Høringsinnspill om utviklingsmeldingen

Høringsinnspill om i innspill til Meld.St.24 (2016-2017) “Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk” (utviklingsmeldingen), til stortingets utenriks- og forsvarskomité, 20.04.2017