FN-toppmøtet om matsystemer oppsummert

FN-toppmøtet om matsystemer oppsummert

Verdens land møttes nylig til et toppmøte om hvordan matsystemet – altså forbruket og produksjonen av mat – kan bli bærekraftig. Hva skjedde under møtet? Og hva skjer nå? Les vårt intervju med leder i Spire og styremedlem i ForUM, Julie Rødje, som deltok på møtet.

Hva var det viktigste som skjedde på FNs toppmøte om matsystemer?

Det viktigste som kom ut av mattoppmøtet er den "voksenopplæringa" det har vært. Utfordringene i matsystemet, fra retten til land, internasjonal handel, sammenhengen mellom matsikkerhet, klimaendringer og natur, samt inkludering av urfolk, ungdom og kvinner, har blitt svært synlig..

Det vil ikke lenger være mulig å redusere diskusjoner om mat til kun ett aspekt, helheten må inkluderes. Vi har fått en økt politisk interesse for matsystemene som løsningen på en rekke utfordringer, og dette momentet må brukes for å sikre at fine lovord også blir til handling.

Er du fornøyd med resultatet?

Prosessen rundt mattoppmøtet har vært svært kaotisk og uoversiktlig. Det har vært vanskelig for alle involverte, fra medlemsland til sivilsamfunn, og særlig for land/mennesker med dårligere internettilgang. Dette er særlig kritikkverdig ettersom FN har hevdet at dette skulle være "folkets toppmøte".

Også ved mattoppmøtets slutt sitter vi igjen med en rekke ubesvarte spørsmål. Jeg hadde håpet vi skulle få mer klarhet i hva som skjer videre, men det virket som veldig mye enda ikke er avklart internt i FN. Det gjør mange urolige for hva slags effekt dette vil ha videre.

Vi vet heller ikke hvordan det skal sikres at ulike initiativ som er lansert skal følges opp og koordineres slik at de dras i samme helhetlige retning, og ikke undergraver hverandre eller ulike hensyn som må tas.

Hva er den største utfordringen med å sikre bærekraftige matsystemer og hvordan bør verden jobbe med dette videre?

En av de største utfordringene i dagens matsystem er at småbønders, urfolks, kvinners og ungdoms rettigheter ofres til fordel for storselskapenes interesser. Selskaper og rike land beslaglegger landareal i Sør og presser på for et storskala industrielt landbruk som ødelegger miljøet og for handelsavtaler som prioriterer økonomisk vekst over menneskers rett til mat og miljøet.

Vi er helt avhengige av å få et matsystem som respekterer menneskerettighetene, som får bukt med sult, sikrer en rettferdig fordeling av ressurser og fortjeneste, og som spiller på lag med, og ikke mot, miljøet.

For å sikre dette trenger vi helhetlige løsninger som går på tvers av sektorer både nasjonalt og globalt. Da må vi gjøre noe med maktstrukturene og sikre at den reelle makta gis til småprodusentene verden over. Vi må også få på plass internasjonale regler som forplikter selskaper til å følge menneskerettighetene og til å betale skatt lokalt. I tillegg må verden gå bort fra dagens industrielle landbruk til et regenerativt landbruk – altså en matproduksjon som bevarer og rehabiliterer jordsmonnet heller enn å ødelegge det. Slik kan matsystemet bli nøkkelen til å oppfylle nærmest alle bærekraftsmålene.

julie_klimakamp_kvinnekamp.jpg#asset:7948

Julie Rødje, leder av Spire og styremedlem i ForUM.


FNs toppmøte om matsystemer

FNs generalsekretær António Guterres har invitert til et globalt toppmøte om bærekraftige matsystemer 23. september, digitalt fra New York. Hensikten er å fremme nye tiltak som skal endre måten verden produserer og forbruker mat på.

Matsystem

Matsystemer knytter faktorer som klima, miljø, infrastruktur og institusjoner sammen med verdikjeden for mat. Det omfatter matproduksjon, videreforedling, distribusjon, salg og konsum, i tillegg til den sosioøkonomiske og miljømessige effekten systemet har på omgivelsene.

Sult og bærekraft

· 811 millioner mennesker lever i sult

· Nesten to milliarder lever med overvekt eller fedme på grunn av feil ernæring

· Nesten én av fire opplever matusikkerhet

· Det industrielle fisket og jordbrukets høye klimagassutslipp, avskoging og bidrag til tap av naturmangfold, svekker matproduksjonen og selve matsystemet.

· En bærekraftig matproduksjon kan bidra positivt til miljøet og klima, få mennesker ut av sult og fattigdom, øke matsikkerheten, sikre tilgang til sunn og bærekraftig mat, og gi mennesker trygge og gode liv med god helse

​ForUMs forventninger til ny regjering

Norge har i lang tid understreket vårt ansvar for å få bukt med sultproblematikken verden over og sikre miljøet. Nå må handlingen trappes opp, og for ei ny regjering som både er opptatt av miljø, rettferdig fordeling og bønders rettigheter må dette gå fra ord til handling. Nå som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV trolig skal bli enige om en felles regjeringsplattform, trenger de områder hvor de kan enes. Et sterkt og helhetlig fokus på et nytt matsystem kan og bør være et slikt område, mener ForUM.