Her kan du lese om internasjonale prosesser

Forum for utvikling og miljø deltar i flere internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 11.05.2022

Verden står overfor enorme utfordringer framover. Under koronapandemien ble noen internasjonale prosesser satt på vent, mens flere møter ble avholdt digitalt eller som hybride løsninger. ForUM mener at det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet også i unntakstilstanden, og det må tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

Finansiering for utvikling

Årets Forum for utviklingsfinansiering i FN (Financing for Development – FfD) ble avholdt 17.–20. april. Programmet for forumet kan du se her.

Mange og overlappende kriser preget årets Forum om finansiering for utvikling. Behovet for finansiering har alltid vært enormt, men tilbakegang og større press på finansiering skaper press for å finne politiske løsninger på problemene diskutert under forumet. Behovet for reformer av den internasjonale finansarkitekturen var høyt på agendaen. Det haster å tette hullene som gjør at land taper milliarder av dollar hvert år i skatteinntekter og endre strukturene som gjør at utviklingsland bruker store deler av budsjettene sine på å betjene gjeld.

Forumet bekreftet i sluttdokumentet forpliktelsen gjort i FNs generalforsamlings andre komité i november 2022 om å starte mellomstatlige diskusjoner om å styrke internasjonalt skattesamarbeid med muligheten for å utvikle et rammeverk eller instrument. Det betyr at man er på stødig kurs mot en skattekonvensjon i FN. Medlemslandene ba også om at Inter-Agency Task Force on Financing for Development vurderer fremgang og utfordringer i FfD-agendaen i sin neste rapport, for å sikre en god diskusjon frem mot en ny internasjonal konferanse om finansering for utvikling i 2025. Det er forventet at disse prosessene vil ta neste steg under forhandlingene i FNs generalforsamlings andre komité til høsten.

De store gjeldsbyrdene mange land har var også et viktig tema på møtet. I sluttdokumentet slår medlemslandene at vi trenger en bedre internasjonal mekanisme for å håndtere gjeldsbyrdene. En viktig utvikling var at man ønsker et verktøy for å få med private kreditorer.

I forkant av forumet sendte ForUM inn innspill til norske myndigheter.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble avholdt 10.–16. april 2023. Nordisk og baltisk sivilsamfunn vil sende inn sine innspill til Verdensbanken og IMF i forkant av møtet. Les fjorårets brev til IMF her og til Verdensbanken.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.–23. oktober i 2020, ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det endte likevel med at møtet ble gjennomført digitalt 3.–8. oktober 2021. Se informasjon om møtet og utfall.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Sondre Nave, sondre@forumfor.no.

FNs klimaforhandlinger i 2023

De årlige klimaforhandlingene, SB58, i Bonn holdes i 2023 fra 5. til 15. juni. COP28, FNs klimatoppmøte, arrangeres i Dubai fra 30. november til 12. desember. Det er nå mulig å melde sin interesse for å delta i forhandlingene for SB58. ForUM har startet arbeidet frem mot årets konferanser som bygger videre på arbeidet og erfaringene fra 2022. Vi holder forberedende møter og seminarer og skriver posisjonsnotat.

I 2022 var de to viktigste internasjonale klimakonferanser det årlige mellomforhandlingsmøtet i Bonn i juni og klimatoppmøtet, COP27, i Sharm el-Sheikh fra 7. til 20. november, hvor klimagruppa deltok med en gruppe på rundt 20 personer. Her kan du lese ForUMs reaksjon på utfallet av COP27.Les også ForUMs mer detaljerte rapport fra COP27 her. I forkant av konferansen utarbeidet ForUM et posisjonsnotat og holdt forberedende møter og seminarer.

ForUM deltok i våres på det årlige globale forhandlingsmøtet i Bonn, hvor vi fikk tildelt 7 deltakerplasser. I forkant utarbeidet klimagruppa et posisjonsnotat som ble oversendt den norske delegasjonen. Også på denne konferansen var ForUMs klimarådgiver sivilsamfunnets representant i den norske delegasjonen. Rapport og mer fra forhandlingene kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

ForUM har en plass i den norske delegasjonen til FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, HLPF, som i 2023 er fra 10. til 20. juli i New York. SDG-arbeidsgruppa vil utarbeide innspill til den norske delegasjonen. I år skal mål 6, 7, 9, 11 og 17 opp.

HLPF 2022 ble arrangert 5.–15. juli samt en høynivådag 18 juli. Tema for HLPF var "Building back better from the coronavirus disease (COVID 19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development". I tillegg rettet høynivåforumet et spesielt søkelys på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 14 (Livet under vann), SDG 15 (Livet på land) og SDG 17 (Partnerskap for å nå målene).

I 2022 var ForUM i den norske delegasjonen. I tillegg til å delta som en del av delegasjonen, var vi aktive i NGO Major Group, sivilsamfunnets involveringsmekanisme for HLPF.

45 land presenterte sine frivillige nasjonale gjennomganger av arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National Review – VNR), slik som Norge gjorde i fjor. Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten. Les mer om ForUM på fjorårets HLPF her.

