OECD Watch analyse viser at svært få saker oppnår gode resultater

OECD Watch analyse viser at svært få saker oppnår gode resultater

Årets konsultasjoner mellom de nasjonale kontaktpunktene for OECDs retningslinjer, sivilsamfunn, fagbevegelse og næringsliv fant sted i Paris 16. - 17. juni.

Analysen til OECD Watch er en systematisk gjennomgang av 250 klager fra lokalsamfunn, NGOer og enkeltpersoner som i løpet av de siste 15 årene er oversendt til behandling av de nasjonale kontaktpunktene. Rapporten viser at de aller fleste kontaktpunktene mislykkes i å få slutt på det aktuelle selskapets uansvarlige framferd, samt oppreisning til de som har lidt tap. Det negative resultatet er kritisk for kontaktpunktene hvis fremste oppgave er å fremme og styrke retningslinjene, samt å bidra til positive resultat fra klagebehandlingen. Rapporten presenterer erfaringer fra en rekke konkrete saker, deriblant klagen fra Naturvernforbundet og ForUM mot Cermaq, og viser hvordan disse sakene kunne vært håndtert annerledes av kontaktpunktet for å oppnådd et bedre resultat. Videre hvordan retningslinjene kunne vært tydeliggjort for å gi klarere veiledning og større grad av likebehandling i de ulike kontaktpunktene.

I løpet av diskusjonene på møtet ble det klart at begrepet "remedy" framstår som komplisert da det forstår ulikt i ulike land og kontekster. For noen innebærer remedy kompensasjon / erstatning for andre begrenser det seg til en klageadgang. Dette er det viktig å ta med seg videre i arbeidet opp knyttet til FNs veiledende prinsipper og pillar 3, Access to remedy.

OECD Global Forum on Responsible Business Conduct

18. - 19 avholdt OECD Global Forum on Responsible Business Conduct for tredje år på rad. Stadig flere norske aktører har funnet veien hit. I år hilste vi på FIN, UD, NBIM, Etikkrådet, Norad, GIEK, KLP, Yara, tidligere leder av kontaktpunktet Hans Petter Graver, samt medlemmer av det nye kontaktpunktet. Fra sivilsamfunnet var det bare ForUM som var på plass.

Sharan Burrow, Generalsekretær i ITUC holdt kanskje forumets mest engasjerte og engasjerende tale. Dette handler om manglende «rule of law», en korrupt business modell og mangel på konsekvenser for å bryte selv de mest grunnleggende rettigheter. Global lovgivning må til for å unngå at verstingene forflytter seg dit lovgivningen ikke finnes eller etterleves. Kontaktpunktene må styrkes og kunne gi selskap pålegg om å sørge for oppreisning. Peter Bakker fra World Business Council for Sustainable Development støttet langt på vei dette og sa at “bad businesses need to be named, shamed and eradicated”. Dere kan finne innleggene på webcam her. Burrow deltar i åpningspanelet (spol dere frem til 1t.7min).

Posco–saken gjenganger i ulike studier

OECDs retningslinjer og de nasjonale kontaktpunktene fikk naturlig nok mye oppmerksomhet i de ulike møtene. Det ble vist til John Ruggies nye studie som vurderer fordeler og ulemper ved de nasjonale kontaktpunktene. Denne bruker adskillig plass til Norge og de internasjonale reaksjonene saken mot Posco/ NBIM avstedkom. Studie og oppsummering her:

Studien 'POSCO's Odisha project: OECD National Contact Point complaints and a decade of resistance' inngår i et større akademisk arbeid fra ulike universiteter i Australia : “The Non-Judicial Grievance Mechanisms project". I POSCO studien inngår ulike dokumenter fra ForUM som kilder og vi siteres.

Human Rights Benchmarking og Indikatorer

To ulike prosjekter ble lagt frem på Global Forum som er verdt å merke seg.Det ene initiativet er: Corporate Human Rights Benchmark. Dette prosjekt som har som mål å rangere selskaper etter deres « human rights performance». Prosjektet skal omfatte 500 av de største globale selskapene fra fire utvalgte sektorer som har høy MR- risiko. Formålet med prosjektet er at det skal utvikles en metode for å rangere selskapene etter hva de faktisk gjør og ikke kun etter retorikk og policy. Initiativtagerne ønsker at dette skal bidra til å skape incentiv for at næringsliv skal bli bedre på menneskerettighetsarbeid, samt at det skal være et rangeringssystem som skal bidra med å hjelpe investorer, kunder og sivilsamfunn samt myndighetene.Det er Aviva Investors, Business and Human Rights Resource Centre, Calvert Investments, EIRIS, The Institute for Human Rights and og VBDO som står bak intiativet. Det skal arrangeres en rekke konsultasjon frem til september for å få innspill til prosjektet. Mer om prosjektet her.

Det andre initiativet som ble presentert var: Platform for Human Rights Indicators for Business – HRIB. Dette er en åpen plattform med 1000 indikatorer for at selskaper selv samt andre aktører skal kunne vurdere bedriftens retningslinjer, prosedyrer og praksis på menneskerettigheter. Mer informasjon om dette her. Disse initiativene skal dra nytte av hverandre, og de samarbeider tett: http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/CHRB_DIHR_JointStatement.pdf