Vurdering av innhentet informasjon fra kontaktpunktet

Utfordring
Et helt sentralt ønske i vår klage var at kontaktpunktet skulle hente inn uavhengig informasjon for å vurdere de innklagede forholdene. På denne måten ville vi at de lokale aktørene, forskere og andre med direkte kjennskap til oppdrettsvirksomheten i Chile og Canada skulle komme til ordet. Det var imidlertid stor motstand fra både det gamle og nye kontaktpunktet mot å innhente slik informasjon fra Chile, uten at vi noen gang forsto hva dette kom av. Kontaktpunktet hadde hatt utsendte i felt flere ganger i en annen pågående klagesak (Intex), med den eneste åpenbare forskjellen at det var et privat selskap.

Tiltak
Kontaktpunktet var ikke villig til å innhente uavhengig informasjon i Chile og Canada. Det forrige kontaktpunktet bestilte og fikk to uttalelser fra norske institusjoner med kunnskap om oppdrett for å belyse klagepunktet om at selskapet praktiserte ulike miljøstandarder i Norge og Chile.

Erfaring
At kontaktpunktet ikke var villig til å innhente informasjon direkte fra områdene der de innklagede forholdene hadde funnet sted, var en stor svakhet i saksbehandlingen, og svekket klagen betraktelig. Ikke minst fordi det ville gitt lokale, direkte berørte parter muligheten til å uttale seg om forholdene selv. Disse ble svært provosert over ikke å ha blitt involvert i prosessen. Her burde det chilenske kontaktpunktet som var involvert i prosessen ha hatt en rolle.

Informasjonen som kontaktpunktet innhentet fra norske faginstitusjoner bekreftet at selskapet praktiserte miljøstandarder i Chile som var avskaffet for mange år siden i Norge. Dette styrket åpenbart deler av klagen. Det var imidlertid oppsiktsvekkende at vi som klagere måtte be om tilgang til denne vitale informasjonen. Det viste seg da at Fisk og kystdepartementet, hadde framlagt innholdet for kontaktpunktet og hevdet at innholdet svekket klagen. Hadde vi ikke bedt om og kommentert disse rapportene ville dette stått uimotsagt.

Lærdom og anbefaling
Det er hensiktsmessig å be kontaktpunktet om å innhente uavhengig informasjon som kan belyse de innklagede forholdene. Det vil styrke mulighetene om man argumenterer for hvorfor lokale rapporter og annen relevant informasjon bør hentes inn. Som klager kan man ikke regne med at dette blir gjort, og det er viktig ikke å gjøre innklagede punkters holdbarhet avhengig av undersøkelser i felt.

Så tidlig som mulig i prosessen må det etableres et prinsipp om at all informasjon som sendes inn til, eller innhentes av kontaktpunktet for å belyse saken, skal være åpen for partene og for deres kommentarer.