Styrker klagemulighetene på uansvarlige bedrifter

ForUM har presset på for en mer uavhengig behandling av saker der norske bedrifter anklages for å bryte OECDs retningslinjer. Nå kommer endelig endringene.

Det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper vil bli omorganisert og styrket, varslet regjeringen i et møte med representanter for næringslivet og norske organisasjoner (Kompaktmøte).

– Dette er en seier for oss, og noe vi har jobbet for lenge, sier daglig leder Elin Enge i Forum for Utvikling og Miljø.

De viktigste endringene er i tråd med mange av kravene fra ForUM. Kontaktpunktet har hittil ligget i utenriksdepartementets avdeling for fremming av norsk næringsliv – en dobbeltrolle som gjør at samme avdeling kan ende med å behandle en klage mot en bedrift de promoterer i utlandet.

– Vi er glad for at kontaktpunktet nå blir flyttet ut av Utenriksdepartementet, og blir et uavhengig organ der vi ikke risikerer at vikarierende motiver styrer klagebehandlingen, sier Elin Enge.

Klageorganet vil følge modellen til etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet). Planen skal være at det i første omgang også samlokaliseres med etikkrådet.

ForUM har overfor regjeringen pekt på at kontaktpunktet trenger tung kompetanse innenfor de feltene som dekkes av OECDs retningslinjer. Vi har også vist til behovet for økte ressurser til internasjonalt samarbeid, til dokumentasjon og oversettelse av denne. Nå varsles det både mer ressurser og mer kompetanse.

– Slik kan sakene følges bedre og tyngre enn til nå, mener Enge.

Endringene vil etter alt å dømme innebære at det blir lettere å klage norske bedrifter inn for kontaktpunktet – en prosess som inntil nå har vært svært krevende og komplisert. Det er bred enighet om behovet for felles prosedyrer, slik at både næringslivet og innklagere vet hvordan de skal gå frem – med samme type regler og forutsigbare tidsfrister.

– Man skal ikke trenge å ha store finansielle ressurser for å få sin sak behandlet her. Det forutsetter også at klageprosedyrene er gjort tilgjengelig på et forståelig og folkelig språk. Man må også sikre at skadelidende parter får tilstrekkelig med ressurser til å være aktiv part i saken, sier Enge.

Hun ba i møtet med UD også om at negativ omtale fra kontaktpunktet skal få konsekvenser. Et tiltak er at selskapene ikke får statlig støtte verken finansielt eller gjennom annen promotering.

ForUMs gruppe for bedriftenes samfunnsansvar diskuterer i disse dager innspillene til norske myndigheter for revisjon av OECD-retningslinjene.