ForUM's response to zero draft on the 13. Open Workin Group meeting, July 2014

ForUM's response to zero draft on the 13. Open Workin Group meeting, July 2014

ForUM's response to the zero draft discussed on the July session of the Open Working Group.