Vurdering av svarene fra selskapet

Utfordring
Selskapets svar på klagen var flere hundre siders dokumentasjon på papir, og dette fikk vi muligheten til å kommentere. I tillegg til å være svært omfattende, var ikke selskapet villig til å gjøre materialet tilgjengelige elektronisk. Vi hadde derfor lenge utfordringer med å dele informasjonen med våre kontakter i Chile og Canada. Det var nødvendig for å kunne vurdere innholdet. Senere stilte kontaktpunktet en rekke spørsmål til Cermaq basert på innsendt og innhentet informasjon, samt våre vurderinger av Cermaqs bærekraftsrapportering.

Tiltak
Vi opplevde en tydelig forventning om et tilsvar fra oss på selskapets dokumentasjon. Selv om det var tidkrevende la vi derfor mye arbeid i å gi våre kommentarer på informasjonen og svarene til kontaktpunktet. På denne måten bidro vi med nye spørsmål til selskapet, som kontaktpunktet kunne stille. Det ble fire runder med spørsmål-svar-kommentarer med det nye kontaktpunktet, og to runder med våre tilbakemeldinger på Cermaqs årsrapport.

Erfaring
Det viste seg å være helt avgjørende at vi jobbet grundig gjennom alle argumenter og dokumenter fra Cermaqs side. Mye av denne informasjonen bar preg av å ville imponere kontaktpunktet i volum og faglighet, og av forsøk på å «drukne» oss som klagere i informasjon, og det var ikke alltid lett å skille skitt og kanel. For å få fram reelle svar fra selskapet etablerte det nye kontaktpunktet et avgjørende prinsipp: innklagede forhold har relevans inntil selskapet dokumenterer at de ikke er det. På denne måten kunne ikke selskapet lenger unnlate å svare på forholdene som var omfattet av klagen. Det måtte enten dokumentere at det hadde ting på stell, eller gjennom et ikke-svar innrømme at det ikke hadde det.

Lærdom og anbefaling
Som klager må man sette av tid og ha faglig kapasitet og/eller faglig nettverk som gjør det mulig å lese gjennom, vurdere og kommentere den informasjonen og de svarene som kommer fra selskapet. Dette kan være krevende, men er avgjørende for å sikre at selskapet blir avkrevet relevante svar og reell dokumentasjon. Det er avgjørende at kontaktpunktet tidlig etablerer prinsippet at om selskapet ikke svarer skikkelig på spørsmål eller tilbakeviser påstander på en solid måte, så vil kontaktpunktet regne klagernes påstander som troverdige.

Klager må bestrebe seg på så raskt som mulig å komme til kjernen av klagen og unngå å gå inn i diskusjoner om forhold som ikke er direkte relevante. Ofte vil selskapet diskutere andre forhold som de er gode på. Dette må avvises som avledende PR-framstøt.