Slik påvirker korona internasjonale prosesser

I krisetider er det ekstra viktig at det globale samfunnet jobber sammen for å skape bærekraftig utvikling. God helse er et av de 17 bærekraftsmålene. Foto: FN.

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

Oppdatert 29.06.2020

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser utsettes eller avholdes digitalt som følge av korona-krisen. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. Derfor mener ForUM det er viktig å sikre fremgang, og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i dette arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

High Level Political Forum (HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Norge har fram til juli 2020 presidentskapet i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) – og har et særlig ansvar for å planlegge og gjennomføre årets HLPF. Årets møte blir heldigitalt.

HLPF arrangeres digitalt i tidsrommet 7.-16. juli. Årets tema er: “Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development.

Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («High-level segment»), legger 47 land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR). Statsråd for klima og miljø, Rotevatn, vil som President i UNEA, holde sitt innlegg den 14. juli.

ForUM, ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen samt styrets nestleder Dag Andreas Fedøy sitter i den norske delegasjonen til HLPF.

FNs klimaforhandlinger

Bonn Climate Change Conference 52 som først skulle avholdes den 1.-11. juni i Bonn 2020 og ble utsatt til 4.-12. oktober 2020, er nå utsatt på ubestemt tid. Akkrediteringsprosessen er igangsatt og ForUM har meldt inn våre navn for registrering. Vi arbeider med et posisjonsnotat og er i dialog med reperesentanter av den norske delegasjonen til klimatoppmøtene. I juni avholdt UNFCCC en digital fagkonferanse, June Momentum for Climate Change, for å holde prosessen i gang. Flere av temamøtene kan sees ved å trykke seg inn på lenken overfor.

Klimatoppmøtet, COP26 som skulle avholdes i Glasgow i november er utsatt til 2021. Nytt tidspunkt vil annonseres senere.

FNs miljøforsamling (UNEA)

Den neste miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) skal etter planen holdes 22.-26. februar neste år. Det er foreløpig ikke avklart om neste års miljøforsamling kan holdes som planlagt. Selv om februar 2021 er et stykke fram i tid, krever miljøforsamlingen store forberedelser, og pandemien skaper problemer for avviklingen av de forberedende møtene. Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature to Achieve Sustainable Development Goals” ligger fast, men helse, i en miljøkontekst, vil sannsynligvis bli et prioritert tema på møtet.

ForUM var lokal partner for den globale sivilsamfunnskonsultasjonen 7. juni. Det vil gjennomføres regionale konsultasjoner for sivilsamfunnet gjennom høsten, men det er fortsatt uklart hvilken form disse vil ta. I tillegg har arbeidet med Major Groups and Stakeholders Forum, som holdes rett i forkant av miljøforsamlingen startet, men det vil avklares over sommeren om dette vil avholdes fysisk eller digitalt.

Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature to Achieve Sustainable Development Goals” ligger fast, men forholdet mellom helse og miljø og gjenoppbygging etter pandemien vil sannsynligvis bli et prioritert tema gjennom forberedelsene. ForUM følger de forberedende møtene og samarbeider med andre sivilsamfunnsnettverk, samt FNs miljøprogram (UNEP) for å ivareta meningsfull deltagelse fra sivilsamfunnsaktører.

FNs naturforhandlinger

Naturforhandlingene skulle nå pågått for fult for å komme fram til en ny global naturavtale. Den nye naturavtalen skulle etter planen spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober. Denne konferansen er utsatt på grunn av Covid-19, og er foreløpig planlagt avholdt i andre kvartal av 2021, men hvorvidt dette lar seg gjennomføre vil avhenge av framdriften. Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i sommer utsettes også. Det jobbes med å finne nye datoer.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av korona-krisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai, men dette møtet (SBSTTA-24) er utsatt til høsten. Det samme er møtet for gruppa som jobbe med implementering av konvensjonen SBI-3). Det er fortsatt uavklart om disse vil avholdes delvis digitalt i september, eller om det åpnes for fysisk møte i oktober.

I påvente av avklaring rundt de kommende forberedende møtene vil de bli avholdt forberedende webinar i perioden 30. juni til 7. juli. Du finner mer informasjon om tidspunkt og innlogging her.

I forbindelse med FNs generalforsamling vil det avholdes et naturtoppmøte med tema "Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development" 22.-23. september.

Årets versjon av rapporten som går gjennom verdens innsats for å ta vare på det biologiske mangfoldet, Global Biodiversity Outlook (GBO 5), er også utsatt slik den følger den nye tidsplanen for forhandlingene og er planlagt publisert 15. september.

Food and Agriculture Organization

Det planlegges for United Nations Food Systems Summit 2021. ForUM følger med i prosessen og vil utarbeide et posisjonsnotat og arbeide opp imot norske myndigheter i forkant av møtet.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt digitalt fra 20.-22. april Møtet var svært begrenset, svært begrenset. Alle planlagte side-events er avlyst og uten tilgang for sivilsamfunn utover en oppsummerings-bolk siste dag. Konferansens sluttdokument har fått mye kritikk fra sivilsamfunn for å være for generelt og å mangle konkrete tiltak. Dokumentet kan leses her. Les rapporten her.

I tillegg til FfD-forum er det en rekke relevante møter som påvirkes av unntakstilstanden. Alle vårens møter i forbindelse med FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) ble avlyst. Det er foreløpig uklart hvordan dette vil påvirke UNCTAD-konferansen som er planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble avholdt digitalt mellom 14.-19. april.

WTO Public Forum

Årets WTO Forum er avlyst. Forumet skulle vært arrangert fra 29. september til 2. oktober, men det blir altså ikke noe av. WTO undersøker mulighetene for å avholde et mindre arrangement før slutten av året, men det er lite informasjon om dette så langt.ForUM holder våre medlemmer oppdaterte på hva som skjer gjennom våre vanlige e-postlister og i informasjonsbrev. For mer informasjon, kontakt våre rådgivere:

  • Diego Alexander Foss, rådgiver på utviklingsfinansiering, ansvarlig næringsliv og oljefondet: Diego@forumfor.no
  • Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver på klima og matsikkerhet: Lillian@forumfor.no
  • Ingrid Rostad, rådgiver for natur og sivilsamfunnets handlingsrom, Ingrid@forumfor.no

Relevante emner


Dette er prosessene:

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte er er "Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development ".

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

En ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skal etter planen framforhandles gjennom året. Aichimmlene er verdens nåværende mål for å ta vare på natur, og de går ut i 2020.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.