Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene utsettes eller avholdes digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 25.03.2021

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs klimaforhandlinger i 2021

Klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow skal etter planen holdes 1.-12. november 2021. Bonn Climate Change Conference 52 (SB52) vil mest sannsynlig holdes digitalt i juni, men dette er enda ikke offentlig bekreftet. ForUM har jevnlige møter med den norske delegasjonen. Vi er også i gang med å utarbeide et posisjonsnotat til SB52-møtet.

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 (UNEA 5.1) og 28. februar- 2. mars 2022 (UNEA 5.2)

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) har blitt delt i to sesjoner, hvor den første ble avholdt digitalt 22. og 23. februar 2021. Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kan avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Les mer om UNEA 5.1 her. Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Dato for den andre sesjonen av miljøforsamlingen er satt, og den planlegges avholdt i FNs miljøprogram sitt hovedkontor i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. Det vil avholdes forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar 2022 samme sted. Det planlegges fortsatt for et fysisk møte i februar 2022, men utviklingen av pandemien vil avgjøre om det vil være behov for begrensninger av deltagere eller hybride former.

Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature» ligger fast. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad følger dette arbeidet særlig tett framover som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni 2020 og vil delta aktivt i arbeidet med en ny sivilsamfunnskonsultasjon i løpet av sommeren 2021. Det har blitt gjennomført digitale konsultasjoner for sivilsamfunn i de ulike regionene og et Major Groups and Stakeholders Forum 9.-11. februar.

FNs naturforhandlinger: utsatt til 11.-24. oktober 2021

Naturforhandlingene skulle nå vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober 2020. Denne konferansen har blitt utsatt flere ganger på grunn av Covid-19, men Kina har som vertskap nå invitert til statspartsmøte i Kunming fra 11.-24. oktober 2021. Mellomforhandlingene (OEWG-3), som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer, er også utsatt og er planlagt avholdt i august 2021, men dette er ikke endelig bekreftet.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i fjor, men dette møtet (SBSTTA-24) er også utsatt flere ganger, og vi forventer at det tidligst vil avholdes andre kvartal 2021. Det samme er møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3).

Sekretariatet for forhandlingene melder at de håper å kunne avholde de forberedende møtene i henhold til planene, men det foregår forhandlinger om format og prosess. Det er derfor foreløpig uklart hvorvidt møtene kan avholdes etter planen og om de vil avholdes digitalt, fysisk eller i en form for hybrid.

FN-toppmøtet om matsystemer 2021 (organisert av FN, ikke FAO)

FN-toppmøtet om matsystemer skal etter planen holdes i New York i september 2021. I forkant av toppmøtet holdes en rekke Action Tracks-dialogmøter, hvor sivilsamfunnet inviteres til å komme med innspill. ForUM deltar på flere av disse møtene og vil holde et eget dialogmøte i samarbeid med EAT i overgangen april/mai. Det forberedende møte til FN-toppmøtet vil holdes i Roma 19.-21. ForUM har god kontakt med representanter fra den norske delegasjonen og er i gang med å utarbeide et posisjonsnotat som vi vil oversende den norske delegasjonen i forkant av toppmøtet.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. High Level Political Forum (HLPF) arrangeres i 2021 digitalt fra 6.-15. juli. ForUM har én delegasjonsplass.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum blir avholdt fra 12.-15. april. Ifølge ECOSOC blir møtet en “hybrid”, med både digital og fysisk deltakelse. Den digitale delen vil bestå av daglige uformelle møter tirsdag til torsdag den aktuelle uken. For deltakere som ikke har taletid vil denne kun bli tilgjengelig via UN-TV på ECOSOC sine nettsider. Det vil også bli avholdt side-events, men det er foreløpig usikkert hvor tilgjengelig dette vil være for sivilsamfunn.

Program og ytterligere informasjon om møtet finnes her. Roadmap til forhandlingsdokumentene er også tilgjengelig fra denne siden. Årets Financing for Sustainable development report er tilgjengelig her.

Fjorårets møte var svært begrenset, og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummeringsbolk siste dag. Konferansens sluttdokument fikk mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020, har blitt utsatt på nytt. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Nye datoer for møtet er nå 3.-8. oktober.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter blir i år avholdt mellom 5.-11. april. Møtene deles inn på tre nivåer: Invitation only, møter hvor man må være registret og møter som er åpne for alle digitalt. Mer informasjon om møtene finnes her: Overview (worldbank.org)

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty blir avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeider sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

WTO Public Forum

Årets WTO Public Forum skal etter planen arrangeres 28.-30. september 2021.

Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

Naturavtaleforhandlingene, FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Finansiering for utvikling: Diego Alexander Foss, diego@forumfor.no

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.