Behov for mer dokumentasjon under behandlingen

Utfordring
Både konsernet og kontaktpunktet tilførte saken ny informasjon i klageperioden. Til tross for dette ble vi som klagere nektet å gjøre det samme. Vi argumenterte med at det i løpet av behandlingstiden var publisert ny relevant informasjon om oppdrettsforholdene i Chile (rapport fra den norske ambassaden og vitenskapelige artikler), og at svarene fra Cermaq krevet mot-dokumentasjon.

Tiltak
Først da det nye kontaktpunktet var etablert fikk vi aksept for å sende inn nylig publisert informasjon og mot-dokumentasjon. Dette ble tatt inn i det generelle informasjonstilfanget til kontaktpunktet, og ble ikke vurdert som en del av klagegrunnlaget.

Erfaring
Dokumentasjonen ble veldig skjev i selskapets favør fordi kontaktpunktet ikke åpnet for at vi kunne spille inn ny og supplerende informasjon relevant for omstridte punkter i klagen. Det er samtidig krevende for alle parter å skulle innhente og forholde seg til stadig ny informasjon under veis i prosessen.

Lærdom og anbefaling
Det er viktig å avklare vilkår for supplerende informasjon så tidlig mulig. Klager bør argumentere for at dette skal være mulig, all den tid man blir bedt om å kommentere annen informasjon som kommer inn i prosessen.. Det kan være at ny informasjon kan bidra til å eliminere forhold i saken som ikke har relevans for å nå et resultat.