Små og mellomstore bedrifter i tet

Foto: USAID

Små og mellomstore bedrifter i tet

Små og mellomstore bedrifter står i spissen for et gjennombrudd i afrikansk landbruk. En ny rapport beskriver utviklingen som «en stille revolusjon».

En ny rapport fra Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) viser at små og mellomstore bedrifter spiller en nøkkelrolle i dagens afrikanske landbruk.

Oppskalering og produktivitet

Selvbergingsjordbruk blir ofte vurdert som uproduktivt arbeid, til tross for at nærmere 80 prosent av jordbruket sør for Sahara kan betegnes som selvbergingsjordbruk. ForUM har tidligere påpekt at en stor del av jobbskapingen kan skje gjennom en oppskalering av selvbergingslandbruket, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. Det er dette som nå er i ferd med å skje, ifølge Agras rapport.


Les ForUMs policy-brief om anstendig arbeid her

Les mer om Agra-rapporten i Bistandsaktuelt

Les hele rapporten her


Tross tørke og ekstremvær driver små og mellomstore bedrifter er afrikansk landbruk i ferd med å bli mer produktivt. Små og mellomstore bedrifter (SMB) innen ferdigvarer, logistikk og produksjon skaper nye muligheter og arbeidsplasser og vil spille en nøkkelrolle i de kommende 10-20 årene. SMB er imidlertid lite tilstede i de politiske debattene rundt mat og jordbruk.

Jobbskaping for unge

− En viktig oppgave er å sikre et fortsatt høyt sysselsettingsnivå innenfor jordbruket, særlig for ungdom, sier Sund-Henriksen.

Omkring 1,5 milliarder mennesker har småskalajordbruk som levebrød. Samtidig er det en realitet at landbruket i de fleste land rasjonaliseres, og arbeidsplassene blir færre. Størrelsen på bondeeide gårder blir stadig mindre og den økonomiske avkastningen tilsvarende redusert.

− Denne rapporten viser at dette ikke nødvendigvis er veien å gå. Tvert imot ligger det største potensialet nettopp hos små og mellomstore bedrifter, sier Sund-Henriksen.

Trenger finansiering

Bistandsaktuelt oppsummerer rapporten slik: «Rapporten vektlegger at SMB-er er de viktigste for sysselsettingen i sektoren, sammen med tradisjonelle familiebruk. Den gjensidige avhengigheten mellom dem og andre deler av landbruket gjør det ekstra viktig at de har gode vilkår som kan sikre dem overlevelse og vekst.»

En viktig forutsetning er imidlertid at flere småbønder får tilgang til gunstige lån, forsikringsordninger og opplæring.

I juni lanserte regjeringen sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Hvordan planen konkret skal operasjonaliseres, er fortsatt uklart. Dermed åpner for fleksibilitet og tilpasning hos de ulike aktørene.

− Det er å håpe at politikerne leser denne rapporten med interesse, sier Sund-Henriksen. Satsing på bærekraftig småskalaproduksjon av og for selvstendige bønder og familiebruk, med tilstrekkelig veiledning og tilgang til innsatsvarer bør være en hjørnestein når planen skal omsettes i handling.


Les ForUMs kronikk om handlingsplanen for bærekraftige matsystemer her

Les handlingsplanen for bærekraftige matsystemer her