- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

Stortinget går imot regjeringens forslag om å legge ned Etikkrådet når Oljefondet skal debatteres i dag. – Dette er viktig for å sikre en uavhengig etisk gjennomgang av Oljefondets investeringer. Nå er det nødvendig at Storting og regjering i større grad konsentrerer seg om det aktive eierskapet Norges bank er pålagt å utøve, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

Etikkrådet og aktivt eierskap
ForUMs viktigste anbefalinger til Stortingets høring om ikke-finansiell forvaltning av Oljefondet har vært å bevare Etikkrådet og å styrke det aktive eierskapet som Norges Bank er pålagt. 

- I tillegg til å være svært lettet over at stortingsflertallet avviser regjeringens forslag om å legge Etikkrådet til Norges Bank, vil vi understreke betydningen av å ha et aktivt eierskap av Oljefondet. Alle de 8500 selskapene fondet er investert i er underlagt etiske retningslinjer, sier Andrew Preston.

Les merknadene til finanskomiteen til meldingen her.

Beslutning om uttrekk skal gjøres i Norges bank
Et flertall på Stortinget foreslår også at endelig beslutning om uttrekk av selskaper skal legges til Norges Bank, og at det bør organiseres en ordning hvor Etikkrådet oppnevnes av Finansdepartementet etter innstilling fra Norges Bank. Etikkrådet anbefalinger skal sendes til Norges Bank som beslutter om selskaper i porteføljen skal utelukkes.

Synd at Stortinget ikke sier noe om kortere behandlingstid
ForUM mener det er svært viktig at det etableres retningslinjer slik at Norges Bank ikke bruker mer enn seks måneder. Uttrekksmekanismen er et viktig virkemiddel, og den vil bli styrket dersom det innføres en tidsbegrensning på behandlingstiden for tilrådningene.

- Dessverre er det ingen merknader om behandlingstid for tilrådninger fra Etikkrådet. Tidsbruken på sluttbehandlingen av Etikkrådets tilrådninger har de siste årene vært uforholdsmessig lang, sier Preston.

ForUM anbefaler dette i rapporten Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland.

Oljefondet må følge internasjonale retningslinjer
Preston mener at Oljefondet i bør mye større grad bør samarbeide med andre investorer for å øke sin påvirkningskraft for å fremme menneskerettighetene og bidra til bærekraftig utvikling. FN har utviklet egne retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv.

- Det er viktig at Oljefondet raskest mulig innfører disse i forvaltningen, sier Preston.

Et mindretall i finanskomiteen, bestående av SV og AP fokuserer på det aktive eierskapet merknadene, og har foreslått at det skal legges frem en strategi for styrking av menneskerettigheter. De foreslår at det utvikles forventingsdokumenter på hele spekteret av menneskerettigheter, inklusive urfolks- og arbeidstakerrettigheter.

Et mindretall for etiske retningslinjer for statsobligasjoner
Oljefondets investeringer i statsobligasjoner står for nesten en fjerdedel av hele fondets verdi, men disse investeringene er ikke underlagt fondets etiske retningslinjer.

- Vi er glade for at KrF, Senterpartiet, Venstre og SV ber Stortinget foreta en ny og mer grundig gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn. Vi håper at regjeringen følger opp dette, avslutter Preston.