Hvem skal man klage inn - moderselskap eller der bruddene har skjedd?

Utfordring
OECDs klagemekanisme mot flernasjonale selskap skal gjøre det mulig å klage inn selskap som opererer i flere land nettopp fordi disse ofte opererer i land med forskjellig og til dels svakt lovverk. Retningslinjene sier at klagen i utgangspunktet skal behandles der bruddene er skjedd. Det var derfor en utfordring å påvise at de påklagede forholdene var et resultat av beslutninger fra hovedkvarteret i Oslo og at saken derfor burde behandles av det norske kontaktpunktet, samtidig som vi ønsket å sikre at lokale parter ble involvert i klagebehandlingen.

Tiltak
På spørsmål fra kontaktpunktet presiserte vi at det var moderselskapet i Oslo som var innklaget, fordi bruddene var en konsekvens av konsernets policy på miljø, rettigheter og hvordan selskapet valgte å forholde seg til kritikere også i Norge.

Vi tydeliggjorde i klagen og oppfølgende korrespondanse at klagen var basert på sekundærkilder og at hovedmålet vårt var å få en uavhengig vurdering av forholdene, som ville innebære at lokale parter fikk muligheten til å uttale seg om saken.

Vi argumenterte i media for vårt syn, og fikk støtte av Fellesforbundet som hadde vært involvert i en tilsvarende problemstilling i en annen klagesak(Kongsberg Automotive).

Erfaring
Flertallet i det norske kontaktpunktet innstilte likevel på at klagen skulle behandles i Chile og Canada. Disse svarte imidlertid at spørsmålene som klagen tok opp burde sees i sammenheng med moderselskapets policy og praksis.

Vi forstod raskt at å innklage moderselskapet til det norske kontaktpunktet var fruktbart fordi den norske toppledelsen kom på banen. På den andre siden viste det seg å være en svakhet da kontaktpunktet ikke ville innhente informasjon direkte fra lokale parter.

Lærdom og anbefaling
Vurder grundig hvilken del av selskapet som bør innklages. Dersom kontaktpunktet i Norge ikke innhenter informasjon fra lokale grupper når hovedkvarteret er innklaget, bør disse involveres på annen måte. Et alternativ er at de utformer en klage om de samme forholdene til kontaktpunktet i sitt land. Slik kan en sikre involvering fra direkte berørte parter gjennom hele prosessen, og sikre et press mot selskapet både ovenfra og nedenfra.

Foreta en vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene i samarbeid med lokale interessenter.