Kvalifiserer saken til en klage?

Utfordring
Det er to grunnleggende krav for å få behandlet en klage i OECDs kontaktpunkt: Klageren må sannsynliggjøre at bedriften har brutt OECDs retningslinjer, og man må vise at det har vært forsøk på å løse saken på andre måter. Dette er beskrevet avOECD Watch og i det norske kontaktpunktets sider om prosedyrer og krav til en klage.

Tiltak
Ved grundig gjennomgang av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap identifiserte vi de områdene der var grunn til å hevde at selskapet hadde brutt med retningslinjene. Ved å dokumentere tidligere dialog med selskapet både direkte (brev/e-post) og medieutspill, demonstrerte vi at vi lenge hadde forsøkt å påvirke selskapet til å ta mer hensyn og endre praksis.

Erfaring
Det var tilstrekkelig at vi selv identifiserte retningslinjene vi mente selskapet hadde brutt. Retningslinjene omfatter en rekke forhold og ble klarere etter revisjon i 2011. Det var avgjørende å kunne dokumentere at vi i flere år hadde forsøkt å påvirke selskapet på andre måter, da dette viste at selskapet både fornektet forholdene i klagen og var svak på dialog med legitime interesseparter (som i seg selv er et brudd på retningslinjene).

Lærdom og anbefaling
Les OECDs retningslinjer grundig og forsøk å identifisere konkrete paragrafer som du mener bedriften har forbrutt seg mot. Nettsidene til det internasjonale nettverket OECD Watch gir gode råd for utforming av klager og en omfattende database over andre klagesaker. Det gjør også det norske kontaktpunktets sider. Vær grundig med å dokumentere all kontakten med selskapet, både e-poster, møter, medieeksponering, men også henvendelser dere ikke får noen respons fra selskapet på.

Vurdér om de enkelte punktene i klagen er tilstrekkelig godt dokumentert. Kanskje klagen styrkes når den er fokusert rundt færre, veldokumentert forhold eller de mest graverende.