Innspill til IMF og Verdensbankens årsmøter

Innspill til IMF og Verdensbankens årsmøter

ForUM og flere andre nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner har bedt IMF og Verdensbanken om å støtte nye og rettferdige løsninger på gjeldsproblemer, i anledning de kommende årsmøtene.

ForUM har sammen med SLUG og flere andre norske og nordiske organisasjoner skrevet brev til de nordisk-baltiske styrerepresentantene i Verdensbanken og IMF, om gjeldsslettemekanisme og ansvarliggjøring av Verdensbanken som investor og utlåner.

I brevet til styrerep Satu Santala i Verdensbanken kritiseres det nye forslaget til rammeverket for sosiale og miljømessige sikringsmekanismer, såkalte safeguards, for bankens utlån.

- Selv om det siste utkastet er bedre på noen områder enn de foregående forslagene er det fortsatt svake retningslinjer på arbeiderrettigheter, urfolksrettigheter, barns rettigheter, biodiversitetet og tvangsflytting, forklarer Gina Ekholt, daglig leder i SLUG og koordinator for ForUMs arbeid med temaet.

Det er heller ingen egen sikringsmekanisme for klima. Det bes om at forslaget til nye sikringsmekansimer sendes tilbake til sekretariatet før det sendes ut på høring i medlemslandene.

I brevet til IMF-representanten Audun Grønn ber organisasjonene om at IMF støtter de påbegynte prosessene i FN om å utvikle et nytt rammeverk for gjeldsslette, og at fondet holder seg til sitt kjernemandat som er kortsiktig finansiell hjelp til land i krise.

Organisasjonene ber om at IMF ikke setter skadelige makroøkonomiske betingelser for utviklingsland som begrenser deres mulighet til å nå egne utviklingsmål.

- IMFs forslag til håndtering av gjeldskriser gjennom å gi "gjeldsfrys", som vil si midlertidig stopp i nedbetalinger av gjeld for land i krise, og samordningsklausuler som kan forhindre gribbefondsaktivitet er vel og bra. Men dette er ikke strukturelle løsninger på gjeldsproblemer, og vi håper norske myndigheter jobber for at gjeldsslettearbeidet og en ny mekanisme nå blir værende i FN, sier Ekholt.


Relevante emner