Uambisiøst budsjettforslag

Uambisiøst budsjettforslag

Statsbudsjettforslaget er lite ambisiøst når det gjelder klima, bærekraftsmålene og sivilsamfunnets betydning, mener Forum for utvikling og miljø, som har gitt innspill til årets budsjettforslag. Les innspillene til årets budsjett her.

Nå behandles regjeringens forslag til statsbudsjett av Stortinget. Forum for utvikling og miljø har gitt innspill og deltatt i høringer.

Uambisiøst klimabudsjett

FNs generalsekretær inviterte verdens ledere til klimatoppmøte i New York i september, hvor han ba dem om å annonsere nye og mer ambisiøse klimamål. I forslaget til statsbudsjett viser regjeringen til at de ønsker å vente til EU melder inn et nytt mål. ForUM mener dette er passivt og uambisiøst, og ba regjeringen om å annonsere et mål på 53% nasjonale kutt innen 2030, under klimaforhandlingene i desember.

-Vi kan ikke vente med å lansere et høyere norsk klimamål til vi har fått med oss de verste klimasinkene i EU, sa Kristina Fröberg til stortingets energi- og miljøkomité, og pekte på at å vente på EU ikke er i tråd med at Regjeringen i statsbudsjettet også sier de “skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet”.

ForUM er også skuffet over at regjeringens arbeid med å utforme en langsiktig lavutslippsstrategi presenteres som et vedlegg i statsbudsjettet, uten signaler om at den vil bli gjenstand for en større prosess i Stortinget.

-En langsiktig lavutslippsstrategi er en plan som er viktig for alles fremtid i Norge, og for at den skal lykkes må alle har et eierskap til den. Regjeringen har hatt mer enn tre år på seg til å utforme et forslag, og vi hadde håpet på en åpen og inkluderende prosess, sa Föberg. Vi håpet også at Regjeringen ville oppmuntre til en bred debatt om strategien, før den blir oversendt Stortinget. Dette har ikke skjedd og lavutslippsstrategien lanseres som et vedlegg til statsbudsjettet, noe som verken signaliserer alvoret bak strategien eller gir den den brede oppmerksomheten den krever, avsluttet Fröberg, som ba om at lavutslippsstrategie blir gjenstand for en egen stortingsmelding.

Kristina-høring-sb2020-energi-og-miljøkomite.JPG#asset:6534


Ønsker handlingsplan og bedre rapportering på Regjeringens arbeid med bærekraftsmålene

I 2030 skal verden ha nådd FNs 17 bærekraftsmål. Målene er førende for regjeringens politikk både i og utenfor Norge. Til tross for at Norge har en internasjonal pådriverrolle i FNs arbeid for å nå målene, har ForUM lenge pekt på at Norge henger etter når det gjelder nasjonal implementering og oppfølging av målene.

ForUM har i en årrekke bedt regjeringen om å komme med en handlingsplan for bærekraftsmålene, slik land som Danmark, Sverige og Finland har. En nasjonal og trinnvis handlingsplan med tydelige indikatorer vil også forbedre rapporteringen på Norges fremgang mot målene. ForUM har lenge pekt på at Norges rsapportering på målene er selektiv og gir lite informasjon om Norges arbeid med bærekraftsmålene.

I årets budsjettforslag beslutter regjeringen å innlede et samarbeid med SSB om tilgjengeliggjøring av indikatorer og statistikk på Norges implementering av bærekraftsmålene. ForUM mener dette er et viktig tiltak for å styrke implementeringen av bærekraftsmålene, men at Norge fortsatt har en lang vei å gå før vi kan kalle oss enn reell pådriver for bærekraftsmålene.

ingrid-høring-FB-SB2020-2.PNG#asset:6538


Sivilsamfunn er en nøkkel til bærekraftig utvikling: Ber regjeringen øke støtten til sivilsamfunn

Sivilsamfunn som jobber for menneskerettigheter og miljø er under press i mange deler av verden. Bærekraftsmålene kan ikke nås uten aktive sivilsamfunn, mener ForUM som peker på at det er uheldig at støtten til sivilsamfunn i utviklingsland holdes på samme nivå, samtidig som bistandsbudsjettet totalt øker.

ForUM mener også at Norge som en pådriver for demokrati bør gå foran også når det gjelder å sikre stabile rammevilkår for norske organisasjoner, og at forutsigbarhet knyttet til Informasjonsstøtten er avgjørende. Videre peker ForUM på at det er beklagelig at norske organisasjoner som arbeider med fredsspørsmål opplever kutt i en tid hvor spenningene øker, og behovet for nedrustning er større enn på lenge.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Hoeringssal1/10/15/Hoeringssal1-20191015-102617.mp4&msid=642&dateid=10004339


Les også