omfattende dokument, som er ment å bidra til oppfyllelsen av Bærekraftsmålene og UN Decade on Action on Nutrition.

Dokumentet vil være verdifullt, ikke minst siden det er vedtatt ved konsensus av The Committee on World Food Security (CFS), og det må bli et særdeles viktig innspill til Summit on Food Security 2021 (FSS), som vil bli avholdt til sommeren.

Noen svakheter

Imidlertid inneholder det også en rekke beklagelige svakheter. Dette gjorde at Civil Society Mechanism (CSM) ikke kunne gi sin støtte til godkjenningen av dokumentet.

Hovedsvakheten er at menneskerettighetsperspektivet er for lite utviklet. Viktigheten av Retten til mat omtales flere steder, men det mangler mye på helhjertet operasjonalisering av prinsippet. Under forhandlingene var det spesielt USA som arbeidet for å svekke menneskerettighetsaspektet i teksten, og Spesialrapportøren for Retten til mat, Michael Fakhri, pekte i et brev til CFS at dette svekker menneskerettighetenes status som universell internasjonal lov. Dette er et tegn på en foruroligende tendens i internasjonale prosesser for tiden.

CSM peker også på at dokumentet ikke tar opp privat sektor sin stadig sterkere rolle i nasjonale og internasjonale matsystemer, og hvordan multinasjonale korporasjoner styrer mer og mer av verdensmarkedet, fra jord til bord. Koronakrisen har gjort det tydelig hvor presserende nødvendig det er med grunnleggende forandringer i de internasjonale matsystemer, hvor bærekraft blir løftet fram som et grunnleggende prinsipp, og der stater får anledning til selv å utforme sine landbruks- og ernæringspolicyer, uten å bli presset av multinasjonale selskaper som ønsker å ta kontroll over stadig større del av både produksjon og omsetning.

High Level Panel of Experts

En unik ressurs CFS har, er High Level Panel of Experts, som regelmessig kommer med grundige, analytiske rapporter på forskjellige undertemaer innenfor den generelle diskusjonen om matsikkerhet. Før dette møtet presenterte de sin rapport #15, "Food security and nutrition: building a global narrativ towards 2030". Det er et glimrende stykke arbeid utført av ledende internasjonale forskere. Bygget på en analyse av retten til mat og hvordan menneskerettighetene må være en bærebjelke i arbeidet, gir den veldig konkrete innspill til hva som skal til for å nå bærekraftsmål 2, samtidig som vi kjemper mot de ødeleggende virkningene av Covid-19. Dessverre ble rapporten ikke tilstrekkelig brukt av de nasjonale delegasjonene, men vi kan håpe at den blir brukt flittig under forhandlingene om FSS.

ForUMs arbeid videre

ForUM vil følge med i de samtalene og forhandlingene som vil finne sted utover våren, opprettholde en tettest mulig dialog med norske myndigheter og forhandlere, og samarbeide med internasjonale partnere for å forsøke å påvirke prosessen i en positiv retning. ForUMs matgruppe vil være forumet for diskusjoner og utforming av eventuelle innspill.

For de som ønsker å sette seg inn i diskusjonene som føres i de fem Action Tracks i FSS, kan man melde seg på webinarer som foregår 25. (Action Track 1) og 26. februar (Action Track3). Påmelding er åpen, den finner du her.

Analysen er skrevet av Arvid Solheim (FIAN Norge), som representerte ForUM på møtet.
Forklaringer

The Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism (CSM) er en allianse av en lang rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, sosiale bevegelser og urfolksorganisasjoner. Les mer her: The CSM - Csm4Cfs

The Committee on Food safety (CFS) er FNs komité for matsikkerhet.

Food System Summit 2021 (FSS) er FNs toppmøte om mat og matsikkerhet. Årets toppmøte vil bli holdt i september eller oktober.