Dette mangler Klimaplan 2021-2030

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Dette mangler Klimaplan 2021-2030

Klimaplan 2021-2030 skal sikre oppnåelse av Norges internasjonale klimamål. Det er bra at det har kommet en handlingsplan, men det må flere virkemidler til for at FN-målet om 50-55 prosent klimakutt innen 2030 skal nås. I vårt høringssvar påpeker vi flere mangler ved klimameldingen.

Les hele høringssvaret

Planen må nevne FNs bærekraftsmål

Det er helt nødvendig å se klimaløsningene i sammenheng med de andre bærekraftsmålene. Bare slik kan vi forsikre oss mot at vi ved å løse ett problem innenfor ett felt, ikke skaper ett nytt på et annet. Klimaplanens løsninger må forsterke arbeidet med de andre bærekraftsmålene, spesielt bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og mål 14 og 15 om natur.

Flere av klimatiltakene kan være i konflikt med disse målene, som for eksempel biodrivstoff, skogplanting og -gjødsling, mens andre, som energieffektivisering og mindre forbruk i Norge, ikke er omtalt.

Klimaplanens 2030-mål uoppnåelige

ForUM er bekymret for at klimaplanens tiltak ikke er tilstrekkelige for å nå målene. For eksempel vil en samlet måloppnåelse på 55% reduksjon i forhold til 1990 kreve en reduksjon for kvotepliktige utslipp på 70%. Klimaplanen har ingen konkrete tiltak for hvordan dette skal nås, med unntak av økt CO2-avgift. Vi mener derfor det beste ville være om vi kunne få en helhetlig plan for hvordan vi skal nå de norske ambisjonene i FN, hvor både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor inngår.

La olja ligge og Norges ansvarlige bidrag

Parisavtalen forutsetter at mesteparten av kjente reserver skal bli liggende og investeringene i fossil energi skal hurtig ned. Da er det ikke rom for å lete etter ukjente reserver, spesielt ikke i Arktis.

Norge har tjent mye på oljen, men også forårsaket mye skade. Parisavtalen forplikter oss til å støtte klimatiltak i utviklingsland og kan ikke nås uten omfattende internasjonale tiltak fra rike land som Norge. Disse perspektivene savner vi i klimameldingen.

Sirkulærøkonomi

For å kutte klimagassutslipp med 50-55% innen 2030, trenger vi flere virkemidler for mindre forbruk, bruk og kast. I dag er Norge bare 2,4% sirkulær. Sirkulærøkonomien og en styrking av tiltak innen gjenbruk, ombruk, reparasjon, bytte og dele kan skape nye arbeidsplasser og er vel så viktig som satsningen på høyteknologiske løsninger.

Meldingen hopper over vanskelige transportspørsmål

Det står lite om jernbanesatsing, og ingenting om planen om en ny rullebane på Gardermoen. ForUM ønsker at dette tas inn i planen.

Sist, men ikke minst, vil vi minne om at barn har et stort klimaengasjement og at Klimaplanen bør tilgjengeliggjøres for barn og unge.