Slapp handlingsplan

Slapp handlingsplan

På mandag ble endelig handlingsplanen for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter lansert av utenriksminister Børge Brende.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Synne Homble fra Cermaq, som også er medlem i OECDs kontaktpunkt var invitert til å kommentere handlingsplanen. Lanseringen var lagt til NHOs lokaler på Majorstua. Til tross for akademia og sivilsamfunnets sentrale rolle i utviklingen av prinsippene var disse ikke invitert til å kommentere. Etter press fra flere fikk daglig leder i sammenslutningen Initiativ for Etisk Handel, Per Bondevik også anledning til å si noe om meldingen under lanseringen.

Regjeringens arbeid med denne handlingsplanen har foregått over flere år, og ForUMs medlemmer har etterspurt en ambisiøs og proaktiv handlingsplan. Det har vi ikke fått. Handlingsplanen er lite konkret og er uklar om hva de veiledende prinsippene innebærer for næringslivet. En kan undres over hvorfor Norge, som ser seg som et foregangsland innenfor samfunnsansvar, har brukt så lang tid på så lite nytt. Særlig ambisiøse er heller ikke de ulike tiltakene Regjeringen foreslår.

ForUM stiller spørsmål ved at det i handlingsplanen vurderes at Regnskapslovens formulering om at selskaper skal « ta hensyn» til menneskerettighetene ansees om å være i overenstemmelse med FNs veiledende prinsipper. I likhet med Initiativ for etisk handel (IEH) var ett av våre innspill at «…hensynet til..» må endres til «… respekt for..» for å bedre reflektere UNGP som slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene (Se vedlegg for ForUMs innspill).

Handlingsplanen bruker mye plass på å beskrive hva de ulike prinsippene betyr, men skaper også uklarhet og forvirring når den differensierer hvilke selskaper dette er relevant for.

I handlingsplanen vektlegger regjeringen veiledning og kompetansebygging for næringslivet og statsforvaltningen. Dette er viktig men vi savner likevel konkrete, nye tiltak og en plan for oppfølging. Hvor er incentivene og de konkrete handlingene fra regjeringen som skal bidra til å endre norsk næringsliv? Det mest konkrete tiltaket vi kan finne i handlingsplanen er at regjeringen skal nedsette en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Vi mener dette kan bli et viktig tiltak for en mer samstemt politikk på dette feltet fremover. Vi avventer et tydelig mandat og føringer for samarbeid mellom denne gruppa og initiativ som Kompakt i UD og Kompetanseforum i NFD. Det er viktig å sikre at initiativet setter mer permanente spor etter seg enn statssekretærutvalget for samfunnsansvar fra 2008.

Etter NBIM- saken bidro norske myndigheter til å skape uklarheter om hvorvidt Statens Pensjonsfond Utland er dekket av UNGP og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I handlingsplanen vises det til at nå settes i gang et arbeid med et forventingsdokument om menneskerettigheter i NBIM. Hvorfor bruker ikke regjeringen denne anledningen til å klargjøre en gang for alle at den finansielle sektoren er dekket av UNGP og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på samme måte som alle andre sektorer?

I handlingsplanen skriver regjeringen at Norge vil vektlegge næringsliv og menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd. Vi håper dette betyr at Norge nå delta konstruktivt i den mellomstatlige arbeidsgruppen (IGWG) for en bindende traktat om næringslivets menneskerettighetsbrudd.

Les også:

Skuffande lite handling i handlingsplanen  http://etiskhandel.no/Artikler/12335.html

Krevende satsing  http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2015/10/14/2154/P-innsiden/krevende-satsing

Planen for å unngå skandaler  http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/10/09/2058/Nringsliv/planen-for--unng-skandaler