Hvordan utforme og kvalitetssikre klagen

Utfordring
For å utforme klagen måtte vi beskrive hvordan Cermaqs handlinger var i strid med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi måtte holde oss strengt til retningslinjenes ordlyd. Åpenbart kritikkverdige forhold som ikke eksplisitt var omfattet av retningslinjene måtte kuttes ut.

Tiltak
Det var begrenset med veiledningsmateriale tilgjengelig da klagen ble utformet, men vi fikk noen råd fra personer med erfaring fra tidligere klagesaker. Vi engasjerte også en advokat for å kvalitetssikre klagen.

Erfaring
Vi var usikre på om vi fikk skrevet en god nok klage, fordi vi hadde begrenset tid og tilgang på ekspertise. Advokaten behandlet saken som en formell juridisk prosess og hadde lite å bidra med i denne sammenhengen.

Anbefaling
Så snart dere har besluttet å utforme en klage, gå i dialog både med ForUMs eksperter på samfunnsansvar og det norske OECD-kontaktpunktet og be dem om råd for å utforme og kvalitetssikre klagen. Be dem om forslag på personer som kjenner til mekanismen og som kan bidra til kvalitetssikring av klagen.

Knytt klagen an til internasjonalt anerkjente konvensjoner, avtaler og erklæringer for å synliggjøre alvoret og vise til regler som har mer tyngde og er mer kjent blant folk enn OECDs retningslinjer.

Nettsidene til OECD Watch gir gode råd for utforming av klager og en omfattende database over andre klagesaker. Les også det norske kontaktpunktets sider om prosedyrer og krav til en klage.