Lanserer nytt rammeverk – håper på mer samfunnsdeltakelse

Foto: Rick Bajornas/UN Photo

Lanserer nytt rammeverk – håper på mer samfunnsdeltakelse

Seks år etter at bærekraftsmålene ble vedtatt mangler fortsatt mange land strategier for å engasjere ulike aktører i samfunnet. Nå skal det bli lettere å måle og analysere hvordan hvert land ligger an i arbeidet.

UNDP og UNDESA har lansert et nytt rammeverk som kan brukes for å analysere kvaliteten på deltagelsen i arbeidet med bærekraftsmålene.

– Målet med rammeverket er at myndigheter, sivilsamfunn og andre aktører som jobber med bærekraftsmålene skal kunne gjennomføre analyser og finne styrker og svakheter i måten relevante aktører får delta på i ulike deler av gjennomføringen av bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Sund-Henriksen har kommet med innspill under utarbeidelsen av rammeverket, som en del av en ekspertgruppe. Hun satt også i panelet under selve lanseringen.

Behov for nytt rammeverk

Hvordan meningsfull deltagelse ser ut i den faktiske gjennomføringen av bærekraftsmålene har tidligere ikke vært systematisert på tvers av land.

Ifølge en analyse av ulike lands VNR-rapporter, en frivillig gjennomgang av arbeidet med bærekraftsmålene land presenterer for FN under HLPF, rapporterer de fleste om inkludering av ikke-statlige aktører. Hvordan og i hvor stor grad aktørene er inkludert, varierer derimot fra land til land.

Analysen viser at noen har gode rutiner på ett område, men manglende på et annet, mens andre er i et tidligere stadium i inkluderingsarbeidet, med overfladisk eller ikke tilfredsstillende deltakelse.

Behovet for et eget rammeverk har derfor vært stort.

– Langsiktig og samlet engasjement fra mange aktører er en viktig del av Agenda 2030. Det er spesielt tydelig i bærekraftsmål 16, som handler om effektive, transparente og ansvarliggjorte institusjoner, inkluderende og deltagende beslutningsprosesser med bred representasjon og tilgang til informasjon og grunnleggende friheter. Nå vil det bli lettere å nå, sier Sund-Henriksen.

Tre prinsipper for meningsfull deltakelse

Rammeverket bygger på tre nøkkelprinsipper for meningsfull deltagelse: inkludering, deltagelse og ansvarliggjøring. Hvert prinsipp har konkrete underkategorier, som skal gjøre det lettere å gjennomføre analysene. I hvor stor grad hvert land sine prosesser for meningsfull deltagelse oppfyller underkategoriene, vil avgjøre resultatet av analysen.

– Rammeverket gir landene helt konkrete verktøy å bruke, sier Sund-Henriksen.

Forbilder i Finland

Selv om flere land mangler gode rutiner for implementering, måling og analyse av meningsfull deltakelse, finnes det gode eksempler på land som har fått det til.

– Finland har blant annet engasjert ikke-statlige aktører ved å opprette en egen komite, der offentlig sektor, næringslivet, sivilsamfunnet og privatpersoner kan komme med innspill til gjennomføringen av bærekraftsmålene.

Sund-Henriksen håper det nye rammeverket vil gjøre det lettere for hvert land å måle hvordan de ligger an og sette i gang lignende tiltak hvis det trengs.

– Mange må involveres for å nå bærekraftsmålene, men det kan være vanskelig å skape prosesser som gir reell deltagelse og inkludering. Vi håper at dette verktøyet vil gjøre det lettere.

Klikk her for å se hele rammeverket


UNDP, UNDESA og HLPF

UNDP er FNs utviklingsorganisasjon. UNDP jobber i rundt 170 land og territorier, og spiller en viktig rolle i å hjelpe land å nå bærekraftsmålene.

UNDESA er FNs program for økonomiske og sosiale saker.

HLPF er FNs høynivåforum for bærekraftsmålene. HLPF møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.