Forhåndsfiltering og mer åpenhet vil styrke ansvarlighetsarbeidet

Foto: Chronis Yan/Unsplash.

Forhåndsfiltering og mer åpenhet vil styrke ansvarlighetsarbeidet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) investerer i hundrevis av selskaper som ikke innfrir forventningene knyttet til menneskerettigheter, miljø eller barns rettigheter, ifølge fondets egen rapportering. Her kan du lese hva ForUM synes SPU må gjøre for å bli en mer ansvarlig forvalter.

I sommer la det regjeringsutnevnte Etikkutvalget frem sin gjennomgang av SPUs etiske rammeverk. Utvalget kom med en rekke gode forslag til styrking av de etiske retningslinjene, som ForUM har stilt seg bak. Dette gjelder blant annet flere gode forslag som omhandler investeringer i våpenselskap, og forslaget om å integrere FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv (UNGP) inn i fondets mandat.

ForUM løfter også frem risikobasert forhåndsfiltrering som et verktøy for å gjøre fondet enda mer ansvarlig. Risikobasert forhåndsfiltrering innebærer å screene selskaper for risiko knyttet til sosiale, miljømessige og styringsmessige forhold (såkalt ESG-screening) før man investerer i dem. Dette er forskjellig fra i dag, hvor fondet også investerer i selskap som gjør risikovurderinger i etterkant.

Les ForUMs innspill til SPUs etiske rammeverk her!

Den årlige Stortingsmeldingen om SPU blir vanligvis lagt frem på våren, men grunnet pandemien ble den i år lagt frem først i 21. september. Finansdepartementet hadde på forhånd varslet at de vil vente med å svare på forslagene fra Etikkutvalgets rapport i neste års melding, men ForUM benyttet likevel høringen om stortingsmeldingen til å nevne behovet for forhåndsfiltrering. Det gjorde også en rekke av ForUMs medlemmer.

Fondets egen rapportering viser at hundrevis av selskaper ikke innfrir forventningene knyttet til menneskerettigheter, miljø eller barns rettigheter, men i dag har vi lite innsyn i hvordan fondet følger opp disse selskapene. ForUM tok derfor opp behovet for åpenhet rundt eierskapsforvaltningen. Vi mener at Stortinget må instruere fondet til å oppgi mer informasjon om hvilke selskaper som scorer dårlig, og hvordan de følges opp.

Les ForUMs innspill til Stortingsmeldingen om SPU her!


Etikkutvalget

Dette utvalget ble oppnevnt i 2019 for å gjennomgå det etiske rammeverket til SPU. Utvalget ble ledet av Ola Mestad, som er tidligere leder av Etikkrådet. I juni i år la utvalget frem sin rapport, som konkluderte med at hovedlinjene i ansvarlighetsarbeidet skal ligge fast, men at det kan gjøres en rekke grep for å styrke rammeverket.

Stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond

Finansdepartementet legger hvert år frem en melding for Stortinget om Statens Pensjonsfond. I tillegg til å legge frem fondets resultater og strategier, legger den også frem hovedtrekkene i fondets ansvarlighetsarbeid.