Som forberedelse til HLPF 2022 arrangerte UNECE (FNs økonomiske kommisjon for Europa) et regionalt forum for bærekraftig utvikling 6.–7. april 2022. Konklusjonen fra forumet var at regionen ligger dårlig an i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Også FNs generalsekretærs rapport om status for bærekraftsmålene advarte mot at vi kan miste tiår med utvikling hvis kraftfulle tiltak ikke kommer på plass. Dette budskapet var også gjennomgående på HLPF. Mange har gått glipp av utdanning, likestilling er på tilbakegang, og det haster å stanse ødeleggelsen av natur og havene våre.

Les mer om årets HLPF på ForUMs nettsider og på FNs nettsider.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Aron Halfen, aron@forumfor.no.

Internasjonale konferanser om mat og matsystemer

Dato for neste konferanse i FNs komite for global matsikkerhet, CFS, er ikke kjent enda. Det holdes en rekke internasjonale konferanser på mat som det finnes en oversikt over her.

Det vil holdes en konferanse som skal oppsummere resutlatene etter konferansen om bærekraftige matsystemer, 2023 Stocktaking Moment, i Roma 24–26. juli 2023, arrangert av Food and Agriculture Organization (FAO).

Det årlige møtet i FNs komite for global matsikkerhet, CFS, ble arrangert for 50. gang 10.–13. oktober 2022. ForUM deltok i den norske delegasjonen, og i tillegg var Spire representert. Bakgrunnen for konferansen var den akutte sultkrisen verden står overfor grunnet konsekvensene av covid-19-pandemien, krigen i Ukraina og klima- og naturkrisa. Et av hovedtemaene var kvinner, likestilling og ungdom. ForUMs innspill til delegasjonen kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs forhandlinger om mat for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs naturforhandlinger - ny naturavtale vedtatt i desember 2022

I desember 2022 fikk vi en ny naturavtale! Forhandlingsmøtet om en ny global naturavtale, som skulle vært arrangert i Kunming, Kina i 2020, ble grunnet covid-19-situasjonen avholdt i Montreal i Canada fra 5. til 19. desember i fjor.

Utsettelsene har ført til at møtet ble delt i to deler for å sikre en viss progresjon. Den første delen fant sted digitalt 11.–15. oktober 2021, og ForUM var representert ved Sabima i den norske delegasjonen. I perioden etter den første delen av naturtoppmøtet har Regnskogfondet representert ForUM i den norske delegasjonen.

Som følge av problemer knyttet til digitale mellomforhandlinger ble OEWG-3, SBSTTA-24 og SBI-3 gjenopptatt i fysiske møter i Genève 13.–30. mars 2022. I forkant av møtet utarbeidet ForUM et felles posisjonsnotat til forhandlingene. I Genève ble det besluttet at det skulle gjennomføres enda et forberedende møte, OEWG-4, før naturtoppmøtet i høst. Dette møtet fant sted i Nairobi mellom 21. og 26. juni 2022. ForUM utarbeidet et oppdatert posisjonsnotat til forhandlingsmøtet i Montreal, var representert i den norske delegasjonen og arbeidet tett med internasjonalt sivilsamfunn for å løfte våre prioriteringer.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

FNs miljøforsamling (UNEA)

Den sjette miljøforsamlingen i FN (UNEA 6) vil bli gjennomført i Nairobi mellom 26. februar og 1. mars i 2024. I forkant av miljøforsamlingen foregår det forberedende forhandlingsmøtet, Open Ended meeting of the Committee of Permanent Representatives.

Fra 24. til 28. oktober 2023 avholdes det tiende årlige komitemøtet, Annual Sub-committee meeting i FNs miljøprogram i Nairobi. På dette møtet diskuteres mange av sakene som vil komme opp på miljøforsamlingen året etter. Også til dette møtet har ForUM adgang til å sende representanter, og kan delta i et forberedende forum for sivilsamfunn.

Temaet for den sjette miljøforsamlingen vil være "Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution". ForUM har, som akkreditert organisasjon til FNs miljøprogram, anledning til å delta med flere representanter på bade selve miljøforsamlingen og forberedende møter. Tidligere har ForUM hatt en plass i den norske delegasjonen. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig så snart en eventuell delegasjonsplass er tildelt.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

WTO Public Forum og WTO Ministerial Conference

WTO Public Forum ble avlyst i 2020, og ble avholdt som en hybrid løsning i september 2021.

Til det 12. ministermøtet i WTO var Attac representert i den norske delegasjonen på vegne av ForUM fra 12.-16. juni. Ministermøtet er Verdens handelsorganisasjons høyeste organ, og ministre fra alle de 164 medlemslandene møtes for å forhandle om nye regler i WTO. Blant de viktigste sakene på bordet i år var en avtale for å dempe skadelige fiskerisubsidier, et «kompromiss» på intellektuelle rettigheter for covid-19-vaksiner, et arbeidsprogram for å møte økende bekymringer om matsikkerhet og hvorvidt ministrene kan bli enige om grunnleggende ønsker for å starte diskusjoner om en WTO-reform.

Les mer om ministermøtet her.

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeidet sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

Neste statspartsmøte ble avholdt 22-26. august 2022. Mer informasjon finner du her.


Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

Naturavtaleforhandlingene, FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Finansiering for utvikling: Sondre Nave, sondre@forumfor.no

FNs bærekraftsmål: Aron Halfen, aron@forumfor.no

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.