EU-borgere krever høyere klimaambisjoner

EU-borgere krever høyere klimaambisjoner

Vanlige EU-borgere vil gå rettens vei for å øke EUs klimakutt. Deres levebrød er allerede truet av klimaendringene. Dersom EU ikke kutter klimagassutslippene med mer enn 40 % i forhold til 1990-nivå, vil situasjonen forverres og bli farlig for flere av de fornærmede.

I dag melder familier i Tyskland, Portugal, Frankrike, Italia, Romania, Kenya og Fiji, samt den svenske sameungdommens organisasjon Sáminourra, saken til Den europeiske unions domstol. De fornærmede ber ikke om økonomisk kompensasjon, men om økte klimaambisjoner fra EU-parlamentet og Ministerrådet.

EU har satt seg som mål å kutte europeiske klimagassutslipp med minst 40 % i forhold til 1990-nivå innen 2030. Tenketanken Climate Analytics viser at dette målet ikke er høyt nok til å sikre borgernes sikkerhet og levebrød. Rapporten viser også at EU-landene vil være i stand til å gjennomføre større klimakutt dersom de ønsker det. Familiene som allerede i dag merker konsekvensene av klimaendringene klager derfor EU for retten for å ikke gjøre sitt beste for å sikre innbyggernes ve og vel.

Varme, tørke, stormer og oversvømmelser

De fornærmede i Portugal, Frankrike, Romania og Kenya opplever stadig stigende temperaturer, endringer i værmønstre og økende tørkeproblemer. Deres helse og levebrød står på spill når temperaturene blir uutholdelig høye, regn uteblir og sesongene endres.

- 44 % på seks år: Dette er nedgangen i lavendel-avlingene vi har opplevd i Provence på grunn av økende klimaendringer. I europeisk politikk haster det å ta et steg tilbake og revurdere de demokratiske prinsippene. Nå må EU høre på innbyggerne som blir direkte berørt av klimaendringene, og gå de nødvendige skrittene for å beskytte innbyggerne, sier Maurice Feschet, bestefar i den fornærmede familien fra Provence.

Også i det kaldere og fuktigere Nord-Europa blir konsekvensene dramatiske for noen. Familien Reckenwald har bodd på en øy på nordkysten av Tyskland i fire generasjoner, og driver et hotell på øya. Med havstigning og hyppigere uvær eroderes sanddynene på øya og saltvann lekker inn i grunnvannet.

- Dette vil gjøre menneskelig liv på øya umulig, og restauranten og hotellet vårt vil miste all verdi, sier Michael Reckenwald.

Samisk kultur er truet av klimaendringene

Tradisjonell samisk kultur er sentrert rundt reinsdyrhold. Klimaendringer medfører allerede i dag mer tining og frysing, og dermed is heller enn snø som dekker reinens vinterføde. Reinens livsgrunnlag er truet, og dermed også leveviset som kommer med reindrift.

- Mister vi reinsdyrene mister vi også den samiske kulturen. Mange unge samer ønsker å drive med reindrift, men ser ingen framtid. Klimatrusselen er hovedgrunnen til dette. Det haster å ta tak i dette for å sikre vår generasjons og kommende generasjoners sikkerhet, sier Sanna Vannar, leder av ungdomsorganisasjonen Sàminourra.

Vil annullere EUs klimalovgivning

I følge de fornærmedes advokat holder ikke EUs klimalovgivning mål i henhold til EUs charter om grunnleggende rettigheter og EU-traktatens artikkel 263 og 340, som lovgivningen er basert på. Derfor ber familiene om et nytt og strengere klimalovverk.

- Klimaendringer er allerede en sak for nasjonale rettssystem i flere land i Europa og i resten av verden. De fornærmede familiene setter sin lit til EU-domstolen og rettssystemet for å verne sine grunnleggende rettigheter til liv, helse, arbeid og eiendom, som trues av klimaendringene. EU-retten må lytte til disse familien og sørge for at de beskyttes av loven, sier Roda Verheyen, familienes advokat.


Folkets klimasøksmål

  • EU-borgere saksøker Parlamentet og Ministerrådet for å ikke gjøre sitt ypperste for å stanse farlige klimaendringer.
  • Saken meldes til EU-domstolen med utgangspunkt i artikkel 263 og 340 i Traktaten om EUs funksjon (TFEU), så vel som EUs forpliktelser i henhold til Parisavtalen.
  • Det er opp til EU-domstolen å vurdere om saken har rettslig grunnlag, og dermed om anklagen vil føre til rettssak.
  • Du kan lese mer om søksmålet her.