Rapporterer på bærekraftsmålene 2016

Rapporterer på bærekraftsmålene 2016

Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om fremdriften for bærekraftsmålene. Sivilt samfunn, akademia og næringslivet inviteres til å bidra. Frist: 27. april.

Fra Norad:

Vi er ett år inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Hva ble gjort i 2016? Det skal skrives en norsk oppsummering om framdriften som både vil danne grunnlag for den årlige rapporten til Stortinget og for å dele erfaringer internasjonalt.

Det er en målsetting at arbeidet med bærekraftsmålene skal ha en inkluderende og åpen tilnærming. Regjeringen inviterer derfor sivilt samfunn, akademia og næringsliv til å bidra på utenriks- og utviklingssamarbeidet til den norske statusrapporten.

Framgangsmåte

Regjeringen ønsker særlig innspill på:

  1. Hvordan var samarbeidet med norske myndigheter i oppfølgingen av Agenda 2030 og implementeringen av bærekraftsmålene.
  2. Hvordan Agenda 2030 og bærekraftsmålene påvirket egne prioriteringer for utviklingssamarbeidet i 2016, gjerne illustrert med ett konkret eksempel på god praksis.
  3. Prinsippet om at ingen skal utelates (leave no one behind) er et overordnet mål for Agenda 2030. Det bes derfor også vurderes hvorvidt egen oppfølging av bærekraftsmålene bidrar til å bekjempe diskriminering, sikre rettigheter for utsatte grupper og å nå de fattigste.

Innspillene sendes på engelsk til agenda2030@norad.no innen utgangen av torsdag 27. april 2017. 

Vi ber om en spisset tilbakemelding: Innspillet per organisasjon/institusjon/privat sektor skal ikke overskride én side. 

Alle innspillene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten, men vil ikke bli publisert i sin helhet av Norad.


Relevante emner