Møte om bindende retningslinjer for næringslivet

Møte om bindende retningslinjer for næringslivet

6- 9. juni ble det første møtet i den mellomstatlige arbeidsgruppen (IGWG) for en bindende traktat om næringslivets menneskerettighetsbrudd avholdt i Genève. ForUM deltok.

Dette møtet er et resultat av FNs menneskerettighetsråds vedtak som ble tatt for ett år siden, av resolusjon 26/9, som etablerte IWG med mandatet om å utarbeide "an open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights; whose mandate shall be to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises ". 

Resolusjonen om bindende retningslinjer ble i fjor fremmet av Ecuador og Sør-Afrika, men fikk ikke stor oppslutning. Etter avstemning i rådet var det 20 stemmer for, 14 mot (inkludert EU og USA), og 13 avholdende. En annen resolusjon som ble fremmet av Norge, ble støttet av 22 land fra alle regioner. Den inkluderer en anmodning om at FNs arbeidsgruppe utarbeider en rapport som skal vurdere fordeler og begrensninger ved juridisk bindende reguleringer. Disse to resolusjonene skapte en splittelse i menneskerettighetsrådet. Norge har i likhet med USA og EU vært skeptiske/ avvisende til forslaget til Ecuador og Sør Afrika, blant annet fordi det hevdes at timingen er uheldig og setter arbeidet med nasjonal oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Right) i fare. Dette har også vært en innvending fra FNs spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, John Ruggie.

Møtet:

Møtet ble åpnet på mandag 6. juni. Ambassadør Maria Fernanda Espinosa of Ecuador ble valgt som Chairperson-Rapporteur. Les Concept note lagt frem av María Fernanda Espinosa, 

Møtet ble åpnet med en videohilsen fra United Nations High Commissioner for Human Rights Mr. Ze Ra'ad Al Hussein, samt en engasjerende åpningstale fra Ms Victoria Tauli-Corpuz, the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, som mente at en bindende avtale kunne bidra til å justere ubalansen og styringsgapet som undergraver menneskerettighetene, og at en traktat kan bidra til at ofre for selskapers menneskerettighetsbrudd får erstatning. Talene ligger her.

Det var knyttet spenning til hvorvidt EU og andre europeiske land ville delta møtet i en arbeidsgruppe de ikke støttet opprettelsen av. Det var dessverre kun 9 av 28 EU- land som deltok på første dagen av IWG konsultasjoner, USA boikottet prosessen helt og Norge var heller ikke på plass i salen. I forkant av møtet, 23. juni, sendte ForUM og en rekke medlemsorganisasjoner en oppfordring til utenriksminister Børge Brende og ambassadør Steffen Kongstad ved delegasjonen i Geneve om å delta på møtet ( se vedlegg). Vi fikk ikke noe svar på dette brevet.

Mye av den første dagen gikk med til diskusjoner om dagsorden og arbeidsplan for møtet, EU fremmet to forslag til endring i som skapte diskusjoner. Det ene forslaget var at en fremtidig traktat bør omfatte alle selskap. Resolusjonen som ble vedtatt i fjor sier at man skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til en internasjonal traktat som kun dekker transnasjonale selskaper, og ikke nasjonale eller andre virksomheter. Noen stater, inkludert Pakistan, Kina og Venezuela var sterkt imot å endre omfanget av avtalen - dvs. å utvide det utover transnasjonale å inkludere nasjonale bedrifter - imens Sør-Afrika og Ecuador var mer åpne. Det andre forslaget som ble fremmet av EU var at UNGP skulle få større plass på møtet.På grunn av mangel på enighet i salen, ble møtet lukket for «uformelle konsultasjoner» etterfulgt av en lang lunsjpause.

Møtet åpnet igjen etter lunsj hvor det ble annonsert at det var oppnådd enighet om at agendaen skulle inkludere et panel på UNGP, men at delegatene hadde ikke oppnådd enighet om EUs andre forslag. EU foreslo derfor en fotnote til arbeidsplanen. Forslaget fikk imidlertid ikke støtte og flere delegater oppfordret EU til å delta i diskusjonen og ta opp tematikken senere under forhandlingene fremfor å forlate salen før prosessen hadde startet. EU valgte å ikke blokkere arbeidsprogrammet men reserverte seg ved å be om at alle merknader skulle inkluderes i den offisielle rapporten fra møtet.

Dag to var det enda færre delegater i rommet. Verken Canada, eller Australia deltok. EU forsvant også utover dagen. Flere NGOer tok ordet andre dagen og flere fra Treaty Alliance holdt innlegg, alle støttende til at en bindende traktat er den rette veien å gå. En gruppe av organisasjoner Inkludert: SOMO, CIDSE, Brot für die Welt, IBFAN, IBFAN-GIFA and Global Policy Forum og Friends of the Earth Europe, introduserte en ide om hybridmodel, for å løse diskusjonen om hvilke selskaper som skal inkluderes i avtalen.

Det var to større paneldiskusjoner, den første reflekterte diskusjonen som EU åpnet for om hvilke selkaper skal avtalen dekke. Den andre paneldiskusjonenom hvilke menneskerettigheter som traktaten skulle dekke var det mer enighet om. Det var bred støtte for at alle menneskerettigheter skal inkluderes, EU var imidlertid ikke tilstede under denne diskusjonen.

God oversikt over all skriftlig materiale, og ulike innlegg på møtet finnes her

Kritske kommentarer/ analyser av møtet:

John Ruggie’s reflection on civil society's role during 1st session of Intergovt. Working Group on proposed treaty http://business-humanrights.org/en/john-ruggie%E2%80%99s-reflection-on-civil-societys-role-during-1st-session-of-intergovt-working-group-on-proposed-treaty

Achieving a binding instrument on business & human rights: 3 lessons from the Arms Trade Treaty campaign, Marilyn Croser, CORE Coalition (UK) http://business-humanrights.org/en/achieving-a-binding-instrument-on-business-human-rights-3-lessons-from-the-arms-trade-treaty-campaign

Og mange fler her: http://business-humanrights.org/en/debate-the-treaty