Allianser og samarbeidsarbeidspartnere i klageprosesser

Utfordring
Lokale organisasjoner i Chile og Canada hadde selv fått fram Cermaqs overtramp i norske media, og disses vitnemål og erfaringer var utgangspunktet for klagen. Imidlertid var det krevende å holde en jevn kontakt med disse, fordi kontaktpersoner, allianser og standpunkter skiftet under veis i prosessen. Dette var dessuten organisasjoner med begrenset kapasitet og tilgang til støttespillere og informasjon i sine egne land. Forespørsler fra oss om mer detaljert informasjon i forberedelsene og underveis i klageprosessen ble derfor en utfordring.

Tiltak
Vi begrenset klagen til de punktene vi hadde dokumentasjon om, men hadde ikke sikret gode nok lokale kontakter på alle forholdene vi hadde klaget på. Da vi etterspurte mer informasjon fra de kontaktene vi hadde, manglet disse mer detaljert informasjon, særlig på arbeidsforhold og urfolks rettigheter.

Erfaring
Etter hvert som vi erfarte hva slags type og detaljnivå som var krevet på dokumentasjonen, henvendte vi oss til lokale parter. Ofte kunne de bare supplere begrenset informasjon, både fordi de selv ikke hadde kapasitet til å innhente mer, men også fordi selskapet og myndighetene holdt denne informasjonen tilbake. Nettopp av denne grunn hadde vi også bedt kontaktpunktet om å hente inn denne informasjonen fordi vi og våre lokale partnere mente dette ville tvinge selskapet og aktørene til å gjøre dette i landene der bruddene hadde skjedd.

Anbefaling/lærdommer
Sørg for å ha etablert gode lokale relasjoner og klare kontaktpersoner som har ressurser og kompetanse til å følge opp videre spørsmål om alle de forholdene dere skal klage på.

Diskuter med lokale partnere på forhånd hvordan dette arbeidet skal skje, f.eks. bruken av offentlighetslover (en slik lov kom under veis i prosessen i Chile).